Aug 9, 2012

Nowe wymagania na rozkładach jazdy dla przewoźników ubiegających się o zezwolenie - Prędkość techniczna wzór


Kolejne zmiany tym razem dotyczą przewoźników na liniach regularnych, którzy będą starali się o nowe zezwolenia, lub zmieniających aktualne. 10 maja 2012 weszło w życie Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 25 kwietnia 2012 poz. 451) w sprawie rozkładów jazdy. Celem rozporządzenia jest ujednolicenie rozkładów jazdy, wprowadzenie takich samych oznaczeń i symboli dla wszystkich rozkładów jazdy.
Nowością jest wprowadzenie w rozkładzie prędkości technicznej oraz wskazanie zarządzającego transportem.

 

Rozkład jazdy składany jako załącznik do wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia powinien zawierać

Zgodnie z Rozdziałem 2 § 3 ust.1 rozporządzenia w sprawie rozkładów jazdy, rozkład jazdy powinien mieć określone co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę przewoźnika oraz jego adres zamieszkania, o ile jest on tożsamy z miejscem wykonywania przez niego działalności gospodarczej, albo siedzibę i adres;

2) nazwę linii komunikacyjnej,
którą zgodnie z § 3 ust. 3 omawianego rozporządzenia oznacza się poprzez określenie miejscowości, w której położony jest przystanek komunikacyjny początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek komunikacyjny pośredni - o ile istnieje.

3) przystanki komunikacyjne i dworce, na których będzie się zatrzymywał środek transportowy na danej linii komunikacyjnej;

Zgodnie z § 3 ust. 6 nazwa przystanku komunikacyjnego zawiera:

1) nazwę miejscowości według rejestru terytorialnego;
2) określenie miejsca usytuowania przystanku komunikacyjnego, poprzez wskazanie w szczególności nazwy ulicy albo obiektu użyteczności publicznej - o ile dotyczy;
3) numer przystanku komunikacyjnego.

Numer przystanku komunikacyjnego, o którym mowa powyżej, nadawanego przez właściciela albo zarządzającego przystankiem komunikacyjnym, jest zgodnie z § 3 ust. 7 rozporządzenia:
1) dwucyfrowy, parzysty - dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu narastającego;
2) dwucyfrowy, nieparzysty - dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu malejącego;
3) dwucyfrowy, parzysty albo nieparzysty, określany stosownie do wzrastającej numeracji porządkowej nieruchomości - dla miejscowości.

UWAGA!
Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 przepisy § 3 ust. 6 i 7 stosuje się do rozkładów jazdy oraz do zmian rozkładów jazdy, które zaczną obowiązywać od dnia 1 marca 2013 r.;

4) dzień, od którego rozkład jazdy obowiązuje
, oraz termin jego ważności;

5) drogę przejazdu z uwzględnieniem:
a) odległości w kilometrach pomiędzy przystankami komunikacyjnymi,
b) długości poszczególnych odcinków drogi przejazdu na obszarze każdego z województw, przez których obszar przebiega linia komunikacyjna - w przypadku międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie drogowym,
c) kategorii dróg na poszczególnych odcinkach linii komunikacyjnej;

W regularnym przewozie osób w transporcie drogowym, drogę przejazdu, zgodnie z § 3 ust. 4 określa się:
1) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych - na podstawie kilometrażu ustalonego dla danej kategorii drogi, a w razie jego braku - z uwzględnieniem odległości rzeczywistej w kilometrach,
2) na drogach wewnętrznych - z uwzględnieniem odległości rzeczywistej w kilometrach - podanych z dokładnością do 0,1 km, między poszczególnymi przystankami komunikacyjnymi.

UWAGA!
Zgodnie § 21 ust 1 w regularnym przewozie osób w transporcie drogowym:
1) przepisy § 3 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 oraz § 6 ust. 3 pkt 2 stosuje się do rozkładów jazdy oraz do zmian rozkładów jazdy, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r.;

6) dni tygodnia lub okresy, w których komunikacja kursuje;

7) godziny przyjazdu lub odjazdu środka transportowego z przystanku komunikacyjnego lub dworca albo określoną w minutach częstotliwość jego kursowania;

8) oznaczenie linii komunikacyjnej, na której ma być wykonywany:
a) przewóz o charakterze użyteczności publicznej - literą "U",
b) przewóz regularny specjalny - literami "RS" albo
c) inny regularny przewóz osób, niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej oraz przewozem regularnym specjalnym - literą "R";

UWAGA!
Zgodnie z § 20 do dnia 31 grudnia 2016 r. oznaczenie linii komunikacyjnej w sposób określony zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8 nie jest wymagane.

9) oznaczenie odpowiednim symbolem:

a) w transporcie drogowym - usługi przewozowej wykonywanej w komunikacji zwykłej, przyspieszonej, pospiesznej oraz ekspresowej,
b) w transporcie kolejowym - pociągu osobowego, pospiesznego lub ekspresowego oraz nazwę handlową pociągu, o ile istnieje,
c) usługi przewozowej wykonywanej w komunikacji międzynarodowej,
d) środka transportowego objętego częściową lub całkowitą rezerwacją miejsc - o ile dotyczy;

10) oznaczenie linii komunikacyjnej, na której wszystkie kursy są wykonywane środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej zdolności ruchowej, albo odpowiednie oznaczenie poszczególnych kursów, a w transporcie kolejowym - kursu wykonywanego środkiem transportowym przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

11) objaśnienia użytych w rozkładzie jazdy oznaczeń i symboli. 
Zgodnie z § 3 ust 8 wykaz podstawowych oznaczeń i symboli, które stosuje się w rozkładzie jazdy, określa załącznik do rozporządzenia, i zgodnie § 21ust.1 pkt 3 przepis ten stosuje się do rozkładów jazdy, które zaczną obowiązywać od dnia 1 marca 2013 r.

Dodatkowo w przewozach regularnych specjalnych

Zgodnie z ust 5 rozporządzenia w rozkładzie jazdy w przewozach regularnych specjalnych, w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 5, określa się:

1) miejsca inne niż przystanki komunikacyjne i dworce, w których będzie się zatrzymywał środek transportowy na danej linii komunikacyjnej - o ile dotyczy;

2) drogę przejazdu z uwzględnieniem przystanku komunikacyjnego lub miejsca początkowego i końcowego oraz co najmniej jednego przystanku komunikacyjnego lub miejsca pośredniego, na którym będzie się zatrzymywał środek transportowy na danej linii komunikacyjnej - o ile dotyczy.

Zgodnie z § 5 ust. 2 przepisy § 3 ust. 1 dotyczące pkt 1, 2, 4, 6-8 i 11 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio do przewozów regularnych specjalnych.

Dodatkowe informacje na rozkładzie jazdy

Dodatkowo w § 4. 1 rozporządzenia wprowadzono, iż w rozkładzie jazdy w transporcie drogowym, oprócz danych i informacji, o których mowa powyżej określa się w szczególności:

1) imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem;
2) informacje w zakresie prędkości technicznej między przystankami komunikacyjnymi w poszczególnych kursach na całej linii komunikacyjnej;
3) numer linii komunikacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 2.

Prędkość techniczna (Jak obliczyć prędkość techniczną)

Zgodnie z rozporządzeniem prędkość techniczna, o której mowa jest to średnia prędkość jazdy środka transportowego między poszczególnymi przystankami komunikacyjnymi w danym kursie.
Prędkość taką oblicza się z uwzględnieniem:
1) dopuszczalnej prędkości środka transportowego na drodze przejazdu;
2) ograniczeń w ruchu drogowym na drodze przejazdu.

Warto zwrócić uwagę, na zapis § 4 ust. 5 rozporządzenia, iż obliczanie prędkości technicznej nie jest wymagane, jeżeli odległość między przystankami komunikacyjnymi jest mniejsza niż 3 kilometry.

Z informacji uzyskazych z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie prędkość taką liczymy według następującego wzoru: liczbę km / liczbę minut * 60

Przepisy przejściowe

Omawiane rozporządzenie obowiązuje od 10 maja 2012 r.

Natomiast rozkłady jazdy obowiązujące na podstawie dotychczasowych przepisów zgodnie z § 19 rozporządzenia zachowują ważność przez okres, którego dotyczą, albo do czasu wprowadzenia w nich zmian.

Dla ułatwienia dla Państwa, przy każdym przepisie w publikacji, gdzie wprowadzono inny termin obowiązywania niż 10 maj 2012 jest informacja od kiedy będzie obowiązywał.

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 kwietnia 2012 r. (poz. 451)

    WYKAZ PODSTAWOWYCH OZNACZEŃ I SYMBOLI, KTÓRE STOSUJE SIĘ W ROZKŁADZIE JAZDY

     

Lp.

Symbol/oznaczenie

Opis symbolu/oznaczenia

1

2

3

1

A

kursuje od poniedziałku do piątku

2

B

kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę

3

C

kursuje w soboty, niedziele i święta

4

D

kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

5

E

kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

6

H

kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych

7

L

kursuje w okresie ferii letnich

8

S

kursuje w dni nauki szkolnej

9

+

kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)

10

1

kursuje w poniedziałki

11

2

kursuje we wtorki

12

3

kursuje w środy

13

4

kursuje w czwartki

14

5

kursuje w piątki

15

6

kursuje w soboty

16

7

kursuje w niedziele

17

1-4

kursuje od poniedziałku do czwartku

18

1/2

kursuje z poniedziałku na wtorek

19

a

nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII

20

b

nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII

21

c

nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII

22

d

nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII

23

e

nie kursuje w okresie ferii letnich

24

f

nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych

25

g

nie kursuje w dniu 24.XII

26

h

nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII

27

i

nie kursuje w dniu 26.XII

28

j

nie kursuje w dniu 27.XII

29

k

nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26.XII

30

l

nie kursuje w dniu 31.XII

31

m

nie kursuje w dniach 24 i 31.XII

32

n

nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII

33

r

nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych

34

t

nie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych

35

w

nie kursuje w dzień Bożego Ciała

36

z

nie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała

37

P

kurs pospieszny

38

V

kurs przyspieszony4)

39

Ex

kurs ekspresowy

40

Int.

kurs międzynarodowy

41

08:15

pogrubiony druk oznacza godzinę przyjazdu lub odjazdu środka transportowego w komunikacji przyspieszonej, pospiesznej i ekspresowej

42

8:15

podkreślenie godziny oznacza, że kurs obsługuje pojazd niskopodłogowy

43

o

odjazd

44

p

przyjazd

45

kolor czarny

komunikacja zwykła, przyspieszona/pociąg osobowy

46

kolor czerwony

komunikacja pospieszna, ekspresowa/pociąg pospieszny, ekspresowyOpracowanie: Mariola Salwa transtica.pl

 

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.