May 25, 2012

Viatoll i przeciążenia DMC – nowe rozwiązania ustawodawcy, czyli rzecz o projekcie nowelizacji ustawy


24 kwietnia 2012 roku powstał projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Nowelizacja ma na celu rozszerzenie katalogu pojazdów, które będą zwolnione z opłaty elektronicznej, a także wprowadzenie kar dla kierujących poruszających się pojazdami samochodowymi, których rzeczywista masa całkowita jest większa od dopuszczalnej masy całkowitej określonej w dowodzie rejestracyjnym.

 


Rozszerzenie katalogu pojazdów zwolnionych z opłat elektronicznych.

Do tej pory zobowiązane do uiszczania opłaty elektronicznej są wszystkie pojazdy samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z definicją podaną w tej ustawie także zespoły pojazdów, które składają się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusy niezależnie od ich masy, muszą zarejestrować się w systemie viaTOLL, posiadać urządzenie pokładowe viaBOX, a także uiszczać opłatę elektroniczną.

Zwolnione od opłat elektronicznych są jedynie pojazdy:
- sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita polska jest stroną, tak stanowi;
- służb ratowniczych, straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej oraz Policji;
- zarządcy dróg krajowych wykorzystywane do utrzymania tych dróg.

Proponowana nowelizacja ma ogromne znaczenie dla kierujących zespołem pojazdów składających się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony i przyczepy ponieważ ma na celu zwolnienie wyżej wymienionych pojazdów z opłaty elektronicznej.

Autor projektu nowelizacji ustawy wzorując się na innych Państwach Członkowskich UE, gdzie elektroniczny system poboru opłat nie obejmuje pojazdów samochodowych o dmc poniżej 3,5 tony złączonych z przyczepami argumentuje potrzebę zwolnienia tych samochodów tym, że często służą one zaspokajaniu potrzeb obywateli w zakresie turystyki i sportu. Turystykę campingowa, żeglarstwo czy też wioślarstwo zgodnie z danymi Federacji Campingu i Caravaningu uprawia w Polsce ponad 1 mln Polaków i 0,5 mln turystów zagranicznych. Zwolnienie z opłat elektronicznych ma na celu podtrzymanie tego trendu, a także ma służyć promocji turystyki w Polsce, tak aby turyści zagraniczni nie decydowali się tylko na państwa gdzie opłaty te nie obowiązują.

Uzasadnienie autora projektu nowelizacji ustawy wydaje mi się bardzo ogólne, mało przekonywujące, ponieważ już od dłuższego czasu pojawiały się opinie Krajowej Izby Gospodarczej, że pobieranie opłaty za przejazd tego typu samochodów po drogach krajowych jest niezgodne z założeniami ustawy o drogach publicznych i jej uzasadnieniem. Krajowa Izba Gospodarcza podała do publicznej wiadomości informację, że definicja „pojazdu samochodowego” zawarta w Prawie o ruchu drogowym jest zbyt szeroka i powinny być z niej wyłączone pojazdy o nadwoziu osobowym nieprzekraczające 3,5 tony dmc.

Ponadto przepisy te są sprzeczne z unijną DYREKTYWA 2006/38/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. zmieniającą dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe. Według zawartej tam definicji "pojazdu" oznacza on pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, który jest wyłącznie przeznaczony lub wyłącznie używany do przewozu drogowego towarów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Dlatego jak sama nazwa wskazuje samochód osobowy jest wyłącznie przeznaczony do przewozu osób, a nie towarów dlatego powinien zostać wyłączony z obowiązku pobierania opłaty.

W opinii Komisji Europejskiej z dnia 30.06.2011 zgodnie z art. 7 a ust. 6 dyrektywy 1999/62/WE, w sprawie wprowadzenia nowego systemu pobierania opłat za przejazd po Polsce znajduje się zapis o informacjach przedstawionych Komisji przez władze polskie dotyczący samochodów, które będą zobowiązane do poboru opłat. Otóż w punkcie 3 omawianej opinii znajduje się zapis, że zgodnie z art. 13 ha ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych system ma zastosowanie do samochodów ciężarowych oraz ich zespołów członowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, a także, że ustala się następujące kategorie tych pojazdów:
- 3,5 tony<pojazdy<12 ton
- Pojazdy ≥ 12 ton
- Autobusy.

Biorąc pod uwagę wystąpienie zaimka „tych” odnosi się on do występującego w zdaniu poprzednim wyrażenia samochodów ciężarowych oraz ich zespołów (czyli zespołów samochodów ciężarowych) o dmc przekraczającej 3,5 tony. Analizując jednak podany artykuł ustawy o drogach publicznych wyrażenia samochód ciężarowy oraz ich zespoły został zastąpiony wyrażeniem pojazd samochodowy. Przyimek ciężarowy gdzieś zaginął.

Projekt nowelizacji ustawy proponuje także zwolnienie z opłaty elektronicznej autobusów, które przewożą osoby niepełnosprawne na podstawie umowy o świadczenie przewozu osób niepełnosprawnych oraz pojazdów specjalnych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Zwolnienie takie ma na celu wspieranie przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, poprzez ograniczenie kosztów przewozów takich osób. Zwolnienie z opłaty elektronicznej autobusów świadczących przewóz osób niepełnosprawnych oraz pojazdów specjalnych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych będzie następować na podstawie odpowiedniego dokumentu, który trzeba będzie przedstawić pobierającemu opłatę.

Przepisy przejściowe - a co z tymi, wobec których zostało wszczęte postępowanie??

Bardzo istotny jest art. 2 nowelizowanej ustawy dotyczący postępowań wszczętych w stosunku do kierujących zespołami pojazdów złożonych z pojazdu samochodowego o dmc poniżej 3,5 tony i przyczepy, a także kierujących autobusami lub pojazdami specjalnymi, które świadczą przewóz osób niepełnosprawnych. Przepis ten przewiduje, że wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie nowelizowanej ustawy postępowania administracyjne, których przedmiotem jest naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej będą umarzane na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Nowa kara administracyjna za przekroczenie DMC

Projekt nowelizacji przewiduje także wprowadzenie nowej kary administracyjnej nakładanej na kierowcę za poruszanie się pojazdem, którego rzeczywista masa całkowita jest większa od dopuszczalnej masy całkowitej określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Wysokość kar będzie uzależniona od wielkości przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej.

Tak więc, gdy rzeczywista masa całkowita pojazdu przekroczy nie więcej niż 10% jego dopuszczalnej masy całkowitej kierujący zostanie ukarany karą 500 zł, gdy przekroczy o więcej niż 10% i nie więcej niż 50% to karą 2000 zł, a w pozostałych przypadkach 5000 zł.

Organami uprawnionymi do wydania decyzji administracyjnej nakładającej karę będą właściwe ze względu na miejsce przeprowadzanej kontroli organy:
Policji,
Inspekcji Transportu Drogowego,
Straży Granicznej lub
Służby Celnej.

Nowa kara administracyjna ma na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez ukaranie kierowców zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowemu, którzy przewożą więcej ładunku niż dopuszczalna masa całkowita zawarta w dowodzie rejestracyjnym. Kontrola tego typu naruszeń będzie wykonywana w oparciu o funkcjonujący system wag preselekcyjnych, których docelowo ma być 300. Waga preselekcyjna to bardzo dokładna listwa pomiarowa wbudowana w nawierzchnię jezdni. Kiedy przejeżdża po niej nadmiernie obciążony pojazd, system rejestruje informację o masie całkowitej. Umieszczona nad jezdnią kamera wykonuje zdjęcie pojazdu i jego tablicy rejestracyjnej i jeżeli dmc jest przekroczona drogą radiową natychmiast przesyłana jest do Inspektorów Transportu Drogowego.

Opracowała:
Jadwiga Dudzik transtica.pl

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.