Nov 19, 2012

Odznaka „Wzorowy kierowca” – priorytet naszego „prawodawcy”


Od kilku miesięcy polskie prawo transportowe, chyba jak nigdy dotąd stało się przedmiotem zainteresowań i prac naszych prawodawców, którzy w każdym miesiącu serwują nam zmiany w przepisach. Taka sytuacja jest jak najbardziej uzasadniona, potrzebą dostosowania naszego prawa krajowego do wymogów unijnych narzuconych licznymi rozporządzeniami i dyrektywami oraz koniecznością wprowadzenia w życie aktów wykonawczych do znowelizowanych ustaw m.in. ustawy o transporcie drogowym.


 

Od 4 grudnia 2011 roku przedsiębiorcy i organy administracyjne borykają się z problemami związanymi z wymogiem bazy eksploatacyjnej, poświadczeń finansowych, czy dobrej reputacji w nowym znaczeniu i możliwością jej odzyskania poprzez zastosowania „niejakiego” środka rehabilitującego, o których mowa w rozporządzeniu 1071/2009 WE, które to kwestie powinny być uregulowane przez nasze przepisy krajowe, a o których jak do tej pory ustawodawca milczy.

Pomimo, iż na dostosowanie naszych przepisów krajowych polski ustawodawca miał 2 lata bo o rozporządzeniach wiadomo już od 2009 r., to po nowelizacji ustawy o transporcie drogowym z dnia 1 stycznia 2012 r. nie doczekaliśmy się uregulowania jakże istotnych dla przewoźników powyżej wymienionych zagadnień.

Natomiast nie można zarzucić ustawodawcy „lenistwa” czy braku pomysłowości, otóż niewielu wie, ale wraz z przedmiotową nowelizacją ustanowiono w ustawie o transporcie drogowym art. 39n odznakę „Wzorowy kierowca”.
I właśnie m.in. temu zagadnieniu w chwili obecnej poświęca czas Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W dniu 6 listopada 2012 r. na stronie internetowej wspomnianego ministerstwa zamieszczono komunikat o otwarciu konkursu na projekt graficzny odznaki „Wzorowy kierowca”.

Jak stanowi ustawa odznaka, o której mowa, może być nadawana zawodowym kierowcom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w pracy i wieloletnią bezwypadkową jazdą. Odznakę „Wzorowy kierowca” nadaje sam Minister właściwy do spraw transportu.

Do wdrożenia w życie możności nadawania takiej odznaki konieczne jest jednak wydanie aktu wykonawczego stanowiącego wypełnienie upoważnienia zawartego w art. 39n ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.) w postaci rozporządzenia Ministra właściwego do spraw transportu, w którym mają być określone szczegółowe warunki nadawania odznaki „Wzorowego kierowcy”, tryb przedstawiania wniosków, wzór odznaki, tryb jej wręczania i sposób noszenia, uwzględniając wymogi, jakie powinny spełniać wnioski o nadanie odznaki oraz kryteria stosowane przy jej nadawaniu.

W tym też celu – realizacji stworzenia aktu wykonawczego - ogłoszono konkurs trakcie, którego zostanie wyłoniony najlepszy projekt graficzny odznaki, której wzór zostanie ustalony w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw transportu.

Podsumowując – przedsiębiorcy będący przewoźnikami w całym bałaganie prawnym, bo inaczej tego nazwać nie można, i niewiedzy co do wymogów jakie powinny spełniać ich firmy wynikającej z braku odpowiednich regulacji prawnych, nie mogą zapominać o gratyfikacji swoich najlepszych kierowców. I właśnie to zagadnienie w chwili obecnej zostaje wysunięte na pierwszy plan naszych „prawotwórców”.

Opracowanie: Monika Skowyra transtica.pl

 

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.