Jan 7, 2012

Za co kierowca zapłaci? Kary od stycznia 2012 roku


Do 31 grudnia 2011 roku za niedopatrzenia bądź zaniedbanie obowiązków przez kierowcę najczęściej karany był przedsiębiorca. Od 1 stycznia 2012 r. na mocy ustawy nowelizującej ustawę o transporcie drogowym (DzU 2011. Nr 244, Poz. 1454) także kierowca wykonujący przewóz drogowy będzie narażony na karę grzywny nawet do 2000 zł w trakcie przeprowadzanej kontroli na drodze. Ustawodawca zmienił system nakładania kar, za niedopełnienie podstawowych obowiązków, a tym samym naruszenie przepisów będą karani nie tylko przedsiębiorcy, ale także kierowcy, zarządzający transportem, spedytorzy i inne osoby związane z przewozem drogowym.

Od nowego roku w sytuacji, kiedy kierowca w trakcie wykonywania zadania przewozowego naruszy przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynku, nieprawidłowo użytkował tachograf lub ingerował w zapisy na tachografie, zapomniał, zgubił, przez co nie przedstawił inspektorowi odpowiednich dokumentów podczas kontroli na drodze będzie zagrożony karą grzywny. Kierowcy nie pozostaje nic innego jak od nowego roku rzetelnie i sumiennie wypełniać swoje obowiązki, przez co uchroni siebie i swojego pracodawcę przed niepotrzebnymi wydatkami.

Kary za przekroczenie przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązujących przerwach i odpoczynku

Bolesną dla portfela kierowcy zmianą będzie karanie go grzywną za naruszenia norm Rozporządzenia 561/2006 (WE).  Kary kształtują się następująco:

Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o czas do 1 godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę grozi karą 100zł

Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej 15 minut do 30 minut oraz za każde następne rozpoczęte 30 minut – kara 150 zł

Skrócenie dziennego czasu odpoczynku o czas powyżej 15 minut do jednej godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę – kara 100 zł

Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o czas do jednej godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę nałożona zostanie kara 50 zł

Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o czas powyżej 30 minut do dwóch godzin oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę skutkuje karą 50 zł

Kary dotyczące wykresówek odnoszące się do nieprawidłowego bądź niepełnego opisania i obrysowywania, użytkowanie wykresówek

Od  01 stycznia 2012 kierowca w czasie kontroli drogowej za nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu kierowca zapłaci 100 zł za każdy dzień. Taka sama kara zostanie nałożona wówczas, kiedy okazana podczas kontroli wykresówka lub karta kierowcy nie zawiera wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy. Każda wykresówka powinna przedstawiać aktywność kierowcy w 24 godzinach. Należy pamiętać o obrysach postoju przed włożeniem i po wyciągnięciu wykresówki z tachografu, w przypadku gdy kierowca odbiera odpoczynek na otwartym tachografie. Należy także mieć na uwadze, że  niepełne dane o aktywności kierowcy przedstawia także wykresówka, która podczas zapisu była w tachografie, który uległ awarii. Wówczas wszystkie aktywności powinny być ręcznie naniesione na rewersie wykresówki. Przed uniknięciem kary uchroni kierowców także prawidłowe wpisy manualne się do tachografu cyfrowego.

Kara poniesie również kierowca, który używa wykresówki powyżej okresu na jaki jest przeznaczona (100 zł za każdą wykresówkę, ale nie więcej niż 1000), zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub nieprzeznaczonego dla danego typu urządzenia rejestrującego będzie kosztowało kierowce 200zł. Taka sama kara przewidziana jest za okazanie przez kierowcę podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych. Natomiast używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców, jak również jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców skutkuje karą 2000zł.

Istotnym jest również dokonanie prawidłowych wpisów na wykresówce, tak aby zawierała wszystkie obligatoryjne elementy: imię i nazwisko kierowcy, numer rejestracyjny pojazdu, miejsca i daty początkowego i końcowego używania wykresówki, jak również stanu liczników przed i po zakończeniu pojazdu. Za brak któregokolwiek wpisu przewidziana jest kara 50 zł za każdy.

Kary z tytułu naruszenie przepisów o używaniu urządzeń rejestrujących, cyfrowych urządzeń rejestrujących, wykresówki lub karty kierowcy

Dotkliwą dla kierowcy karą w wysokości 2000zł będzie podpięcie do tachografu niedozwolonego urządzenia zmieniającego wskazania aktywności kierowcy czy używanie magnesu. Taka sama kara będzie także nałożona za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które zostało odłączone, jak również samowolną ingerencje w pracę urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi.

Naruszenie przepisów o wykonywaniu przewozu drogowego osób

Wysoka kara w wysokości 1000zł grozi także kierowcy, który pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem wykonującym regularny przewóz niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości, jak również niewydanie pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd.

 

Powyżej przedstawione zostały tylko niektóre kary dla kierowców przewidziane przez ustawodawce, a obowiązujące już od 1 stycznia 2012 roku. Pełen zakres kar Załącznika 1 Ustawy o transporcie drogowym przedstawiamy poniżej.

Opracowanie transtica.pl

Załącznik nr 1do Ustawy o transporcie drogowym, brzmienie od dnia 01.01.2012

Kary nakładane na kierowców.

Lp.

Wyszczególnienie naruszeń

Wysokość grzywny w złotych1.

Nieokazanie wypisu z licencji, wypisu z zezwolenia lub innego wymaganego w związku z przewozem drogowym dokumentu, o którym mowa w art. 87

500

2.

Nieokazanie dokumentu potwierdzającego ukończenie wymaganego w związku z wykonywaniem przewozu drogowego szkolenia

800

3.

Wykonywanie przewozu drogowego żywych zwierząt z naruszeniem zasad dotyczących czasów podróży i postoju

do 2 godzin 200, powyżej 2 godzin 500

4.

Prowadzenie pojazdu z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązujących przerwach i odpoczynku

4.1.

Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o czas do 1 godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę

100

4.2.

Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej 15 minut do 30 minut oraz za każde następne rozpoczęte 30 minut

150

4.3.

Skrócenie dziennego czasu odpoczynku o czas powyżej 15 minut do jednej godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę

100

4.4.

Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o czas do jednej godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę

50

4.5.

Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o czas powyżej 30 minut do dwóch godzin oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę

50

5.

Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez wymaganego nadzoru

800

6.

Postój pojazdu przewożącego towary niebezpieczne bez zabezpieczenia hamulcem postojowym

500

7.

Używanie ognia lub nieosłoniętego płomienia w pojazdach przewożących towary niebezpieczne klasy 1, a także w ich pobliżu oraz podczas załadunku lub rozładunku tych towarów

2000

8.

Naruszenie przepisów dotyczących załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego klasy 1 w miejscu publicznym na pojazdy lub z pojazdów, które znajdują się w odległości mniejszej niż 50 m

1000

9.

Przewóz w jednostce transportowej przewożącej towary niebezpieczne pasażerów innych niż załoga pojazdu

500

10.

Naruszenie przepisów zakazu palenia, w trakcie manipulowania ładunkiem lub wykonywania czynności ładunkowych towarów niebezpiecznych, w pobliżu lub wewnątrz pojazdu lub kontenera

500

11.

Nieuzasadnione utrzymywanie pracy silnika pojazdu w czasie załadunku lub rozładunku towaru niebezpiecznego

1000

12.

Naruszenie przepisów o wykonywaniu przewozu drogowego osób

12.1.

Pobieranie należności za przewóz osoby pojazdem wykonującym regularny przewóz niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości

1000

12.2.

Niewydanie pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd

1000

13.

Naruszenie przepisów o używaniu urządzeń rejestrujących, cyfrowych urządzeń rejestrujących, wykresówki lub karty kierowcy

13.1.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostało niedozwolone urządzenie dodatkowe wpływające na niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia rejestrującego

2000

13.2.

Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi

2000

13.3.

Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy - za każdy dzień

100 nie więcej niż 1000

13.4.

Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego z niedziałającym lub niewłaściwie działającym urządzeniem rejestrującym lub cyfrowym urządzeniem rejestrującym po upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem

1000

13.5.

Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego bez ważnej karty lub z kartą uszkodzoną po upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem

500

13.6.

Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które zostało odłączone

2000

13.7.

Samowolna ingerencja w pracę urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego zainstalowanego w pojeździe, wskutek której nastąpiła zmiana wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi

2000

13.8.

Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu - za każdy dzień

100

13.9.

Używanie wykresówki powyżej okresu na jaki jest przeznaczona - za każdą wykresówkę

100 nie więcej niż 1000

13.10.

Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub nieprzeznaczonego dla danego typu urządzenia rejestrującego

200

13.11.

Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych

200

13.12.

Okazanie podczas kontroli wykresówki lub karty kierowcy, które nie zawierają wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy - za każdy dzień

100

13.13.

Używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców

200

13.14.

Jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców

2000

13.15.

Okazanie wykresówki, która nie zawiera wymaganego wpisu:

50 za brak każdego wpisu

1. imienia lub nazwiska kierowcy

2. numeru rejestracyjnego pojazdu

3. miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki

4. miejsca lub daty końcowej używania wykresówki

5. stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania pojazdu

6. stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia

7. użytkowania pojazdu

13.16.

Niezgodność oznaczenia czasowego na wykresówce z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu - za każdą wykresówkę

100 nie więcej niż 1000

13.17.

Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania - za każdy brakujący wydruk

200 nie więcej niż 1000

14.

Wykonanie transportu drogowego z naruszeniem art. 18 ust. 4a i ust. 5

500

 

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.