Pakiet Mobilności w Międzynarodowym Transporcie Drogowym

Wprowadzenie

Ostatnie zmiany w funkcjonowaniu międzynarodowego transportu drogowego, takie jak niemieckie MiLoG czy francuska ustawa Loi Macron, przygotowały grunt pod kolejne innowacje. Pakiet Mobilności, proponowany przez Komisję Europejską od 2017 roku, skupia się na poprawie warunków pracy kierowców we Wspólnocie Europejskiej. Celem jest równowaga pomiędzy bezpieczeństwem kierowców, sprawiedliwością społeczną a zrównoważoną gospodarką. Jednakże, istotne jest zwrócenie uwagi na konkretne kwestie, które mogą wpływać na przedsiębiorców transportowych, takie jak rating przedsiębiorstw, licencje przewoźników, zabezpieczenie finansowe oraz nowe zasady dotyczące czasu pracy kierowców.

Rating Przedsiębiorstw

Pierwszą istotną zmianą jest wprowadzenie ratingu przedsiębiorstw, narzędzia do oceny wykroczeń przewoźnika. Ten rating będzie oparty na naruszeniach zarejestrowanych w ERRU (European Register of Road Transport Undertakings) i KREPTD (Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego). Zmiany wchodzą w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i stosuje się je 18 miesięcy po wejściu w życie.

Licencja Przewoźnika i Zabezpieczenie Finansowe

Przewoźnicy zarządzający flotą poniżej 3,5 tony muszą zwrócić uwagę na nowe zasady dotyczące licencji przewoźnika. Wprowadzenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dla tej kategorii pojazdów to istotna zmiana. Komisja Europejska określiła również poziom wymaganego zabezpieczenia finansowego na 1.800 euro na pierwszy pojazd w flocie i 900 euro na każdy kolejny.

Delegowanie Kierowców

Zmiany w delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego wprowadzają nowe obowiązki. Kierowcy muszą teraz wprowadzać symbol kraju, którego granicę przekroczyli, na tachografie. Wprowadzenie tego obowiązku ma na celu zwiększenie przejrzystości i kontroli nad czasem pracy kierowców podczas podróży międzynarodowych.

Nowe Zasady dotyczące Czasu Pracy Kierowców

Wprowadzenie Pakietu Mobilności skupia się również na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapobieganiu nieuczciwej konkurencji oraz ochronie warunków pracy kierowców. Zmiany obejmują nowe przepisy dotyczące czasu pracy kierowców, minimalnych przerw oraz dziennej i tygodniowej długości okresów odpoczynku. Kierowcy muszą teraz być bardziej świadomi zasad dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, odpoczynków oraz zagrożeń wynikających ze zmęczenia.

Skrócone Tygodniowe Odpoczynki

Pakiet Mobilności wprowadza nowe zasady dotyczące skróconych tygodniowych okresów odpoczynku, które mogą być odebrane przez kierowcę po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych. Przewiduje się, że taka elastyczność pomoże kierowcom dostosować się do zmieniających się warunków podróży.

Obowiązkowy Powrót do Kraju

Zmiany wprowadzają obowiązek powrotu kierowcy do kraju siedziby firmy lub miejsca zamieszkania co cztery tygodnie. Dodatkowo, okresy kontroli drogowej zostaną przedłużone do 56 dni, co wymaga odpowiednich technologicznych rozwiązań.

Zakończenie

Pakiet Mobilności niesie ze sobą znaczące zmiany w międzynarodowym transporcie drogowym. Przedsiębiorcy transportowi muszą zrozumieć te zmiany, dostosować się do nowych regulacji i być świadomi konsekwencji nieprzestrzegania przepisów. Kancelaria Transportowa Transtica oferuje pomoc w zrozumieniu i wdrożeniu tych zmian, a jej usługa roliczania kierowców delegowanych jest dostępna w atrakcyjnej cenie.