Aug 2, 2013

Nowe zasady wykonywania przewozów regularnych


Już od 1 marca 2011 roku obowiązuje Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która reguluje wykonywanie powszechnie dostępnego regularnego przewozu osób wykonywanego w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, czyli ogólnie mówiąc dotychczasowe przewozy na liniach regularnych.
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wprowadza trzy nowe podmioty związane z wykonywaniem przewozów o charakterze użyteczności publicznej i komercyjnych: organizatora publicznego transportu zbiorowego, operatora, a także przewoźnika komercyjnego.

 

Swoje rozważania rozpocznijmy, od przedstawienia kto jest kim w przewozie osób zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

Organizator publicznego transportu zbiorowego to właściwa jednostka samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo, związek międzygminny czy związek powiatów) lub Minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze. Do zadań organizatora należy planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego oraz zarządzanie nim. Organizator transportu zbiorowego wykonując swoje zadania opracowuje i przyjmuje w formie aktu prawa miejscowego plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób o charakterze użyteczności publicznej będzie teraz operator publicznego transportu zbiorowego czyli samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie. Organizator będzie mógł dokonać wyboru operatora w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi albo poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Umowa bezpośrednia dotyczy tylko małych lub średnich przedsiębiorców, użytkujących do 23 pojazdów lub przewozów o niewielkim wymiarze lub wartości usług. Ograniczenia zawarte są w art. 22 w/w ustawy. Zgodnie z ustawą umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawierana ma być na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, przy czym w szczególnych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia tego okresu o połowę.

Przewoźnik komercyjny to przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu.

Wśród przewoźników często pojawia się pytanie jakie dokumenty muszą teraz posiadać, aby wykonywać regularny przewóz osób zgodnie z prawem. Czy musi to być zaświadczenie organizatora potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego, zgłoszenie przewozu czy wystarczy dotychczasowe zezwolenie wydawane na podstawie Ustawy o transporcie drogowym. Kluczową rolę odgrywa tutaj data zawarcia umowy, gdyż organy uprawnione do wydawania zezwoleń zmieniają się dopiero 1 stycznia 2017 roku. Do tego czasu zezwolenia wydawane są przez dotychczasowe organy. Wydając jednak zezwolenia organy te muszą wziąć pod uwagę dwa ograniczenia. Po pierwsze, zezwolenie nie może zostać wydane na okres dłuższy niż do 31 grudnia 2016 roku, a po drugie organ może odmówić wydania nowego zezwolenia lub zmiany dotychczasowego zezwolenia jeżeli na podstawie uchwalonego planu transportowego na usługę objętą zezwoleniem została już podpisana umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem.

Reasumując, operator, który zawarł umowę przed 1 marca 2011 roku do końca ważności zezwolenia, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 roku nadal może wykonywać transport osób na podstawie dotychczasowego zezwolenia. Jednak przed wygaśnięciem zezwolenia przewoźnik powinien już złożyć organizatorowi wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego. Wniosek taki zgodnie z Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym powinien zawierać następujące informację: siedzibę, adres, numer KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, rodzaj i zakres wykonywanych przewozów, rodzaj i liczbę środków transportu, przebieg linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz, a także wskazanie jaką liczbę zaświadczeń należy wydać, by takie zaświadczenie znajdowało się w każdym pojeździe. Jeżeli przed upływem terminu na jaki zostało wydane dotychczasowe zezwolenie operator nie uzyska zaświadczenia grozi mu kara 6 tys. zł. Natomiast w sytuacji gdy zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób traci ważność przewoźnik musi oprócz wniosku do organizatora o wydanie zaświadczenia wystąpić do organu, który wydał to zezwolenie także o przedłużenie zezwolenia.

Inaczej wygląda sytuacja przewoźników, którzy zawarli umowę 1 marca 2011 roku i później. Otóż oni zwolnieni są z obowiązku posiadania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób. Muszą oni jednak niezwłocznie po zawarciu umowy z organizatorem złożyć właściwemu organizatorowi wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej.

Co mają natomiast zrobić przedsiębiorcy, którzy nie są operatorami i nie zawarli stosownej umowy z organizatorem i tym samym nie posiadają zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania transportu o użyteczności publicznej. Otóż przedsiębiorcy Ci mogą wykonywać przewóz osób po dokonaniu zgłoszenia o zamiarze wykonywania takiego przewozu do organizatora i wydaniu przez niego potwierdzenia zgłoszenia przewozu. Do zgłoszenia przewozu oprócz kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób przewoźnik zobowiązany jest dołączyć proponowany rozkład jazdy zawierający przystanki komunikacyjne lub dworce, informację o środkach transportu, którymi zamierza wykonywać przewóz, a także potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków. Uzgodnienia te mają na celu dostosowanie natężenia ruchu do przepustowości przystanków/dworców i minimalizację zagrożeń dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu. Organizator transportu po złożeniu wniosku o wydanie potwierdzenia zgłoszenia ma obowiązek wydania przedsiębiorcy potwierdzenia zgłoszenia. Odmowa wydania może nastąpić jedynie w ustawowo określonych przypadkach i następuje w formie decyzji administracyjnej, podobnie jak cofnięcie już wydanego potwierdzenia. Zgłoszenie przewozu wydawane jest na okres do 5 lat.

Wykonując przewóz osób przewoźnik komercyjny musi pamiętać, że jeżeli z przyczyn zależnych od niego przez co najmniej 14 dni nie wykonuje transportu musi niezwłocznie poinformować o tym organizatora i albo zrzec się wykonywania tych przewozów albo zawiesić ich wykonywanie bo w przeciwnym wypadku organizator może cofnąć mu potwierdzenie zgłoszenia przejazdu.

Kiedy ponadto organizator może wydać decyzję o cofnięciu zgłoszenia przewozu? Otóż przypadki te są ściśle określone w ustawie i zaliczamy do nich:
- rażące naruszenia przez przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego

- rażącego naruszenia warunków wykonania przewozu określonych w potwierdzeniu zgłoszenia przewozu
- rażącego naruszenia zasad korzystania z przystanków odstąpienia potwierdzenia osobie trzeciej.

Warto zwrócić także uwagę, że zarówno operator czy przewoźnik komercyjny powinien do 31 marca każdego roku przesyłać organizatorowi informacje o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Jeżeli takiej informacji nie zgłoszą zagrożone jest to karą 1 000 zł. Ponadto na operatorze ciąży obowiązek zawiadomienia organizatora o wystąpieniu zagrożenia utraty płynności finansowej.

Opracowanie: Jadwiga Dudzik transtica.pl

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.