Aug 28, 2014

Szkolenia okresowe wrzesień 2014


Niebawem, bo już 10 września 2014 upływa termin na ukończenie szklenia okresowego dla kierowców którzy uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy kategorii „C” lub „C1” w terminie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 10 września 2009 roku!
Przypominamy, że kierowcy wykonujący przewóz drogowy, którzy uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy kategorii „C” lub „C1” w terminie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 10 września 2009 roku są zobowiązany odbyć szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis w 12 kolumnie prawa jazdy (kod 95) w terminie nie późniejszym niż do 10 września 2014r.

Termin ten jest terminem końcowym nie tylko dla ukończenia wymaganego szkolenia ale również dla uzyskania stosownego wpisu do prawa jazdy. W przypadku niespełnienia tego wymogu, kierowca nie będzie spełniał wymogów koniecznych do wykonywania zawodu kierowcy. Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy kategorii D1,D1+E,D lub D+E wydane do dnia 10 września 2008 roku oraz kategorii C1,C1+E, C, C+E wydane do dnia 10 września 2009 roku zobowiązani są do odbycia pierwszego szkolenia okresowego w terminach wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym, a po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Osoby posiadające prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane po 10.9.2008 r., lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane po 10.9.2009 r., odbywają już szkolenia na zasadach określonych w ustawie o transporcie drogowym (art. 39a ust.1 pkt 5 - uzyskują kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępna przyspieszoną). Kierowca taki obowiązany jest uzyskać kwalifikację w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E, w zależności od pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy. Kierowca, który uzyskał kwalifikację w zakresie określonego bloku programowego i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami samochodowymi niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji,. obowiązany jest odbyć odpowiednią kwalifikację uzupełniającą lub kwalifikację uzupełniającą przyśpieszoną

Następnie co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji, kierowca ma obowiązek ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy. Natomiast kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii, może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego (bloki programowe określone są odpowiednio do kategorii prawa jazdy - C1, C1+E, C i C+E oraz D1, D1+E, D i D+E).

Istotnym jest również, że kierowca, który zaprzestał wykonywania przewozu drogowego, a upłynął okres na ukończenie szkolenia okresowego, przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu obowiązany jest odbyć wymagane szkolenie. Osobie, która ukończyła szkolenie okresowe, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji

Zasady dokonywania wpisu reguluje art. 15 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 151; tj. z dnia 12 marca 2014 r. ; Dz.U. z 2014 r. poz. 600), zgodnie z którym Starosta dokonuje w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego. Wpis ten dokonywany jest na pisemny wniosek kierowcy, na podstawie przedłożonych kopii:

1) świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z dyrektywą nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającą rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG,
2) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
3) orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy określonych w przepisach ustawy o transporcie drogowym.

Wpis jest dokonywany poprzez wymianę prawa jazdy na okres 5 lat, liczony od dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego. Za dokonanie wpisu pobiera się opłatę oraz opłatę ewidencyjną.

Opracowała: Aneta Kałuża-Plaskota transtica.pl

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.