Aug 7, 2012

Nowe zasady przewozów nienormatywnych od 18 października 2012 r


18 sierpnia 2011 roku Sejm rewolucyjnie zmienił dwie ustawy: Prawo o ruchu drogowym, a także Ustawę o drogach publicznych. Wielkim zmianom uległy przepisy dotyczące wykonywania przewozów pojazdami nienormatywnymi. Potrzeba zmian to efekt licznych uwag zgłaszanych przez przewoźników na przestarzały i archaiczny system wykonywania przewozów ponadgabartowych. Nowe zasady przewozów nienormatywnych wejdą w życie 18 października 2012 roku.

 

Definicja pojazdu nienormatywnego

Pojazdem nienormatywnym w rozumieniu ustawy od 18 października 2012 będzie pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach ustawy.

Kiedy będzie można wykonywać przejazd nienormatywny?

Ruch pojazdu nienormatywnego będzie dozwolony pod warunkiem:
- uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii,
- przestrzegania warunków przejazdu określonych w takim zezwoleniu
- pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego przez pilota, gdy pojazd przekracza wskazane w ustawie wielkości
- zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym.

ZEZWOLENIA:

Zezwolenia na przewóz pojazdami nienormatywnymi wydawane będą w drodze decyzji administracyjnej, w siedmiu kategoriach, przez właściwy organ.

Kto nie będzie musiał starać się o zezwolenie?

  - autobusy- w zakresie nacisków na osie,
  - pojazdy, których szerokość i długość bez ładunku nie są większe od dopuszczalnych, przewożące ładunek wystający poza boczne, tylne i przednie obrysy pojazdu,
  - pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych oraz przy bezpośredniej likwidacji skutków klęsk żywiołowych,
  - pojazdy zarządu drogi
  - pojazdy Policji, ITD, biura Ochrony Rządu, ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Straży Granicznej, Służby Więziennej, służby Celnej oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej

Jakie podmioty uprawnione są do wydawania zezwoleń?

1) Zarządca drogi- zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, który będzie odbywał się po drogach gminnych, powiatowych lub wojewódzkich.
2) Starosta- zezwolenie kategorii II i III
3) GDDKiA- zezwolenie kategorii IV, V, VI i VII.
4) Naczelnik Urzędu Celnego - w przypadku wjazdu pojazdu na teren RP.

Jakie pojazdy muszą ubiegać się o zezwolenie kategorii I?

O zezwolenie kategorii I muszą ubiegać się pojazdy z ładunkiem podzielnym:
- o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej,
- o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Zezwolenia wydawane będą na okres 6 lub 12 miesięcy. Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego będzie wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawniać będzie do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu. Zezwolenie wydawać będzie zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany. Zezwolenie wydawane będzie po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Jakie pojazdy muszą ubiegać się o zezwolenie kategorii II?

O zezwolenie kategorii II będą ubiegały się:
- pojazdy wolnobieżne
- ciągniki rolnicze
- zespoły pojazdów złożone z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej

Zezwolenia takie będą wydawane dla powyższych pojazdów, które będą przewozić ładunek podzielny, a także będą poruszać się po drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Zezwolenia będą wydawane na 12 miesięcy przez starostę właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsca rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydawane będzie po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Jakie pojazdy muszą ubiegać się o zezwolenie kategorii III?

O zezwolenie kategorii III będą ubiegać się pojazdy poruszające się po drogach publicznych:
- o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej,
- o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m
- o długości nieprzekraczającej 15 m dla pojedynczego pojazdu i 23 m dla zespołu pojazdów,
- o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.

Jakie pojazdy muszą ubiegać się o zezwolenie kategorii IV?

O zezwolenie kategorii IV muszą ubiegać się pojazdy:
- o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej,
- o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m
- o długości nieprzekraczającej 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów i 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
- o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m
- o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

Jakie pojazdy muszą ubiegać się o zezwolenie kategorii V?

O zezwolenie kategorii V muszą ubiegać się pojazdy:
- o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi
- o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m
- o długości nie przekraczającej 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów i 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach
- o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m
- o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t.

Podmiot posiadający zezwolenie kategorii V planujący wykonanie przejazdu przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem, którego rzeczywista masa całkowita będzie większa od dopuszczalnej, zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie właściwego dla tego mostu lub wiaduktu zarządcę drogi o terminie i trasie planowanego przejazdu, w terminie 7 dni roboczych przed datą planowanego przejazdu, przy czym 7 dzień terminu jest ostatecznym dniem wpływu zawiadomienia do organu.

Jakie pojazdy muszą ubiegać się o zezwolenie kategorii VI?

O zezwolenie kategorii VI będą musiały ubiegać się pojazdy:
- o szerokości nieprzekraczającej 3,4m dla drogi jednojezdniowej, 4m dla drogi dwujezdniowej klasy A (autostrada), S ( droga ekspresowa) i GP (drogi krajowe)
- o długości nieprzekraczającej 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów, 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
- o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m
- o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t
- o naciskach nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t

Jakie pojazdy muszą ubiegać się o zezwolenie kategorii VII?

O zezwolenie kategorii VII wydawane będzie na przejazd pojazdów, których ruch ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi nie będzie możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I- VI. Takie zezwolenie wydawane będzie gdy zostaną spełnione łącznie poniższe warunki.

Po pierwsze, ładunek będzie niepodzielny. Ładunek niepodzielny w myśl przywołanych przepisów to ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków. Po drugie należy uzyskać zgodę zarządcy drogi właściwego dla trasy przejazdu, a także wyznaczenie trasy przejazdu zapewnia bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego. Zezwolenie kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu.

Jakie warunki powinien spełniać pilotaż?

Zgodnie z nowelizacją przepisów każdy pojazd, którego długość przekracza 23 metry lub szerokość 3,2 metra, ewentualnie wysokość 4,5 metra, a masa całkowita 60 ton ma obowiązek być pilotowany przez jeden pojazd. Natomiast gdy długość przekracza 30 m lub szerokość 3,6 metra, ewentualnie wysokość 4,7 metra lub masa całkowita jest większa niż 80 ton, taki przejazd musi być pilotowany przez 2 pojazdy z których jeden jedzie z przodu a drugi z tyłu pojazdu.

Pilotujący pojazd powinien być oznakowany tabliczką zamontowaną na dachu kabiny i widoczną z przodu lub z tyłu pojazdu w zależności od tego czy porusza się przed czy za pojazdem nienormatywnym. Ponadto symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu powinny znajdować się dwa światła błyskowe koloru żółtego. Pojazd używany do pilotowania musi być także wyposażony w środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi oraz urządzenia nagłaśniające.

Do obowiązków pilota należy zapewnienie właściwej organizacji przejazdu pojazdów nienormatywnych, które będą zgodne z warunkami zawartymi w zezwoleniu.

Jak wysokie są kary za brak zezwolenia?

Przewoźnik, który wykonuje przewóz pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia narażony jest na poniższe kary:

 • 1500 zł- za brak zezwolenia kategorii I i II,

 • 5000 zł- za brak zezwolenia kategorii III- VI

 • Za brak zezwolenia kategorii VII

- 500 zł- gdy naciski jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości nie więcej niż o 10%,
- 2000 zł- gdy naciski jednej lub wielu osi, rzeczywista masa całkowita lub wymiary pojazdu przekraczają dopuszczalne wartości o więcej niż 10% i nie więcej niż 20%,
- 15000 zł- w pozostałych przypadkach

  5000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt bez potwierdzonego zawiadomienia zarządcy dróg
  3000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt niezgodnie z warunkami określonymi przez zarządce drogi
  6000 zł - za przejazd pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt przy zgłoszonym przez zarządce drogi sprzeciwie.
  2000 zł - za niedotrzymanie warunków przejazdu określonych dla zezwolenia kategorii VII lub podanych w tym dokumencie.

Zmiana ustawy dotyczące przejazdów ponad gabarytowych dorównuje warunkom w innych krajach europejskich.

Opracowanie: Jadwiga Dudzik transtica.pl


Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.