Apr 11, 2014

„Ładunki sypkie” i „drewno” – jak je rozumieć w aspekcie przepisu umożliwiającego umorzenie postępowania przy przekroczeniu nacisku osi pojazdu?


Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 5 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 222, poz. 1321 - zwana ustawą zmieniającą) „postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej dotyczącej przejazdu pojazdu nienormatywnego, prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, umarza się wobec podmiotu wykonującego przejazd, jeżeli rzeczywista masa całkowita pojazdu nienormatywnego nie przekracza dopuszczalnej wielkości lub wielkości określonej w zezwoleniu na przejazd pojazdu nienormatywnego, a przekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu przy przewozie ładunków sypkich oraz drewna.”

Regulacje prawne nie zawierają jednak legalnych definicji „ładunków sypkich” jak i „drewna” wobec czego zrodziły się trudności w kwestii kwalifikacji przewożonych materiałów jako „ładunki sypkie” oraz „drewno”, co spowodowało konieczność wydania w tym zakresie stosownych zaleceń i wskazówek zawartych w Wytycznych nr 1 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 kwietnia 2012r. w sprawie wykładni pojęć „ładunku sypkiego” i „drewna”, użytych na gruncie normy prawnej wyrażonej w przepisie art. 5 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 222, poz. 1321). Wytyczne te, mają przede wszystkim służyć stosowaniu jednolitej wykładni powyższego przepisu przez organy kontrolne przy dokonywaniu kwalifikacji przewożonych materiałów jako „ładunki sypkie” oraz „drewno”, jak również podmiotom kontrolowanym, celem umożliwienia właściwego przygotowania się do ewentualnego postępowania w tym zakresie. Przedmiotowe wytyczne poza swoją funkcją służebną wobec organów kontrolnych, stanowią niewątpliwie realizację prawa obywateli do informacji o działaniach organów kontrolnych.

Zgodnie z przedmiotowymi Wytycznymi „ładunkiem sypkim” będzie każdy materiał (towar) poddany procesom przewozu, złożony z drobnych, suchych, niespojonych ze sobą cząstek lub łatwo rozpadających się na drobne cząstki. Zasadniczą ich cechą jest zatem zdolność do przesypywania się. Materiał sypki (w odróżnieniu od gazów, cieczy i ciał stałych), stanowi zbiór złożony z ziaren (kawałków, części) ciała stałego o określonych wielkościach geometrycznych.

Wskazuje się, że jedną z najważniejszych jego cech jest ilościowy rozkład ziaren pod względem ich wielkości, która określana jest: długością, szerokością i grubością (skład granulometryczny).

Trudno jednak w sposób jednoznaczny i wyczerpujący określić i wymienić jakie konkretnie towary można zaliczyć do materiałów sypkich, jednak we wspomnianych wytycznych wskazano przykłady takich towarów, wśród których znalazły się:

  - ryż, cukier, mąkę, kasze, pasze, ziarna zbóż, nasiona roślin, otręby, torf, ziemię, nawozy sztuczne, różnego rodzaju proszki chemiczne,
  - cement, wapno, piasek, żwir, kruszywa budowlane, pospółkę,
  - rozdrobniony węgiel (miał), koks, rudy żelaza,
  - trociny i zrębki drzewne
  - pyły, popioły i sadze
  - stłuczkę szklaną
  - niektóre warzywa i owoce, jak np. ziemniaki, pomidory, marchew, pietruszkę, buraki cukrowe, ogórki, kolby kukurydzy, kapustę, jabłka, śliwki, gruszki, morele, brzoskwinie itp.

Sposób przewozu ładunków sypkich

Należy zauważyć, że treść przepisu art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy budzi wątpliwości nie tylko w zakresie kwalifikacji przewożonego ładunku jako ładunku sypkiego, ale również sposobu jego przewozu. W wyżej wskazanym przepisie nie sprecyzowano bowiem sposobu przewozu przedmiotowego ładunku, tzn. czy chodzi tu o przewóz luzem, czy także w opakowaniach.

Przewóz luzem oznacza przewóz w pojazdach lub kontenerach nieopakowanych materiałów stałych lub przedmiotów. Określenie to nie odnosi się do towarów opakowanych oraz przewożonych w cysternach. Bardziej uzasadnione wydaje się więc odniesienie tego przepisu do przewozu ładunku sypkiego „luzem”, z uwagi na problematykę jego prawidłowego załadunku, w tym rozmieszczeniu i zabezpieczeniu przed ewentualnym jego przemieszczaniem się.

Omawiany przepis umożliwiający umorzenie postępowania w przypadku przewozu ładunków sypkich oraz drewna, w sytuacji przekroczenia nacisku na oś (przy jednoczesnym zachowaniu norm w zakresie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu), nie znajdzie więc zastosowania w przypadku przewozu np. cukru czy mąki (które są materiałem sypkim) nadanych do przewozu w jednostkowych opakowaniach umieszczonych na paletach.

Jak rozumieć użyte w przepisie pojęcie „drewno”?

W literaturze specjalistycznej pojęcie „drewna”, którym posłużył się ustawodawca, należy rozumieć surowiec drzewny otrzymany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju asortymenty. Surowiec drzewny według obowiązującej klasyfikacji dzieli się na dwie kategorie grubości tj. tzw. grubiznę, dzielącą się na drewno wielkowymiarowe (W) i drewno średniowymiarowe (S) oraz drobnicę tj. drewno małowymiarowe (M). Największe wątpliwości w praktyce może wzbudzać pojęcie drobnicy. W tej grupie wyodrębniono także tzw. karpinę przemysłową bądź opałową oraz zrębki leśne, przemysłowe i opałowe. Zrębki drzewne to rozdrobnione drewno w postaci długich na 5-50 mm, szerokości 10-20 mm i grubych na 2-8 mm ścinków o charakterystycznym, romboidalnym kształcie.
Problemów nie powinno natomiast rodzić określenie drewna wielkowymiarowego gdzie brak jest górnych granic rozmiaru, czy też drewna średniowymiarowego wyrabianego w dłużycach, kłodach i wyrzynkach.

Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z wydanymi Wytycznymi, nie zostanie uznane za drewno w rozumieniu omawianego przepisu drewno w sytuacji jego przetworzenia przemysłowego i uzyskania „wyrobów z drewna”, albowiem traci ono wówczas przymiot surowca. Nie będzie więc możliwe umorzenie postępowania zgodnie z omawianym artykułem w przypadku przewozu np. boazerii, mebli, elementów domków letniskowych czy też innych wyrobów drewnianych, stanowiących produkt przemysłu drzewnego.

Opracowanie: Jadwiga Dudzik transtica.pl

Źródło:

Wytyczne nr 1 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 6 kwietnia 2012r. w sprawie wykładni pojęć „ładunku sypkiego” i „drewna”, użytych na gruncie normy prawnej wyrażonej w przepisie art. 5 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 222, poz. 1321).

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.