Sep 25, 2018

Klasyfikacja naruszeń prowadzących do utraty dobrej reputacji


3 września 2018 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o transporcie drogowym. Taryfikator kar w ustawie o transporcie drogowym został dostosowany do unijnego rozporządzenia 403/2016. Rozporządzenie 403/2016 WE precyzuje kategorie, rodzaje i wagę poważnych naruszeń przepisów unijnych, które, oprócz naruszeń wymienionych w załączniku IV do tego rozporządzenia, mogą doprowadzić do utraty dobrej reputacji przez przedsiębiorców transportu drogowego lub zarządzającego transportem. Nowelizacja załączników do ustawy o transporcie drogowym ustanawia wykaz kategorii, rodzajów i stopni poważnych naruszeń.

 

 

Nowelizacja wprowadziła nowe brzmienie załącznika nr 1 i nr 3 do ustawy. Załącznik nr 2 został uchylony i dodany został załącznik nr 4. We wszystkich załącznikach wprowadzono nową kolumnę, w której określona została kwalifikacja naruszeń. W znowelizowanej ustawie dokonano kategoryzacji naruszeń. Wprowadzono podział na:

- poważne naruszenie (PN),
- bardzo poważne naruszenie (BPN),
- najpoważniejsze naruszenie (NN),

a także dostosowano wysokość kary do wagi naruszenia biorąc pod uwagę bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczeństwo publiczne, ochronę interesów pasażerów czy zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Podział naruszeń ma przyczynić się do polepszenia wymiany informacji miedzy Polską, a innymi państwami członkowskimi UE jeśli chodzi o poważne naruszenia przepisów, które mogą skutkować utratą dobrej reputacji przez przewoźnika.

Zgodnie z Rozporządzeniem 2016/403 WE poważne naruszenia (PN) i bardzo poważne naruszenia (BPN) jeżeli popełniane są wielokrotnie, uznawane są za poważniejsze przez właściwy organ. Przy obliczaniu częstotliwości występowania wielokrotnych naruszeń bierze się pod uwagę następujące czynniki:

a) wagę naruszenia (PN lub BPN);
b) czas (okres przynajmniej roku od daty kontroli);
c) liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe, którymi kieruje zarządzający transportem (średnio na rok).

 

Biorąc pod uwagę potencjał stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego, maksymalna częstotliwość poważnych naruszeń, powyżej której powinny one być uznawane za poważniejsze, ustalana jest w następujący sposób:
3 PN/na kierowcę/na rok = 1 BPN,
3 BPN/na kierowcę/na rok = uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji.

 

Nowe rozwiązana zakładają, że „poważne naruszenie”, „bardzo poważne naruszenie” lub „najpoważniejsze naruszenie” może być popełnione nie tylko przez przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem, ale również przez kierowcę. Natomiast wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione jest od częstotliwości występowania naruszeń, a także od uprzedniego poinformowania przez organy administracyjne o możliwości wszczęcia procedury cofnięcia dobrej reputacji.

Wielokrotne popełnianie poważnego naruszenia może prowadzić do wszczęcia procedury cofnięcia wypisów z licencji wspólnotowej oraz zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej. Zgodnie ze znowelizowanym art. 15a ustawy o transporcie drogowym wielokrotne popełnianie poważnego naruszenia może prowadzić do wszczęcia procedury cofnięcia wypisów z licencji wspólnotowej oraz zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowych. Przy obliczaniu częstotliwości występowania wielokrotnych naruszeń bierze się pod uwagę czas, wagę naruszenia oraz średnią liczbę kierowców.

Zgodnie z art. 15a ust. 3 trzy poważne naruszenia lub jedno bardzo poważne naruszenie w przeliczeniu na kierowcę na rok w danym przedsiębiorstwie powoduje wydanie przedsiębiorcy ostrzeżenia o możliwości wszczęcia procedury cofnięcia wypisów z licencji wspólnotowej oraz zawieszenia wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowych. Jeżeli w przedsiębiorstwie w ciągu roku od dnia wystosowania ostrzeżenia organ kontrolny stwierdzi drugie bardzo poważne naruszenie uprawniony organ wydaje decyzję o:
- cofnięciu na okres 3 miesięcy 20% wypisów z licencji wspólnotowej oraz zawieszeniu wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy- w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę więcej niż 10 wypisów z licencji wspólnotowej;
- cofnięciu 1 wypisu z licencji wspólnotowej na okres 3 miesięcy oraz zawieszeniu wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy- w przypadku posiadania przez przedsiębiorce od 2 do 10 wypisów z licencji wspólnotowej;
- zawieszeniu wydawania dodatkowych wypisów z licencji wspólnotowej na okres 6 miesięcy- w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę 1 wypisu z licencji wspólnotowej.

Natomiast, w przypadku gdy organ stwierdzi trzecie bardzo poważne naruszenie w ciągu roku od dnia wystosowania ostrzeżenia organ wszczyna postępowanie administracyjne w zakresie spełnienia wymogu dobrej reputacji.

 

Poniżej przedstawiamy przykładowy wykaz najpoważniejszych i bardzo poważnych naruszeń.

 

KIEROWCA:

- używanie cudzej karty (NN)
- posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która została wydana na podstawie fałszywych oświadczeń lub podrobionych lub przerobionych dokumentów (NN)
- nierejestrowanie za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi
- posiadanie przez kierowcę co najmniej dwóch własnych, ważnych kart kierowcy lub posługiwanie się nimi,
- niepoprawne operowanie przełącznikiem tachografu
- nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego dnia
- nieumieszczenie na wykresówce lub wydruku wymaganych wpisów

 •  

  PRZEDSIĘBIORCA:

  - wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia lub licencji (NN)
  - przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godzin w sytuacji, gdy kierowca dwukrotnie w danym tygodniu wydłużył jazdę dzienną do 10 godzin za każdą rozpoczętą godzinę od 13 godzin i 30 minut, w przypadku braku jakiejkolwiek przerwy lub odpoczynku trwającego co najmniej 4 godziny i 30 minut(NN)
  - przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godzin w sytuacji, gdy jego wydłużenie w danym tygodniu było dozwolone za każdą rozpoczętą godzinę od 15 godzin, w przypadku braku jakiejkolwiek przerwy lub odpoczynku trwającego co najmniej 4 godziny i 30 minut(NN)
  - przekroczenie dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu za każdą rozpoczętą godzinę od 14 godzin (NN),
  - wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w wymagany tachograf posiadający świadectwo homologacji typu (NN)
  - podłączenie do tachografu niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub przeznaczonego do podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf (NN)
  - posługiwanie się przez kierowcę nie swoją kartą (NN)
  - wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego (NN)
  - niepoddanie się lub uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli w całości lub części
  - uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od przebytej drogi
  - wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę nieposiadającego kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
  - przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godzin w sytuacji, gdy kierowca dwukrotnie w danym tygodniu wydłużył jazdę dzienną do 10 godzin za każdą rozpoczętą godzinę od 2 godzin

 •  

ZARZĄDZAJĄCY:

 • - wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, który nie posiada ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii, ważnej karty kierowcy (NN)
  - wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, który posługuje się kartą kierowcy wydanej na podstawie fałszywych oświadczeń lub podrobionych lub przerobionych dokumentów
  - wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym ważnego aktualnego badania technicznego, posiadającym usterkę lub usterki układu hamulcowego itp- (NN)
  - wykonywanie przewozu drogowego pojazdem który nie posiada ogranicznika prędkości lub w którym ogranicznik prędkości został odłączony0 NN
  - wykonywanie przewozu z nielegalnym urządzeniem, które może fałszować dane w ograniczniku prędkości (NN)
  - korzystanie przez kierowcę z niedozwolonego urządzenia lub przedmiotu wykonanego lub przeznaczonego do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf (NN)
  - brak organizacji pracy kierowcy lub nieprawidłowa organizacja, brak poleceń lub niewłaściwe polecenia dla kierowcy w zakresie umożliwienia kierowcom przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

 •  

Opracowanie: Jadwiga Beiersdorf transtica.pl

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.