Dec 13, 2017

Płaca minimalna w Europie - Kompendium - Francja, Austria, Niemcy, Belgia, Czechy, Węgry, Włochy, Holandia


Wszystko o płacy minimalnej w Europie w jednym miejscu. Co zrobić? Dostosować się. W tym Polacy są mistrzami świata. Już dziś wiemy, że ani Loi Macron ani MiLog nie są straszne polskim firmom transportowym. Niestety kolejne rządy wykazują słabość na arenie międzynarodowej i nie potrafią zadbać o interes polskich przewoźników. Nic nie wskazuje też, aby ta sytuacja znacząco się zmieniła w najbliższym czasie.
Transport - płaca minimalna w Europie

Stan na 11 grudnia 2017 roku.
„Stara Europa” walczy jak może z nowymi jej członkami. Polski transport to King Kong strącający samoloty z gmachu Empire State Building. Jest majestatycznie ogromny, ale nie zapominajmy też jak skończył ów King Kong. Państwa starej Europy wpadły na pomysł, iż najlepszym orężem będzie zmuszenie polskich firm transportowych do płacenia swoim kierowcom stawek jakie obowiązują na terenie danego kraju. O ile w branżach stacjonarnych (budownictwo itp.) jest to krok zrozumiały tak w przypadku transportu jest to iście Makiaweliczne posunięcie. Niestety kolejne rządy wykazują słabość na arenie międzynarodowej i nie potrafią zadbać o interes polskich przewoźników. Nic nie wskazuje też, aby ta sytuacja znacząco się zmieniła w najbliższym czasie.
Co zrobić? Dostosować się. W tym Polacy są mistrzami świata. Już dziś wiemy, że ani Loi Macron ani MiLog nie są straszne polskim firmom transportowym. Nie będę się tutaj zagłębiał w sposoby radzenia sobie przez polskich przewoźników z wymogami płacy minimalnej, bo mija się to z celem. Chciałbym się bardziej skoncentrować nad wymogami w poszczególnych państwach.
Teraz chwila na autopromocję. Transtica rozlicza kierowców z płacy minimalnej (i nie tylko) na terenie całej Europy oraz Norwegii. Dzwoniąc pod numer 500 561 861 dowiecie się wszystkiego na temat podpisania umowy, a także otrzymacie informacje w sprawach związanych z przedstawicielstwem.

Płaca minimalna AUSTRIA

Podstawa prawna to ustawa o zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego, która weszła w życie 01.01.2017 r. (44-LSD-BG). Ustawa obejmuje transport osób oraz rzeczy. Tyczy się kabotażu jak również ruchu dwustronnego, co oznacza załadunek i/lub rozładunek na terenie Austrii.
Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung informuje że przewoźnicy muszą spełniać następujące warunki:
- Przed wykonaniem pierwszego transportu na terenie Austrii należy wypełnić i wysłać formularz „ZKO-3” ministerstwa finansów.
- Powołać przedstawiciela na terenie Austrii lub wskazać osobę która będzie ją reprezentowała (może to być kierowca). Przedstawiciela zgłaszamy za pomocą formularzy ZKO1-A.
- Kierowca wykonujący transport powinien posiadać następujące dokumenty:
1. Zgłoszenie oddelegowania formularz ZKO-3 (może być w wersji elektronicznej my zaś zalecamy wersję papierową o czym przekonaliśmy się podczas jednej kontroli)
2. Dokument potwierdzający ubezpieczenie socjalne ZUS A1 (w wersji niemieckiej)
3. Umowa o pracę przetłumaczona na język niemiecki lub angielski.
4. Dokumentacja potwierdzająca odbiór płacy minimalnej (ewidencja czasu pracy, karty płac, dowody wypłat w języku niemieckim) . Jeśli kierowca nie wykonywał wcześniej pracy na terenie Austrii pomijamy ten punkt.
Właściciel firmy jest zwolniony z obowiązku zgłaszania oddelegowania co jest dosyć czytelne i zgodne z logiką. Kary są dotkliwe. Sięgają 50 tysięcy euro, a nowelizacja ustawy nawet je podwoiła i teraz mogą one wynosić do 20 tysięcy euro od każdego zatrudnionego pracownika.
Kontrole mają miejsce o czym już kilkukrotnie się przekonaliśmy. W większości przypadków organ kontrolujący koncentruje się bardziej na biurokracji i samym fakcie zgłoszenia pracownika niż na rzeczywistym odbiorze płacy minimalnej przez pracownika. Być może wynika to z faktu, że ustawa jest dosyć nowa. Austriacy są bardzo szczegółowi, ale potrafią (przynajmniej na razie) wykazać się wyrozumiałością np. w sytuacji, kiedy kierowca posiada umowę o pracę w języku polskim. Szczerze odradzamy jeżdżenia na „dziko”.
Stawki płacy minimalnej w Austrii są bardzo skomplikowane i zróżnicowane. Szczegóły znajdziecie we wcześniejszej publikacji.

Płaca minimalna FRANCJA

Jeden z naszych klientów skomentował Francję jako „krainę nie do wiary” i jest w tym dużo prawdy. To kraj przodujący w walce ze wschodnioeuropejskimi przewoźnikami. Niestety wykonując transport do Wielkiej Brytanii ciężko go ominąć, a w dodatku trzeba przejechać przez Calais.
Płacą minimalną został objęty transport międzynarodowy i jak i kabotaż, tranzyt został wyłączony z obowiązku wypłacania minimalnego wynagrodzenia.
Podstawa prawna to dekret nr 2016-418 zwany potocznie Loi Macron. Dotyczy on delegowania pracowników w transporcie drogowym na terytorium Francji. Pierwszym szokującym elementem tego dekretu jest lista organów, która może skontrolować płacę minimalną.
Są to:
a) Specjalni inspektorzy i kontrolerzy pracy
b) Oficerowie i funkcjonariusze policji sądowej
c) Urzędnicy skarbowi i celni
d) Upoważnieni i zaprzysiężeni urzędnicy zakładów ubezpieczeń społecznych oraz Rolniczych Kas Wzajemnej Pomocy Socjalnej
e) Funkcjonariusze lub urzędnicy państwowi odpowiedzialni za kontrolę transportu naziemnego
f) Uprawnieni i zaprzysiężeni urzędnicy instytucji, odpowiedzialnej za zapobieganie oszustwom
Na terenie Republiki Francuskiej może więc nas skontrolować niemal każdy. Niestety dalej jest gorzej. Wymogiem obligatoryjnym jest posiadanie przedstawiciela na terenie Francji, który będzie przechowywał dokumentację dotycząca płacy minimalnej oraz zatrudnienia pracowników. Dokumenty te są przechowywane w wersji cyfrowej i każdorazowo okazywane organowi dokonującemu kontroli. W skrajnych sytuacjach przedstawiciel może się pojawić na miejscu kontroli. Z naszej praktyki taka sytuacja zdarzyła się do tej pory raz, ale tylko po części dotyczyła płacy minimalnej. Powoływanie przedstawiciela jest w formie pisemnej. To umowa w języku francuskim, która określa miejsce przechowywania dokumentów, długość trwania przedstawicielstwa oraz kilka innych parametrów. Francuzi zamieścili przykładowy tekst takiej umowy i teraz jest on najczęściej po prostu powielany na zasadzie kopiuj-wklej. W razie kontroli przedstawiciel musi NIEZWŁOCZNIE przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące płacy minimalnej. Te dokumenty to zestawienia wynagrodzeń pracownika za czas delegowania na terytorium Francji, potwierdzenia odebrania wynagrodzenia, potwierdzenie delegowania, określenie nazwy porozumienia zbiorowego obowiązującego w odniesieniu do delegowanego pracownika. UWAGA: Należy pilnować godzin nadliczbowych, bo francuskie służby mają na nie alergię.
Zaświadczenia
Od 1 stycznia 2017 roku wypełnia się zaświadczenie za pomocą usługi SIPSI pod adresem: https://www.sipsi.travail.gouv.fr
Zaświadczenie w wersji papierowej obowiązkowo powinien mieć przy sobie pracownik oddelegowany (tutaj kierowca) celem okazania w przypadku kontroli. Od 1 stycznia 2017 zniesiono obowiązek przechowywania kopii zaświadczenia przez przedstawiciela.
Nie ma żadnych reguł określających godziny wjazdu czy wyjazdu z/do Republiki Francuskiej. Jeżeli podczas kontroli służby dojdą do wniosku, że liczba godzin na terenie Francji została pomniejszona to muszą one przedstawić na to dowody. Pracodawca zaś może się w tym przypadku bronić wszelkimi możliwymi środkami. Brzmi to irracjonalnie, ale tak jest. Okres przechowywania dokumentów dotyczących wypłacania płacy minimalnej pracownikom oddelegowanym wynosi osiemnaście miesięcy.
Nowa opłata
Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy delegujący pracowników do pracy na terenie Francji spotkają się z nową daniną. To składka, która według francuzów ma rekompensować koszty utrzymania systemu (!). Opłata ta wyniesie 40 euro od delegowanego kierowcy.
Tabela wynagrodzeń
Przewóz drogowy rzeczy
Grupa 3 bis – kierowca do 3.5 t. – 118M – 9,77 euro
Grupa 4 – kierowca DMC od 3.5 do 11 ton – 120M – 9,77 euro
Grupa 5 – kierowca DMC 11 – 19 ton – 128M – 9,80 euro
Grupa 6 – kierowca DMC pow. 19 ton – 138M – 9,82 euro
Grupa 7 – wysoko wykwalifikowany kierowca – 150M – 10,06 euro
Przewóz drogowy osób
Grupa 8 – Kierowca autobusu odpowiedzialny za prowadzenie pojazdu i pomagający pracownikowi bagażowemu – 138V – 10,20 euro
Grupa 9 – Kierowca autobusu będący jednocześnie inkasentem i bagażowym – 140V – 10,28 euro
Grupa 9 bis – Kierowca autobusu wycieczkowego dysponujący co najmniej dwu letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia autobusu i spełniający wymagania grupy 8 lub 9 – 145V – 10,49 euro
Grupa 10 – Kierowca dużego autobusu wycieczkowego (pow. 32 foteli) wykonujący transport na trasach co najmniej 5 dniowych – 150V – 10,75 euro
Dodatki za niedziele i święta
10,07 euro – za czas pracy do trzech godzin
23,42 euro – za czas pracy powyżej trzech godzin
Dodatkowo pracownicy posiadający kwalifikacje mechanika lub inkasenta powinni dostawać dodatek w wysokości 3%.
To nie wszystko. Układ zbiorowy określił także dodatki do wynagrodzenia, które są uzależnione od stażu pracy w firmie i wynoszą:
powyżej 2 lat - +2%
powyżej 5 lat - + 4%
powyżej 10 lat - + 6%
powyżej 15 lat - + 8%
Kary
Są oczywiście dotkliwe i wysokie. Zaczynając od grzywny klasy 4 w przypadku braku zaświadczenia w pojeździe lub sporządzonemu nieprawidłowo a wynosi ona maksymalnie 750 euro (podstawa prawna art. R.1331-9 kodeksu transportowego). W przypadku braku w pojeździe umowy o pracę narażamy się na grzywnę klasy 3 w wysokości do 450 euro (podstawa prawna art. R.1331-10 kodeksu transportowego). Dodatkowo grożą nam kary określone w art. L. 1264-1 kodeksu pracy. Tyczą się one nieprzestrzegania przez pracodawcę obowiązków deklaracji o oddelegowaniu i wyznaczenia swojego przedstawiciela na terenie Republiki francuskiej w wysokości do 2000 euro za pracownika.
Przewidziano także kary dla zleceniodawcy, które są określone w artykułach L.1264-2 i L. 1264-3 Kodeksu Pracy, a które dotyczą braku należytego nadzoru (!) w wysokości do 2000 euro za pracownika i do 4000 euro w przypadku recydywy. Kary te są ograniczone do kwoty 500 tysięcy euro. Co grozi za nie wypłacanie pracownikowi minimalnego wynagrodzenia?
- Sankcje karne. Grzywna klasy 5 do 1500 euro (podstawa prawna art. R. 3233-1 Kodeksu Pracy)
Wobec pracodawcy, który nie wypłaca pracownikowi oddelegowanemu minimalnego wynagrodzenia mogą zostać zastosowane (przede wszystkim) następujące sankcje:
- sankcje karne: w razie braku wypłaty ustawowego wynagrodzenia minimalnego lub obowiązującej
- sankcje administracyjne maksymalnie do 2000 euro (podstawa prawna art. L. 8115-1 Kodeksu Pracy). Także i w tym przypadku sankcje określone są prawem ogólnym i dotyczą wszystkich pracowników, nie tylko oddelegowanych.
Kontrole
Mają miejsce i są coraz częstsze. Czasami są pobieżne, ale coraz częściej organy kontrolne zaczynają sprawdzać czy kierowcy są rozliczani z wynagrodzenia minimalnego oraz czy faktycznie dostają to wynagrodzenie. W jednym z przypadków kierowca był przesłuchiwany, bo służby podejrzewały że dokumenty poświadczające odbiór wynagrodzenia są fikcyjne.

Płaca minimalna NIEMCY

Pionierzy. To właśnie od MiLoga się zaczęła przygoda z płaca minimalną. Podstawą prawną jest tutaj ustawa MiLoG z 11 sierpnia 2014 roku mówiąca o płacy minimalnej i zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia. Obecnie zgłaszanie kierowców jest o wiele prostsze ponieważ odbywa się za pomocą strony internetowej: https://www.meldeportal-mindestlohn.de
Płacą minimalną został objęty: transport międzynarodowy i kabotaż, tranzyt został wyłączony z obowiązku wypłacania minimalnego wynagrodzenia.
Kontrole
Po pierwsze w przypadku MiLoG nie jest kontrolowany kierowca a firma. Na drodze prowadzone są jedynie wśród kontrolowanych kierowców ankiety, które mogą być podstawą do wszczęcia kontroli. Uwaga!: Niemiecki Urząd Celny akceptuje praktykę wliczania do płacy minimalnej ryczałtu noclegowego oraz diety pomniejszonej stosownie wg. wytycznych niemieckiego ministerstwa finansów. Jest to według Niemców zgodne z prawem.
Jak wygląda kontrola? Firma dostaje zawiadomienie o kontroli listem poleconym. Organem kontrolnym jest Niemiecka Administracja Celna. Firma ma 30 dni na przedstawienie wymaganych dokumentów potwierdzających wypłatę płacy minimalnej za pracę na terytorium Niemiec. Dokumenty są przesyłane drogą elektroniczną (email). Zawiadomienie o wszczęciu kontroli wyszczególnia dokumenty które należy przesłać. Są to:
- Umowy o pracę
- Zestawienia godzin pracy (Ewidencja)
- Potwierdzenie przelewów lub inne dokumenty potwierdzające odebranie pieniędzy za pracę na terenie Niemiec
- Zgłoszenie kierowcy do systemu MiLoG
- Lista niemieckich kontrahentów
UWAGA!: Niemiecki Urząd Celny nie powiadamia o zakończeniu kontroli. Informację zwrotną firma otrzymuje dopiero (i tylko) w chwili kiedy stwierdzono naruszenia.
Wiemy o kilkunastu kontrolach które przeprowadzono w firmach, które są objęte pomocą prawną naszej kancelarii lub rozliczane przez nią. Żadna nie zakończyła się karami.
Kary
Te w przypadku Niemiec są bardzo dotkliwe.
- do 30 tysięcy euro za niezgłoszenie pracownika do systemu
- do 500 tysięcy euro za nie wypłacanie minimalnego wynagrodzenia lub opóźnienia w jego wypłacaniu
W praktyce jest to kilku krotność nie wypłaconego wynagrodzenia.
Co powinien mieć przy sobie kierowca
Teoretycznie nic. Warto jednak wyposażyć go w zgłoszenie do systemu MiLoG. W przypadku kontroli na drodze fakt posiadania tego dokumentu będzie zmniejszał prawdopodobieństwo podjęcia kontroli firmy. Jak już wspomniałem wcześniej istnieje możliwość, że kierowca podczas kontroli na drodze zostanie poddany ankiecie, która już może być podstawą do wszczęcia kontroli.
Wysokość płacy minimalnej w Niemczech
Płaca minimalna będzie wzrastała co dwa lata. Od 1 stycznia 2017 roku wzrosła do 8,84 euro za godzinę pracy. Następnej podwyżki możemy się spodziewać od 2019 roku.

Płaca minimalna LUKSEMBURG

Krótko, zwięźle i na temat. Płacą minimalną został objęty: transport międzynarodowy i kabotaż, tranzyt został wyłączony z obowiązku wypłacania minimalnego wynagrodzenia.
Zgłaszanie kierowcy w Luksemburgu jest możliwe za pomocą serwisu internetowego: https://guichet.itm.lu/edetach
Przewoźnik zagraniczny musi spełnić następujące obowiązki ,a reprezentant firmy (którym może być kierowca) powinien mieć przy sobie następujące dokumenty:
- zaświadczenie o oddelegowaniu
- Zaświadczenie ZUS druk A1
- Zaświadczenie dla podatników VAT-UE
- Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodową pracownika (w języku niemieckim bądź francuskim)
Organem kontrolnym w Luksemburgu jest Inspekcja Pracy. Dokumenty należy przetłumaczyć na język niemiecki lub francuski. Przedstawicielem przedsiębiorcy może być kierowca. Nie musimy ustanawiać przedstawiciela na terenie Luksemburga w taki sposób jak we Francji.
Wysokość płacy minimalnej w Luksemburgu:
- Pracownik niewykwalifikowany – 11,55 euro za godzinę
- Pracownik wykwalifikowany – 13,86 euro za godzinę

Płaca minimalna WĘGRY

Nasze bratanki nie wiedzieć czemu także przyłączyły się do europejskiego trendu za pomocą ustawy nr LXXXIX z 2016 r. UWAGA!: Transport jest zwolniony z wymogów tej ustawy.

Płaca minimalna WŁOCHY

Podstawą prawną jest włoski dekret 136/2016 z 17 lipca 2016 r. który implementuje Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
Art. 4 ust 1 tego dekretu ma odniesienie do branży transportowej w przypadku przewozów kabotażowych. Tranzyt i transport międzynarodowy są zwolnione z dekretu 136/2016.
Zgłoszenie kierowcy do pracy na terenie Włoch
Zgłoszenie należy kierować do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dzień przed rozpoczęciem delegowania. Zgłoszenia dokonujemy za pośrednictwem serwisu internetowego: https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
Dokumenty jakie musi posiadać w kabinie kierowca
- zgłoszenia oddelegowania
- umowa o pracę przetłumaczoną na język włoski
- dokument/oświadczenie o stawce godzinowej brutto oraz sposobie i zasadach rozliczania kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania.
Kierowca w pojeździe musi posiadać kopię zgłoszenia w wersji papierowej. W razie jego braku lub w przypadku gdy zgłoszenie zostanie nieprawidłowo sporządzone organ kontrolny może nałożyć karę w wysokości od 1000 do 10000 euro. Taka sama kara grozi w przypadku kiedy kierowca nie będzie posiadał któregokolwiek z innych dokumentów (umowa o pracę, oświadczenie o stawce godzinowej brutto). Kara musi być zapłacona podczas kontroli, na miejscu (!). Jeśli kara nie zostanie zapłacona na miejscu organ kontrolny może zatrzymać pojazd (!).
Przedstawiciel na terenie Włoch jest obligatoryjny w przypadku wykonywania kabotażu na ternie Włoch. Wszystkie kopie formularzy zgłoszeniowych powinny być przez niego przechowywane.
Płaca minimalna Włochy:
Kategoria 3 SUPER (kierowcy samochodów ciężarowych powyżej 80 t. i kierowcy samochodów ciężarowych o ładowności przekraczających 20 t. wyposażonych w żurawie) – 1642,37 euro miesięcznie
Kategoria 3 (kierowcy samochodów ciężarowych poniżej 80 t.) – 1598,78 euro miesięcznie
Kontrole płacy minimalnej Włochy:
Nie mamy na dzień dzisiejszy żadnych danych na temat kontroli na terenie Włoch. Większość firm zrezygnowała z kabotażu.

Płaca minimalna CZECHY

Od 1 kwietnia 2017 roku przepisy regulujące delegowanie pracowników na terenie Republiki Czeskiej mają też zastosowanie w branży transportowej.
UWAGA!: Kierowca delegowany do pracy na terenie Czech musi posiadać przy sobie umowę o prace przetłumaczoną na język czeski. Organ kontrolny (w tym przypadku Inspekcja Pracy) może nałożyć w przypadku braku umowy o pracę karę w wysokości do 500 tysięcy koron (83 tysiące złotych).
Wysokość płacy minimalnej w Czechach:
Kierowcy do 3,5 t. 72,90 CZK (około 12 złotych)
Kierowcy powyżej 3,5 t. 80,50 CZK (około 13 złotych)

Płaca minimalna HOLANDIA

Z płaca minimalną w Holandii jest jak z latającym Holender. Przez długi okres czasu sami Holendrzy nie wiedzieli czy tyczy się ona transportu. Początkowo zwolniony był tylko tranzyt ale jednocześnie płaca minimalna nie była kontrolowana (!). Podstawą prawną była ustawa pod nazwą Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie która weszła w życie 1 lipca 2016 roku. Oczywiście wdraża ona Unijną dyrektywę o nr. 96/71/WE. 1 stycznia 2017 roku w życie weszły kolejne przepisy (WAS) mające na celu zwalczanie fikcyjnych kontraktów poprzez zastosowanie współodpowiedzialności stron umowy.
Ministerstwo spraw społecznych wydało komunikat iż delegowanie pracowników w transporcie stosuje się jedynie w przypadku kabotażu. Stawka minimalna na terenie Holandii (porozumienie CAO) wynosi obecnie 13,91 euro brutto za godzinę.

Płaca minimalna BELGIA

Płacą minimalną na terenie Belgii jest objęty (tak samo jak w Holandii) kabotaż. Rejestracji dokonujemy za pomocą portalu www.limosa.be . W Belgii obligatoryjny jest przedstawiciel ale nie musi to być ktoś mieszkający na terenie Belgii. Ważne żeby znał niderlandzki lub francuski w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się. Sytuacje W Belgii jest dynamiczna i już na dniach możemy się spodziewać informacji na temat przepisów na stronie www.limosa.be .
Rozliczanie płacy minimalnej na terenie Europy


Teraz czas na autopromocję. Kancelaria Transportowa Transtica rozlicza kierowców na terenie całej Europy oraz w Norwegii. Proponujemy także nowoczesne oparte o system GPS rozwiązanie, którego koszt zaczyna się od 27 złotych miesięcznie.
Zapewniamy także reprezentanta na terenie Republiki Francuskiej i Włoskiej.
Wszelkich informacji na temat płacy minimalnej w Europie udzielamy pod numerem: 726 686 139, 500 561 861 lub mailowo biuro@transtica.plKeep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.