Aug 9, 2013

Zmiany w karalności kierowców


Sierpniowa nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym wprowadza wielkie zmiany w dostępie do zawodu kierowcy zawodowego. Do 15 sierpnia 2013 roku zgodnie z art. 39 a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym przedsiębiorca mógł zatrudniać tylko kierowców, którzy spełniali poniższe warunki: mieli ukończone 21 lat, posiadali odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami, nie mieli przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy, uzyskali kwalifikację wstępną lub ukończyli szkolenia okresowe a także nie mogli być karani.


 


Jednak nie wszystkie wyroki dyskwalifikowały kandydatów na kierowców. Tylko osoba skazana za przestępstwa popełnione umyślnie przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku nie mogła pracować jako kierowca, bez względu na to, czy była zatrudniona u przedsiębiorcy, czy na podstawie innego stosunku pracy wykonywała przewozy na jego rzecz, czy też samodzielnie wykonywała przewozy będąc przewoźnikiem licencjonowanym. Dlatego każdy przedsiębiorca, który uzyskał licencję na wykonywanie transportu drogowego musiał mieć na uwadze, aby zatrudnieni przez niego kierowcy i inne osoby niezatrudnione przez niego, lecz wykonujące osobiście przewozy na jego rzecz nie byli skazani za ww. przestępstwa.

Od 15 sierpnia sytuacja ulegnie zmianie. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego czy też licencję wspólnotową nie będzie już weryfikował czy jego kandydaci na kierowców byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku lecz będzie sprawdzał czy w stosunku do zatrudnianych przez niego kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez niego, a osobiście wykonujących przewozy na jego rzecz nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Art. 41 § 1 Kodeksu karnego szczegółowo wyjaśnia kiedy sąd może orzec zakaz wykonywania zawodu. Otóż zgodnie z ww. przepisem: „§ 1. Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.”

Dlatego każdy przedsiębiorca przed zatrudnieniem nowego kierowcy powinien poprosić od niego wyciąg z KRK potwierdzający brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy. O kierowców już zatrudnionych przedsiębiorca nie musi się martwić, ponieważ gdy sąd wyda wyrok zakazujący wykonywanie określonego zawodu, przesyła odpis takiego wyrok przedsiębiorcy u którego skazany pracuje.

Opracowała: Jadwiga Dudzik transtica.pl
Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.