Sep 25, 2013

Zmiany w przepisach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska


W wyniku licznych zapytań ze strony przewoźników, dotyczących obowiązku rozliczania opłaty za korzystanie ze środowiska, niniejszym informujemy, że od dnia 1 stycznia 2013 roku zaszły w tym zakresie istotne zmiany.
Otóż, według nowych przepisów, podmiot korzystający ze środowiska wnosi jedną opłatę za dany rok kalendarzowy, w terminie do dnia 31 marca następnego roku. Poprzednio, opłata ta była uiszczana do końca miesiąca następującego po upływie pierwszego półrocza (czyli do 31 lipca)  i następnie w terminie do końca lutego roku następnego, za drugie półrocze.


Zmiany te, zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, mającej na celu usprawnienie płynności finansowej przedsiębiorców, zmieniającą między innymi przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Obecnie nie ma już obowiązku dokonywania rozliczeń półrocznych i opłatę za dany rok kalendarzowy wnosi się do 31 marca roku następnego. Obowiązek ustalenia wysokości należnej opłaty nadal spoczywa na podmiocie korzystającym ze środowiska, który ustala ją we własnym zakresie i wnosi należną opłatę na rachunek właściwego miejscowo urzędu marszałkowskiego.
W wyżej wskazanym terminie, należy przedłożyć marszałkowi województwa również wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości należnej opłaty.

Kiedy nie uiszczamy opłaty środowiskowej?

Zwolniona z opłat z tytułu korzystania ze środowiska jest należność, której roczna wysokość nie przekracza 800 zł, jednakże nie zwalnia to podmiotu z obowiązku złożenia stosownego wykazu, na podstawie którego ustalona została wysokość tej opłaty.

Konsekwencje nie uiszczenia opłaty środowiskowej.

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym i nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska:
1) nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych - marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
2) zamieścił w w/w wykazie informacje lub dane nasuwające zastrzeżenia - marszałek województwa wymierza, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, opłatę w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu.

Marszałek województwa dokonuje ustaleń własnych na podstawie pomiarów dokonywanych przez organy administracji lub przez podmiot korzystający ze środowiska (zobowiązany do ponoszenia opłat) oraz innych danych technicznych i technologicznych.

Podsumowując ten zakres zmian, zgodnie z nowymi uregulowaniami opłatę za korzystanie ze środowiska za rok 2013 oraz stosowny wykaz należy przedłożyć nie później niż do dnia 31 marca 2014r. Ponadto, nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekroczy 800 zł, jednak nadal w takiej sytuacji koniecznym jest złożenie przez podmiot rocznego wykazu o zakresie korzystania ze środowiska.

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie, prosimy o kontakt.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce – Dz. U. z 2012 r. poz. 1342
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.

Opracowanie: transtica.pl


Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.