Wielkie zmiany w przewozach okazjonalnych od maja 2024

Od 22 maja 2024 roku kierowców wykonujących okazjonalny przewóz osób czekają  zmiany dotyczące czasu jazdy i odpoczynku. Otóż od tego dnia zaczyna obowiązywać nowy akt prawny o sygnaturze UE 2024/1258, który nowelizuje rozporządzenie nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Zmiany dotyczyć będą głównie kierowców wykonujących okazjonalne przewozy osób w krajowym jak i międzynarodowym transporcie.

Nowy podział przerwy w czasie jazdy

            Od 22 maja 2024 roku kierowca będzie mógł podzielić każdą 45 minutową przerwę po 4,5 godzinach jazdy na dwie części, z których każda musi trwać co najmniej 15 minut a łączna długość obu przerw musi wynosić minimum 45 minut. Oznacza to, że kierowca nie będzie musiał już dzielić przerwy 15+30 minut, a może stworzyć inne własne konfiguracje podziału np. 25+20 minut, 18+27minut.

Wydłużenie doby do 25 godzin

            Zgodnie z nowym przepisem pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego ani warunkom pracy kierowcy, kierowca wykonujący pojedynczy okazjonalny przewóz osób trwający co najmniej sześć kolejnych okresów 24 godzinnych może wydłużyć dobę z 24 do 25 godzin. Bardzo ważnym jest, że w dniu skorzystania z odstępstwa łączny skumulowany czas prowadzenia pojazdu nie przekracza 7 godzin. Przedłużenie takie może nastąpić w dowolnym dniu podczas wycieczki i dotyczy przewozów krajowych jak i międzynarodowych. Odstępstwo nie znajduje zastosowania do załogi.

Zgodnie z tymi samymi warunkami odstępstwo może być wykorzystane dwukrotnie w ramach pojedynczego okazjonalnego przewozu osób trwającego co najmniej osiem kolejnych okresów 24 godzinnych.

Odłożenie odpoczynku tygodniowego

Nowelizacja rozporządzenia 561/2006 We dotyczy także możliwości odłożenia kolejnego tygodniowego odpoczynku o 12 kolejnych okresów 24-godzinnych. Do tej pory z odstępstwa mogli korzystać wyłącznie kierowcy w międzynarodowym okazjonalnym przewozie osób. Od 22 maja 2024 roku mogą także kierowcy w krajowym okazjonalnym przewozie osób.

Kierowca wykonujący pojedynczy okazjonalny przewóz osób może odroczyć kolejny tygodniowy okres odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów 24 godzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku, pod warunkiem, że po skorzystaniu z odstępstwa kierowca korzysta z dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku, albo jednego regularnego tygodniowego okresu odpoczynku i jednego skróconego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 24 godziny.
Skrócenie jest jednak rekompensowane równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia po zakończeniu okresu odstępstwa.

Dokumentacja w trakcie przewozu

Wszelki w/w odstępstwa kierowca musi być wstanie uzasadnić poprzez posiadanie w pojeździe wypełnionego formularza przejazdu.  Formularz musi zawierać informacje, które wymagane są zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009. W pojeździe muszą znajdować się papierowe lub elektroniczne kopie takich formularzy obejmujące poprzednie 28 dni, a od 31 grudnia 2024 roku  poprzednie 56 dni. Formularz jazdy powinien zawierać informacje zgodne z art. 12 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1073/2009.  Są to w szczególności dane dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy, numeru rejestracyjnego pojazdu, rodzaju usługi, miejsca początkowego i miejsca docelowego przewozu drogowego oraz listę imienną przewożonych osób. Dane te potrzebne są do weryfikacji odstępstw.

Kary za brak wpisu dotyczącego przekroczenia granicy

            Zmiany, które dotyczą wszystkich kierowców to system nakładania kar dotyczących tachografów. Do tej pory organy kontrolne poszczególnych państw mogły nałożyć karę dotyczącą tachografów tylko na terenie Państwa, w którym doszło do naruszenia związanego z tachografem (np. kara za brak wpisu o przekroczeniu granicy). Teraz możliwe będzie nałożenie kary w dowolnym kraju UE.

źródło : https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/3104f70c-081c-11ef-a251-01aa75ed71a1/language-pl