Dokonaj analizy swojego rozkładu jazdy pod kątem ilości kierowców potrzebnych do realizacji kursów

Chcielibyśmy zaproponować Państwu analizę rozkładów jazdy, która stwierdzi czy posiadają Państwo odpowiednią liczbę kierowców do stworzenia harmonogramów czasu pracy kierowców na liniach regularnych do 50 km. Celem naszym jest również wskazanie, jak istotnym jest aktualizowanie rozkładów jazdy o kursy nowe bądź zawieszanie kursów nie wykonywanych przez przewoźników, o czym mogą Państwo przeczytać poniżej. Analiza rozkładów jazdy ma na celu ustrzec przewoźników wykonujących przewozy na liniach regularnych do 50 km przed karą 2000 zł, którą zgodnie z załącznikiem III ustawy o transporcie drogowym w lp. 2.11. grozi przewoźnikowi za brak harmonogramu okresów pracy kierowcy obejmującego okresy prowadzenia pojazdu.

Wszystkie kursy z rozkładów jazdy powinny być rozdzielone według kierowców tak, aby zachowane były normy Rozdziału 4a ustawy o czasie pracy kierowców.

Analiza rozkładów jazdy pozwoli ustalić odpowiednią liczbę kierowców potrzebną do realizacji tych kursów zgodnie z obowiązującymi normami, a co za tym idzie tworzenie poprawnych harmonogramów.

Od początku 2012 roku Inspekcja Transportu Drogowego w szczególności kładzie nacisk na kontrole przewozów osób na liniach do 50 km, gdzie w wielu przypadkach kursy nie są wykonywane zgodnie z rozkładem jazdy. Wielu nieumundurowanych Inspektorów wsiada do busów przewoźników sprawdzając w ten sposób poprawność wykonywanych przez nich kursów. Dotyczy to zarówno godzin odjazdów, jak również zatrzymywania się na wyznaczonych przystankach. Wielokrotne stwierdzenie naruszeń podczas kontroli na drodze zwiększa prawdopodobieństwo wszczęcia kontroli w przedsiębiorstwie, za które grożą nie tylko wysokie kary pieniężne, ale również wszczęcie postępowania o cofnięcie zezwolenia. A jak pokazują ostanie miesiące problem ten dotyka przewoźników na wielką skalę.

Z doświadczenia wiemy, że często nie wykonywane kursy przez przewoźnika nie są przez nich zawieszane, co jest równoznaczne z wykonywaniem przewozu regularnego z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu (w tym przypadku nie wykonywanie wszystkich kursów wskazanych w rozkładzie jazdy). Oznacza to rażące naruszenie przepisów, za które właściwe organy mogą podjąć nawet decyzje o cofnięciu zezwolenia. Zostało to niejednokrotnie potwierdzone w orzecznictwie. W wyrok NSA (N) z 2007-06-29 I OSK 1125/06 Legalis czytamy:

„Skoro przedmiotem zezwolenia był przewóz regularny, a jednym z elementów definiujących ten przewóz jest podanie do publicznej wiadomości rozkładu jazdy, to nie tylko fakt umieszczenia w samym zezwoleniu stwierdzenia o tym, że rozkład jazdy jest integralną częścią tego zezwolenia, przesądza o tym, że ów rozkład jazdy stanowi jeden z fundamentalnych warunków wykonywania regularnego przewozu osób.”

Zgodnie z art. 20 ustawy o transporcie drogowym w zezwoleniu określa się w szczególności:
1) warunki wykonywania przewozów;
2) przebieg trasy przewozów, w tym miejscowości, w których znajdują się miejsca początkowe i docelowe przewozów;
3) miejscowości, w których znajdują się przystanki – przy przewozach regularnych osób.

A jak wskazano w pkt 1a. Załącznikiem do zezwolenia, o którym mowa powyżej jest obowiązujący rozkład jazdy. Tak więc rozkład jazdy jest nieodłączną częścią zezwolenia i stanowi jeden z istotnych warunków wykonywania regularnego przewozu osób.

Nie wykonywanie kursów zgodnie z rozkładem jazdy stanowi przesłankę do cofnięcia zezwolenia, co zostało potwierdzone w wyroku WSA Kraków z 2008-03-11 III SA/Kr 85/07 Legalis: „Skoro rozkład jazdy jest załącznikiem do zezwolenia to określone w nim przystanki oraz godziny odjazdów busów są warunkami wykonywania przewozu i dlatego ich istotne naruszenie spowoduje cofnięcie zezwolenia. Art. 24 ust. 4 ustawy o transporcie drogowym wskazuje, że ustawodawca nie pozostawił organowi możliwości zastosowania tzw. uznania administracyjnego, czyli w przypadku wystąpienia wymienionych w nim okoliczności organ ma obowiązek cofnąć zezwolenie”.

Zgodnie z art. 24 ust 4 pkt. 3 ustawy o transporcie drogowym zezwolenie cofa się także w razie nie wykonywania przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności zależnych od niego, przewozów regularnych, co najmniej przez 3 miesiące.

Tak więc przewoźnik jest zobligowany do wykonywania wszystkich kursów określonych w rozkładach jazdy, a w przypadku zmiany godzin odjazdów lub nowych kursów bądź też kursów nie wykonywanych przez przewoźnika w terminie dłuższym niż 14 dni (art. 20a ust 2 Ustawy o transporcie drogowym) powinien dokonać aktualizacji rozkładu jazdy. W przypadku kontroli w przedsiębiorstwie to właśnie aktualnie obowiązujący rozkład jazdy będzie poddany kontroli pod kątem odpowiedniej liczby kierowców.

Jeżeli są Państwo zainteresowani poddaniem rozkładów jazdy analizie, która stwierdza prawidłową liczbę kierowców uwzględniając normy Rozdziału 4a Ustawy o czasie pracy kieorwców prosimy o kontakt pod numerem telefony 500 561 861 lub wysyłając maila pod adres mariola@transtica.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *