Jun 27, 2016

PŁACA MINIMALNA WE FRANCJI JUŻ OD 1 LIPCA BR.- ZAPEWNIJ SOBIE PRZEDSTAWICIELA I PEŁNĄ OBSŁUGĘ W TYM ZAKRESIE


Wymagania Francji, które będą mieć zastosowanie od dnia 1 lipca 2016r. nakładają na zagranicznych przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z zastosowaniem francuskiego prawa pracy. Nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą przewozów tranzytowych. Od tego dnia przedsiębiorca zagraniczny wykonujący przewozy na terytorium Francji będzie musiał zagwarantować takiemu pracownikowi minimalne wynagrodzenie w wysokości co najmniej 9, 67 euro za godzinę pracy w przewozach objętych tą regulacją.
Przedsiębiorca zamierzający delegować kierowców-pracowników do pracy na terytorium republiki Francuskiej zobowiązany jest do wystawienia zaświadczenia o delegowaniu. Zaświadczenie to ważne jest maksymalnie przez okres 6 miesięcy i musi być ono obligatoryjnie sporządzone w języku francuskim przed rozpoczęciem pierwszego delegowania. Ponadto koniecznym jest wyznaczenie przez Przedsiębiorcę delegującego pracownika swojego przedstawiciela we Francji (tzw. „reprezentanta”), którego zadaniem będzie kontakt ze służbami kontrolującymi w zakresie legalności zatrudnienia oddelegowanych pracowników, jak również przechowywanie i udostępnianie tym służbom wymaganych do kontroli dokumentów. Przedstawiciel musi władać językiem francuskim. Okres wyznaczenia przedstawiciela nie może być krótszy niż okres delegacji pracownika plus 18 miesięcy po zakończeniu oddelegowania.

Dekret nr. 2016-418 Loi Macron przewiduje m. in. konieczność opracowania dokumentacji pracowniczej w języku francuskim oraz przechowywania części dokumentacji w kabinie pojazdu (tj. zaświadczenie o delegowaniu, deklaracja oddelegowania - zaświadczenie delegacji wskazane w art. 1331-2 Loi Macron, umowa o pracę delegowanego pracownika wraz z aneksem dotyczącym stawki minimalnej we Francji, oświadczenie o powołaniu Reprezentanta (Przedstawiciela). Innymi wymaganymi przez dekret dokumentami, których kierowca nie musi posiadać w pojeździe, a które będą konieczne do przechowywania i udostępniania służbom będą: szczegółowa lista płac, potwierdzenie wypłaty wymaganego minimalnego wynagrodzenia, umowa przewoźnika z przedstawicielem, kopie kontraktów przewoźnika ze zleceniodawcą we Francji, czy też oświadczenie o ilości kontraktów i obrotów przewoźnika realizowanych na terenie Francji i na terenie Polski.

Zaświadczenie o oddelegowaniu ma zostać sporządzone w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany pracownikowi delegowanemu aby jak już wyżej wspomniano przechowywał je w pojeździe a drugi w zależności od sytuacji albo przechowywany przez przedstawiciela przedsiębiorstwa albo przez przedsiębiorstwo, które korzysta z pracy delegowanego kierowcy.

Umowa wraz z aneksem musi zawierać dane pracownika: imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, narodowość, datę podpisania umowy o pracę , kwalifikacje zawodowe, wynagrodzenie brutto, koszty za nocleg i za posiłki za każdy dzień delegowania, informację o stawce minimalnej we Francji. Jeśli chodzi o szczegółową kartę wynagrodzeń to będzie ona musiała zawierać następujące dane: stawkę godzinową brutto, stawkę za pracę w godzinach nadliczbowych określoną w EUR, okres i godziny pracy których dotyczy wynagrodzenie z rozróżnieniem na godziny płacone w normalnej wysokości oraz te z dodatkami, urlopy oraz dni wolne od pracy oraz elementy wynagrodzenia, które ich dotyczą.

W celu uzyskania bliższych a zarazem bardziej szczegółowych informacji w powyższym zakresie prosimy o kontakt pod numerem:
665 867 798,
535 131 190,
lub 500 561 861.

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.