Jul 15, 2016

Poważne naruszenia rzutujące na dobrą reputację w świetle najnowszych przepisów


Na mocy ar. 6 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE Komisja Europejska została zobowiązana do sporządzenia wykazu kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń przepisów wspólnotowych, które to poza naruszeniami wymienionymi w załączniku IV – mogą doprowadzić do utarty dobrej reputacji. W tym celu Komisja miała określić kategorie i rodzaj najczęściej popełnianych naruszeń, wagę tych naruszeń w zależności od ryzyka spowodowania śmierci lub ciężkich obrażeń ciała, jak również wskazać częstotliwość występowania naruszeń, powyżej której powtarzające się naruszenia uznawane będą za poważniejsze, mając na uwadze liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe.

Od 1 stycznia 2017 stosowane będzie najnowsze Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 74, str. 8 – wejście w życie dn. 08.04.16r.). Rozporządzenie to zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 2 wyżej przytoczonego rozporządzenia ustanawia wykaz kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń przepisów unijnych w transporcie drogowym, które, oprócz naruszeń określonych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, również mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego.

Rozporządzenie przewidziało maksymalną częstotliwość występowania określonych naruszeń, powyżej której powtarzające się poważne naruszenia uznaje się za poważniejsze, uwzględniając liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe, kierowanych przez zarządzającego transportem.

Rozporządzenie to zawiera wykaz określonych kategorii i rodzajów poważnych naruszeń przepisów UE, które podzielone zostały na trzy kategorie wagi naruszeń według stwarzanego przez nie ryzyka śmierci lub ciężkich obrażeń. Załącznik nr 1 do rozporządzenia przewiduje określone grupy naruszeń w stosunku do poszczególnych aktów prawnych tj.:

- grupy naruszeń przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady gdzie znajdują się: czas prowadzenia pojazdu i czas odpoczynku;
- grupy naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 dotyczące tachografu (w tym instalacja tachografu, Użytkowanie tachografu, karty kierowcy lub wykresówki, wadliwe działanie);
- grupy naruszeń przepisów dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady tj. przepisy dotyczące czasu pracy (maksymalny tygodniowy czas pracy, przerwy, praca w porze nocnej, prowadzenie dokumentacji);
- grupy naruszeń przepisów dyrektywy Rady 96/53/WE czyli przepisy dotyczące masy i wymiarów pojazdów;
- grupy naruszeń przepisów dyrektywy 2014/45/UE dotyczące okresowych badań zdatności do ruchu drogowego i dyrektywy 2014/47/UE dotyczące drogowej kontroli technicznej;
- grupy naruszeń przepisów dyrektywy Rady 92/6/EWG dotyczącej urządzeń ograniczenia prędkości;
- grupy naruszeń przepisów dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wstępnej kwalifikacji i okresowych szkoleń kierowców;
- grupy naruszeń dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wymogów w zakresie praw jazdy;
- grupy naruszeń przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/68/WE dotyczące transportu drogowy towarów niebezpiecznych;
- grupy naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 dotyczące dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;
- grupy naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 dotyczącego dostępu do rynku usług autokarowych i autobusowych;
- grupy naruszeń przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 dotyczącego transportu zwierząt.

Załącznik nr II określa natomiast częstotliwość występowania poważnych naruszeń, gdzie poważne naruszenia (PN) i bardzo poważne naruszenia (BPN) wymienione w załączniku I uznane są za takie jeżeli popełniane są wielokrotnie. Rozporządzenie stanowi, że przy obliczaniu częstotliwości występowania wielokrotnych naruszeń państwa członkowskie biorą pod uwagę następujące czynniki:

a) wagę naruszenia (PN lub BPN);
b) czas (okres przynajmniej roku od daty kontroli);
c) liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe, którymi kieruje zarządzający transportem (średnio na rok).

Rozporządzenie wskazuje też sposób ustalania maksymalnej częstotliwości występowania poważnych naruszeń, powyżej której powinny one być uznawane już „za poważniejsze”, gdzie:

- 3 poważne naruszenia /na kierowcę/na rok = 1 bardzo poważne naruszenie
- 3 bardzo poważne naruszenia /na kierowcę/ na rok = następuje uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji

Liczba naruszeń w przeliczeniu na danego kierowcę na rok będzie stanowiła średnią wartość obliczoną poprzez podzielenie całkowitej liczby wszystkich naruszeń o tym samym poziomie wagi (czyli poważne naruszenie lub bardzo poważne naruszenie) przez średnią liczbę kierowców zatrudnionych w ciągu roku. Wskazany w rozporządzeniu wzór obliczania częstotliwości naruszeń przewiduje maksymalny próg dla występowania poważnych naruszeń, powyżej którego będą one uznawane za poważniejsze.

Państwa członkowskie mają prawo ustanowić bardziej rygorystyczne progi, jeżeli są one przewidziane w ich krajowych postępowaniach administracyjnych dotyczących oceny dobrej reputacji. Zharmonizowana w nowym rozporządzeniu kategoryzacja poważnych naruszeń powinna stanowić podstawę do rozszerzenia krajowego systemu oceny ryzyka ustanowionego przez każde państwo członkowskie zgodnie z art. 9 dyrektywy 2006/22/WE w celu objęcia nim wszystkich poważnych naruszeń unijnych przepisów dotyczących transportu drogowego wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, które mogą wpłynąć na dobrą reputację przedsiębiorcy transportowego lub zarządzającego transportem. Kategoryzacja naruszeń stanowi niewątpliwie krok naprzód w celu zapewnienia uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami a zarazem skuteczniejszego egzekwowania przepisów i skutecznego funkcjonowania systemu wymiany informacji europejskiego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego.

Opracowała: Aneta Kałuża-Plaskota, transtica.pl

 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21  października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE;

-Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.