Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu 561/2006 WE „dzienny czas prowadzenia pojazdu” oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku, a tygodniowym okresem odpoczynku.

Co mówi Rozporządzenie 561/2006 WE – Artykuł 6

1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin. Jednakże dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
2. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin i nie może skutkować przekroczeniem maksymalnego tygodniowego czasu pracy ustalonego w dyrektywie 2002/15/WE.
3. Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin.
4. Dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu obejmuje cały czas prowadzenia pojazdu na terytorium Wspólnoty lub państwa trzeciego.
5. Kierowca zapisuje jako inną pracę cały czas określony w art. 4 pkt. e), a także cały czas spędzony na prowadzeniu pojazdu używanego do działalności zarobkowej nieobjętego zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zapisuje wszelkie okresy gotowości określone w art. 15 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 od ostatniego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku. Zapisu tego dokonuje się ręcznie na wykresówce, na wydruku lub przy użyciu funkcji ręcznego wprowadzania danych do urządzenia rejestrującego.

Dzienny czas prowadzenia pojazdu

Zgodnie z rozporządzeniem 561/2006 dzienny czas prowadzenia pojazdu wynosi 9 godzin.
Wszelkie okresy pracy innej lub okresy gotowości nie są wliczane do czasu prowadzenia pojazdu.

Czas prowadzenia pojazdu oznacza tylko i wyłączenie czas trwania czynności prowadzenia pojazdu zarejestrowane przez tachograf cyfrowy lub analogowy zgodnie rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, lub zarejestrowane ręcznie, zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, który mówi, iż: „W czasie gdy urządzenie jest niezdatne do użytku lub działa wadliwie, kierowcy zaznaczają na wykresówce lub wykresówkach bądź na karcie zastępczej, która ma być dołączona do wykresówki, wszystkie informacje dotyczące różnych okresów aktywności, które nie zostały przez urządzenie prawidłowo zarejestrowane.”

UWAGA!
W przypadku awarii tachografu WSZYSTKIE aktywności w danej dobie kierowca powienien obrysować na rewersie wykresówki.

10 godzin dziennego prowadzenia pojazdu

Rozporządzenie daje nam możliwość wydłużenia dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 10 godzin. Nie może to jednak nastąpić częściej niż 2 razy w tygodniu.

Aby prawidłowo stosować możliwość wydłużenia czasu prowadzenia pojazdu do 10 godzin, warto tutaj przytoczyć definicje tygodnia, który zgodnie z rozporządzeniem oznacza okres od godziny 00:00 w poniedziałek do godziny 24:00 w niedziele.
Często zdarza się, że błędnie rozumiana definicja tygodnia stosowana przez kierowców jest traktowana w tym przypadku jako „tydzień pracy kierowcy” (liczony od zakończenia jednego tygodniowego okresu odpoczynku do rozpoczęcia kolejnego okresu tygodniowego odpoczynku), który niekoniecznie musi się rozpoczynać w poniedziałek.

Stosowanie błędnej definicji tygodnia może narażać kierowców na karę grzywny 100 zł za przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o czas do 1 godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę (zgodnie pkt 4.1 załącznik I do ustawy o transporcie drogowym). Kara w tym przypadku przewidziana jest także dla przedsiębiorcy: 100 zł za przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu o czas powyżej 15 min do jednej godziny oraz 200zł za każdą następną rozpoczętą godzinę (załącznik III pkt 5.1.1)

Warto zauważyć, że tylko w przypadku przedsiębiorcy ustawodawca przewidział 15 min tolerancji, za przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, co niestety nie dotyczy kierowców, którzy karę grzywny zapłacą już za przekroczenie o 1 minutę.

Od kiedy liczymy dzienny czas prowadzenia pojazdu??

Jak zostało przytoczone w definicji na początku publikacji dzienny czas prowadzenia pojazdu liczymy od momentu rozpoczęcia czynności prowadzenia pojazdu przez kierowcę po zakończeniu dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku do rozpoczęcia kolejnego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku. Bez znaczenia jest w tym przypadku to czy kolejny dzienny czas prowadzenia pojazdu rozpoczęty jest przez kierowcę w tej samej dobie. Jeżeli kierowca odebrał dzienny odpoczynek może rozpocząć w tej samej dobie kolejny 9 godzinny dzienny czas prowadzenia pojazdu lub skorzystać z możliwości wydłużenia do 10 godzin (jeżeli nie wykorzystał już wydłużenia 2 razy w danym tygodniu)

Tygodniowy i dwutygodniowy czas prowadzeni pojazdu

Zgodnie z ust 3 i 4 art 6 rozporządzenia 561/2006 WE tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin, a łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin.

W tym przypadku również stosujemy definicje tygodnia, czyli okres pomiędzy godziną 00:00 w poniedziałek, a godziną 24:00 w niedziele. O ile tygodniowy czas prowadzenia nie jest problematyczny, większe wątpliwości zawsze budzi dwutygodniowy 90 godzinny czas prowadzenia pojazdu. Wykorzystanie przez kierowcę maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu jednego tygodnia, powoduje iż w następnym tygodniu może on wykorzystać już tylko 34 godziny czasu prowadzenia pojazdu. Istotną kwestią w liczeniu dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu jest też to, że ZAWSZE liczymy tydzień do tygodnia (patrz schemat poniżej).

Przykładowy schemat prowadzenia pojazdu w czasie 2 tygodni

UWAGA!
Warto zwrócić uwagę, iż pomimo tego, że kierowca po 34 godzinach czasu prowadzenia pojazdu w drugim tygodniu odebrał odpoczynek nie wolno mu wyruszyć do godziny 24:00 w niedziele. Wszystkie godziny przed upływem tego tygodnia będą już liczone do tego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu

Kary za przekroczenie tygodniowego i dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu

Zgodnie z załącznikiem I ustawy o transporcie drogowym kierowca zapłaci mandat 50 zł za przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o czas powyżej 30 minut do 2 godzin oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę (pkt 4.5). Kara dla kierowcy przewidziana jest tylko za przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu.
W przypadku przedsiębiorcy przewidziano karę za przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o czas powyżej 30 minut do 2 godzin – 50 zł, za każdą następną rozpoczątą godzinę 100 zł (załącznik III pkt. 5.5.1 i 5.5.2). Kara zostanie również nałożona za przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni o czas powyżej jednej godziny do czterech godzin – 100 zł, oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę 150 zł (załącznik III pkt. 5.6.1 i 5.6.2)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *