Jul 16, 2013

Nowe warunki korzystania z przystanków


Od marca 2011 roku zmieniły się zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w transporcie drogowym. Od tej pory transport publiczny wykonują operatorzy na podstawie zawartych umów z organizatorami oraz przewoźnicy komercyjni na podstawie zgłoszenia przewozu. Operatorzy świadczą usługi o charakterze użyteczności publicznej mające na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb przewozowych mieszkańców, przewoźnicy natomiast realizują przewozy stricte komercyjne by osiągnąć zysk.


 

Od marca 2011 roku zmieniły się zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w transporcie drogowym. Od tej pory transport publiczny wykonują operatorzy na podstawie zawartych umów z organizatorami oraz przewoźnicy komercyjni na podstawie zgłoszenia przewozu. Operatorzy świadczą usługi o charakterze użyteczności publicznej mające na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb przewozowych mieszkańców, przewoźnicy natomiast realizują przewozy stricte komercyjne by osiągnąć zysk. Jak wiadomo, aby otrzymać zgodę na wykonywanie transportu zbiorowego osób, operator jak i przewoźnik komercyjny muszą posiadać potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków i dworców dokonanego z ich właścicielem lub zarządzającym.

Przystanek komunikacyjny zgodnie z Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym to miejsce przeznaczone do wsiadania i wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informację dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków transportu, a ponadto- w transporcie drogowym- oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym. Na przystankach powinna znajdować się informacja o rozkładzie jazdy operatorów i przewoźników uprawnionych do korzystania z tego miejsca. Wyróżniamy przystanki, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, a zasady i warunki korzystania z tych przystanków określa uchwała. A także przystanki, których właścicielem lub zarządzającym nie jest samorząd.

Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie operatorzy oraz przewoźnicy, którzy uzyskali zgodę właściciela przystanku na korzystanie z niego. Jednak istnieją sytuację, kiedy operator lub przewoźnik nie otrzyma takiej zgody. Właściciel lub zarządzający przystankiem może nie wydać zgody na korzystanie z niego, gdy:

- przewoźnik lub operator nie zawrze umowy o ustalenie warunków ponoszenia kosztów zamieszczania informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych oraz w systemie informacji dla pasażera,
- wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przewoźników lub operatorów),
- wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego lub będzie niezgodne z przepisami regulującymi zasady ruchu drogowego.
- przewoźnik lub operator zalega z płatnościami za korzystanie z przystanków.

Analizując przepisy dotyczące przystanków pojawia się pytanie, czy właściciel lub zarządzający przystankiem może różnicować dostępność przystanków dla operatorów i przewoźników?

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wprowadziła możliwość określenia w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych, które zostaną udostępnione wyłącznie operatorom, z ograniczeniem możliwości korzystania z nich przez przewoźników komercyjnych. Prawo takie daje jednostkom samorządu terytorialnego art. 15 ust. 2 o ptz w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6. I tak w przypadku przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest samorząd, ustawa mówi o wszystkich obiektach udostępnionych zarówno operatorom, jak i przewoźnikom. Natomiast w odniesieniu do obiektów „samorządowych” ustawa takiego wymagania nie przewiduje. Dlatego jednostka samorządu terytorialnego w podjętej uchwale może wskazać, które z tych obiektów będą udostępnione wszystkim operatorom i przewoźnikom, a do których dostęp będzie ograniczony wyłącznie operatorom. Jednocześnie, przystanki komunikacyjne i dworce, nie będące własnością bądź w zarządzaniu samorządu powinny być ogólnodostępne. Jednak przedmiotowa ogólnodostępność może być ograniczona przez ustalone przez właściciela lub zarządzającego przystankiem zasady korzystania z danego obiektu.

Bardzo ważny jest także art. 16 wyżej wymienionej ustawy, który daje właścicielom lub zarządzającym możliwość pobierania opłat za korzystanie z przystanków przez operatora i przewoźnika. Stawki opłat za korzystanie z przystanków lub dworców, a także standardy dotyczące tych obiektów są ustalane w zależności od tego kto jest jego właścicielem. Jeżeli właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego. Bardzo ważna jest wysokość tych opłat. Stawki te mają określony maksymalny pułap. Opłata nie może być wyższa niż 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym i 1 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu. Pobierane opłaty stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego i są przeznaczone na utrzymanie i remont przystanków i dworców. Jeżeli właścicielem lub zarządzającym przystankiem nie jest samorząd tylko podmiot prywatny zasady korzystania z przystanków są ustalane przez organizatora w drodze negocjacji z właścicielem lub zarządzającym przystankiem. Podmioty prywatne mogą dowolnie kształtować umowę o korzystanie z przystanków w zakresie przewoźników, których dopuszczą do podpisania umowy, jak również w zakresie wysokości opłaty. Przy ustalaniu wysokości opłat ma być brana pod uwagę tylko zasada niedyskryminacji poszczególnych przewoźników, a ustalona stawka ma być taka sama dla wszystkich przedsiębiorców na danej linii komunikacyjnej i korzystających z przystanków.

Opracowanie: Jadwiga Dudzik transtica.pl

 

 

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.