Sep 21, 2018

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym 3 września 2018


3 września 2018 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym, która wprowadziła szereg istotnych zmian w obowiązujących już przepisach dla firm transportowych.

 

 

 


Wprowadzono bardzo ważne zmiany w wysokości kar w stosunku do przedsiębiorcy jak i zarządzającego transportem lub innej osoby wykonującej czynności związane z transportem drogowym, którzy to dopuścili się naruszenia obowiązków lub warunków przewozów. Od 3 września zgodnie z nowelizacją przedsiębiorca będzie podlegał karze pieniężnej w wysokości od 50 zł do 12 000 zł za każde naruszenie, natomiast zarządzający transportem lub inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym od 200 zł do 2 000 zł. Ponadto wzrośnie maksymalna kara dla przedsiębiorcy podczas kontroli drogowej z 10 000 zł do 12 000 zł. Podwyższono także wysokość kary nakładanej na osoby zarządzające transportem drogowym za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli, gdzie suma tych kar może wynieść 3000 zł.

Wysokość kar nakładanych w czasie kontroli w przedsiębiorstwie nie ulegnie zmianie.

Dla przypomnienia wysokość kar nakładanych podczas kontroli w przedsiębiorstwie wynosi:

1) 15 000 złotych - dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej do 10 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

2) 20 000 złotych - dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej powyżej 10 do 50 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

3) 25 000 złotych - dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej powyżej 50 do 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

4) 30 000 złotych - dla podmiotu zatrudniającego kierowców w średniej liczbie arytmetycznej większej niż 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

5) 40 000 złotych - dla podmiotu wykonującego inne czynności związane z przewozem drogowym.

 

Nowelizacja ustawy uchyliła odpowiedzialność wykroczeniową zarządzającego transportem i wprowadził odpowiedzialność administracyjną. Tryb ten jest jednak mało korzystny, ponieważ pomija w szczególności aspekt winy zarządzającego oraz cały szereg instytucji dotyczących wymierzenia kary. Do tej pory osoby zarządzające transportem ponosiły odpowiedzialność z uwzględnieniem winy i kary były nakładane w postaci grzywny w trybie kodeksu postępowania w sprawie wykroczeń. Zatem zarządzający transportem odpowiadał za swoje czyny w postaci naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego, jak i również za czyny osób innych, jeżeli był za nie odpowiedzialny, i chociażby te naruszenia powstały z jego winy nieumyślnej. Po zmianie przepisów w/w osoby zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawnych bez względu na ich winę. Kary pieniężne wymierzane od tej pory w postępowaniu administracyjnym nie będą uzależnione od winy i wystarczające będzie stwierdzenie samego faktu nieprzestrzegania nałożonych obowiązków. Kara o charakterze administracyjnym nie jest konsekwencją dopuszczenia się czynu zabronionego, lecz skutkiem zaistnienia stanu niezgodnego z prawem.

Zarządzający transportem będzie teraz odpowiadał z załącznika nr 4 do ustawy o transporcie drogowym ponieważ załącznik nr 2 został uchylony.

 

Nowe brzmienie otrzymał także art 92b ustawy o transporcie drogowym mówiący o możliwości uniknięcia odpowiedzialności za nałożone kary przez organy, za naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku. Jednak ustawodawca nadal bardzo ogólnie formułuje zasady, które musi spełniać przedsiębiorca i zarządzający transportem w przedsiębiorstwie aby uniknąć kary. Ustawodawca nadal nie podał szczegółowej definicji „ właściwej organizacji pracy i dyscypliny”.

 

Duże zmiany zaszły także w załącznikach do ustawy o transporcie drogowym. Nowe brzmienie otrzymał załączniki nr 1 (kary dla kierowcy) i nr 3 (kary dla przedsiębiorcy) poprzez dostosowanie ich treści do przepisów rozporządzenia (UE) 2016/403. Załącznik nr 2 został uchylony i dodany załącznik nr 4. We wszystkich załącznikach wprowadzono nową kolumnę, w której określona jest kwalifikacja naruszeń: poważne naruszenie- PN, bardzo poważne naruszenie- BPN, najpoważniejsze naruszenie- NN a także dostosowano wysokości kary do wagi naruszenia biorąc pod uwagę bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpieczeństwo publiczne, ochronę interesów pasażerów czy zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Naruszenia pogrupowano zgodnie z aktem unijnym. Efektem jest umożliwienie właściwego stosowania rozporządzenia (UE) 2016/403, w zakresie skutecznego wdrażania algorytmu, który służy do wszczęcia postępowania w sprawie badania dobrej reputacji. Nowe rozwiązania zakładają, że „poważne naruszenie”, „bardzo poważne naruszenie” lub „najpoważniejsze naruszenie” może być popełnione nie tylko przez przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem, ale również przez kierowcę.

 

W taryfikatorze zmieniono wysokość kar, a także pojawiły się kary za naruszenia, za które do tej pory w Polsce nie było sankcji, np.
- podniesiono wysokość kary za wykonywanie przewozu bez ważnej licencji lub zezwolenia- z 8000 na 12000 zł
- podniesiono wysokość kary za niepoddanie się kontroli drogowej- z 8000 do 12000
- podniesiono wysokość kary za stosowanie niedozwolonych urządzeń, których celem jest fałszowanie zapisów tachografów- z 5000 zł do 10000 zł. Ponadto w przypadku wykrycia takiego urządzenia Inspekcja kieruje pojazd do specjalistycznego warsztatu celem jego usunięcia na koszt przewoźnika
- podniesiono wysokość kary za wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, który nie uzyskał kwalifikacji wstępnej lub nie ukończył szkolenia okresowego, nie posiada badań itp- 1500 zł ( zarządzający transportem)
- wyższa kara jest przewidziana również za niepoddanie się kontroli lub jej uniemożliwienie- z 10000 zł do 12000 zł (przedsiębiorca)

 

Wprowadzono nowe kary np.:
- za brak wpisu kraju rozpoczęcia/zakończenia pracy w tachografie cyfrowym- 100 zł za każdy dzień, w którym kierowca nie dokonał wpisu kraju
- przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy, jeżeli praca jest wykonywana w porze nocnej ( o czas od 1 godziny do mniej niż 3 godzin-50 zł lub za każdą rozpoczętą godzinę od 3 godzin- 100 zł) (przedsiębiorca)
- posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy wydanej na podstawie fałszywych oświadczeń albo fałszywych dokumentów- 500 zł (kierowca)
- wykonywanie przewozu drogowego w załodze z włożeniem wykresówki lub karty kierowcy w nieodpowiednie miejsce w tachografie- (200 zł kierowca, 1000 zł przedsiębiorca)
- fałszowanie ewidencji czasu pracy lub odmowa udostępnienia jej kontrolerom- 8000 zł (przedsiębiorca)
- wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, przyrząd rejestrujący, czujnik ruchu, urządzenie zewnętrzne GNSS lub urządzenie wczesnego wykrywania na odległość, nieposiadające świadectwa homologacji typu lub tachograf lub powyżej wymieniony element składowy tachografu, który został podrobiony lub przerobiony- ( 10000 zł przedsiębiorca)
- ukrywanie, likwidowanie, niszczenie, podrabianie lub przerabianie danych zarejestrowanych na wykresówkach lub przechowywanych i pobranych z tachografu lub karty kierowcy -(10000zł przedsiębiorca).
- Niewyposażenie kierowcy w wymagane dokumenty ( np. wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wypis z licencji, wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym, wypis z zaświadczenia na potrzeby własne, świadectwo kierowcy itp.) -500 zł za każdy dokument ( zarządzający przedsiębiorstwem i przedsiębiorca).
- wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, który posiada nieodpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu ( niewłaściwą kategorie prawa jazdy) lub posiada uszkodzony, nieczytelny, brudny lub niezgodny ze wzorem dokument- 500 zl (zarządzający transportem)
- za przeciążenia samochodu płaci teraz także zarządzający
- przejazd w czasie obowiązywania świątecznych oraz wakacyjnych zakazów ruchu- (1000 zł zarządzający transportem 2000 zl przedsiębiorca)
- kara za przekroczenie przez kierowcę dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o co najmniej 14 godzin ( 1000 zł), dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o co najmniej 23 godziny ( 1500), odpoczynku dobowego o czas równy lub większy niż 4,5 godziny ( 500 zł ) ( zarządzający transportem). - Brak organizacji pracy kierowcy lub nieprawidłowa organizacja, brak poleceń lub niewłaściwe polecenia dla kierowcy w zakresie uniemożliwienia kierowcom przestrzegania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/20060- 1500 zł (zarządzający)

 

W ustawie o transporcie drogowym w art. 4 dodano pojęcie „operacji transportu intermodalnego” oraz pojęcie „wysyłającego”. Ustawa określa także obowiązki wysyłającego w operacji transportu intermodalnego, którego to zadaniem jest sporządzenie i przekazywanie przewoźnikowi drogowemu deklaracji z zawartą informacją o masie kontenera czy nadwozia wymiennego. Zgodnie z art. 4 ust 14a „ operacja transportu intermodalnego – to operacje:

a) transportu kombinowanego albo międzynarodowego transportu kombinowanego,

b) transportowe obejmujące żeglugę śródlądową lub transport morski, których częścią jest transport drogowy o długości początkowego lub końcowego odcinka drogowego nieprzekraczającego 150 km na terytorium Unii Europejskiej, przy czym gdy jest to niezbędne w celu dotarcia do najbliższego miejsca umożliwiającego obsługę pojazdu dokonującego operacji transportu intermodalnego, przewoźnik może przekroczyć długość odcinka drogowego;”.

Natomiast „wysyłający a) to uczestnik operacji transportu intermodalnego będący załadowcą wskazanym w konosamencie lub innym dokumencie, na podstawie którego odbywa się przewóz- w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego obejmującej, oprócz odcinka przewozu drogowego, transport morski,

b) nadawcą- w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego obejmującej, oprócz odcinka przewozu drogowego, transport kolejowy lub żeglugę śródlądową”.

 

Opracowanie: Jadwiga Beiersdorf transtica.pl

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.