Nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym 3 września 2018 r.

Wprowadzenie istotnych zmian w regulacjach dotyczących firm transportowych

3 września 2018 r. to data wejścia w życie kluczowych zmian wprowadzonych poprzez nowelizację Ustawy o transporcie drogowym. Nowe przepisy niosą ze sobą znaczne konsekwencje dla przedsiębiorców transportowych, zarówno w kwestii sankcji finansowych, jak i odpowiedzialności za naruszenia przepisów.

Karne Konsekwencje dla Przedsiębiorców

Nowelizacja przynosi znaczące zmiany w zakresie kar finansowych nakładanych na przedsiębiorców oraz osoby zarządzające transportem. Od 3 września przedsiębiorcy będą podlegać karze pieniężnej w wysokości od 50 zł do 12 000 zł za każde naruszenie, natomiast zarządzający transportem lub inne osoby związane z transportem drogowym będą narażone na kary od 200 zł do 2 000 zł. Maksymalna kara dla przedsiębiorcy podczas kontroli drogowej została podniesiona z 10 000 zł do 12 000 zł. Kary za naruszenia stwierdzone podczas jednej kontroli dla osób zarządzających transportem również wzrosły, osiągając 3000 zł.

Odpowiedzialność Zarządzających Transportem

Nowela wprowadza istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej zarządzających transportem, zastępując ją odpowiedzialnością administracyjną. Pomimo tego, że tryb ten jest mniej korzystny, ponieważ pomija aspekty winy zarządzającego, uwydatnia się konieczność przestrzegania obowiązków. Zmiany te eliminują wcześniejsze uwzględnianie winy zarządzającego, stawiając na karanie za same fakty naruszeń przepisów.

Nowości w Załącznikach

Zmiany obejmują również załączniki do ustawy, szczególnie nr 1 (dotyczący kar dla kierowców) i nr 3 (dotyczący kar dla przedsiębiorców). Dodany został nowy załącznik nr 4, a załącznik nr 2 został uchylony. Wprowadzono nową kolumnę określającą kwalifikację naruszeń: poważne (PN), bardzo poważne (BPN) i najpoważniejsze (NN). Wysokości kar dostosowano do wagi naruszenia, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo ruchu drogowego, interesy publiczne i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Nowe Kary i Sankcje

Nowela wprowadza szereg nowych kar i sankcji, takich jak podwyższenie kar za wykonywanie przewozu bez ważnej licencji (z 8000 zł na 12000 zł) czy za niepoddanie się kontroli drogowej (z 8000 zł do 12000 zł). Pojawiły się również nowe kary, takie jak kara za brak wpisu kraju rozpoczęcia/zakończenia pracy w tachografie cyfrowym (100 zł za każdy dzień) czy za przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy w porze nocnej.

Operacje Transportu Intermodalnego

Nowe brzmienie ustawy wprowadza pojęcie „operacji transportu intermodalnego” oraz „wysyłającego”. Ustawa precyzuje obowiązki wysyłającego w operacji transportu intermodalnego, obejmujące sporządzenie i przekazywanie deklaracji przewoźnikowi drogowemu z informacją o masie kontenera czy nadwozia wymiennego.

Uniknięcie Odpowiedzialności i Nowe Wymogi dla Przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy przewiduje możliwość uniknięcia odpowiedzialności za nałożone kary przez organy za naruszenia przepisów dotyczące czasu prowadzenia pojazdów. Jednakże, zasady określające, jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca i zarządzający transportem, aby uniknąć kary, są nadal ogólnie sformułowane. Brak precyzyjnej definicji „właściwej organizacji pracy i dyscypliny” pozostawia pewne pole do interpretacji.

Zmiany w Taryfikatorze Kar

Duże zmiany zaszły również w taryfikatorze kar, w tym podwyższenie kar za przewinienia, dla których dotychczas nie było sankcji. Przykładowo, podniesiono wysokość kary za wykonywanie przewozu bez ważnej licencji, niepoddanie się kontroli drogowej czy stosowanie niedozwolonych urządzeń fałszujących zapisy tachografów. Dodatkowo, wprowadzono nowe kary, takie jak kara za brak wpisu kraju rozpoczęcia/zakończenia pracy w tachografie cyfrowym czy przekroczenie dopuszczalnego dobowego czasu pracy w porze nocnej.

Nowe Odpowiedzialności Właścicieli Pojazdów

Nowe przepisy wprowadzają także odpowiedzialność dla zarządzających transportem za przeciążenia pojazdów, przejazdy w czasie zakazów ruchu świątecznego czy wakacyjnego, a także za przekroczenie dopuszczalnego tygodniowego i dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu.

Zmiany w Pojęciach Prawnych

Ustawa o transporcie drogowym została wzbogacona o nowe pojęcia, takie jak „operacja transportu intermodalnego” i „wysyłający”. Wprowadzenie tych terminów niesie ze sobą nowe obowiązki dla uczestników operacji transportu intermodalnego, takich jak sporządzanie deklaracji zawierającej informacje o masie kontenera czy nadwozia wymiennego.

Gotowość Kancelarii Transportowej Transtica

Kancelaria Transportowa Transtica jest gotowa służyć pomocą w zrozumieniu i dostosowaniu się do nowych przepisów. Działa indywidualnie, traktując każdego klienta jak członka rodziny. Zespół doświadczonych prawników jest gotów udzielić porad prawnych i pomóc w spełnieniu nowych wymogów. Działamy w trosce o dobro klienta, świadomi, że skuteczna i zrozumiała pomoc prawna jest kluczowa w branży transportowej.

Podsumowanie

Nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym wprowadziła znaczące zmiany, zarówno w kwestii kar finansowych, jak i odpowiedzialności przedsiębiorców. Wprowadzone nowości dotyczą zarówno sankcji za naruszenia, jak i nowych obowiązków dla uczestników operacji transportu intermodalnego. Kancelaria Transportowa Transtica jest gotowa stać u boku przedsiębiorców, pomagając im zrozumieć i skutecznie wdrożyć nowe przepisy, dbając o każdego klienta indywidualnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *