Jak nie stracić dobrej reputacji, wszystko co powinniście wiedzieć

W związku z wykryciem poważnego naruszenia, następnym krokiem najczęściej jest kontrola ITD w siedzibie firmy. Jeżeli kontrola na drodze wykaże poważne naruszenia istnieje prawdopodobieństwo, że inni kierowcy dokonują podobnych naruszeń, co może ujrzeć światło dzienne właśnie podczas kontroli w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorca nie zdążył się jeszcze otrząsnąć po zapłaceniu kary, która zgodnie z ustawą o transporcie drogowym mogła sięgać do 10 tysięcy złotych podczas kontroli na drodze (art. 92a ust. 2), a już chwile później otrzymuje zawiadomienie o wszczęciu kontroli w siedzibie firmy.

Podczas takiej kontroli sprawdzani są wszyscy kierowcy (albo znaczna ich cześć, co zależy od wielkości przedsiębiorstwa). Zakres kontroli obejmuję też większy okres niż podczas kontroli na drodze, więc nie trudno uzbierać naruszeń na maksymalny wymiar kary. W przypadku kontroli w siedzibie firmy to kara rzędu od 15 do 30 tysięcy złotych (zgodnie z art. 92a ust.3 ustawy o transporcie drogowym, jej wysokość jest uzależniona od liczby zatrudnianych kierowców).

Podczas takiej kontroli zdarza się, iż suma naruszeń może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Te właśnie widełki okazują się dla przedsiębiorcy ratunkiem. Przedsiębiorca godzi się z tym, że zapłaci maksymalny wymiar kary uznając, że z tym wiąże się właśnie prowadzenia tego typu działalności. Do niedawna największym problemem takiego przedsiębiorcy było zalecenie rekontroli, która mogła nastąpić już kilka miesięcy później, w celu stwierdzenia poprawy sytuacji w firmie. Teraz taki przedsiębiorca może spodziewać się następnego postępowania administracyjnego.

Pewnie wielu z was pamięta grę, która zwie się „Mortal kombat”. Pierwsza część tej gry ukazała się w… (!) 1992 roku więc ponad ćwierć wieku temu. Poczuliście się staro? Bo ja tak. Esencją tej gry było jednak tzw. „Fatality”. Było to bardzo krwawe zakończenie walki, gdzie nasz bohater wyrywał swojemu przeciwnikowi np. głowę razem z kręgosłupem. Dlaczego wspominam tą ramotę z czasów 386 DX/40? Dlatego, że postępowanie w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji jest właśnie w pewnym sensie takim administracyjnym „fatality” dla przedsiębiorcy.

Czym jest dobra reputacja?

Można powiedzieć, że jest zbiór wymogów, które musi spełnić przewoźnik lub zarządzający transportem. Tyczą się one wymogu niekaralności za pewien zbiór przestępstw i poważnych naruszeń umyślnych. Naruszenia te i przestępstwa związane są z prawem o ruchu drogowym, handlowym, upadłościowym, płac jak i warunków zatrudnienia, odpowiedzialności zawodowej, handlu narkotykami oraz ludźmi oraz ustawy o transporcie drogowym.

Podstawy prawne

Na mocy art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE Komisja Europejska została zobowiązana do sporządzenia wykazu kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń przepisów wspólnotowych, które poza naruszeniami wymienionymi w załączniku IV – mogą doprowadzić do utarty dobrej reputacji. W tym celu Komisja miała określić kategorie i rodzaj najczęściej popełnianych naruszeń, wagę tych naruszeń w zależności od ryzyka spowodowania śmierci lub ciężkich obrażeń ciała, jak również wskazać częstotliwość występowania naruszeń, powyżej której powtarzające się naruszenia uznawane będą za poważniejsze, mając na uwadze liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe.

Od 1 stycznia 2017 zastosowane ma Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 74, str. 8). Rozporządzenie to zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 2 wyżej przytoczonego rozporządzenia ustanawia wykaz kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń przepisów unijnych w transporcie drogowym, które, oprócz naruszeń określonych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, również mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego.

Rozporządzenie przewidziało maksymalną częstotliwość występowania określonych naruszeń, powyżej której powtarzające się poważne naruszenia uznaje się za poważniejsze, uwzględniając liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe, kierowanych przez zarządzającego transportem.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 zawiera wykaz określonych kategorii i rodzajów poważnych naruszeń przepisów UE, które podzielone zostały na trzy kategorie wagi naruszeń według stwarzanego przez nie ryzyka śmierci lub ciężkich obrażeń. Załącznik nr 1 do rozporządzenia przewiduje określone grupy naruszeń w stosunku do poszczególnych aktów prawnych tj.:

– grupy naruszeń przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady gdzie znajdują się: czas prowadzenia pojazdu i czas odpoczynku;
– grupy naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 dotyczące tachografu (w tym instalacja tachografu, Użytkowanie tachografu, karty kierowcy lub wykresówki, wadliwe działanie);
– grupy naruszeń przepisów dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady tj. przepisy dotyczące czasu pracy (maksymalny tygodniowy czas pracy, przerwy, praca w porze nocnej, prowadzenie dokumentacji);
– grupy naruszeń przepisów dyrektywy Rady 96/53/WE czyli przepisy dotyczące masy i wymiarów pojazdów;
– grupy naruszeń przepisów dyrektywy 2014/45/UE dotyczące okresowych badań zdatności do ruchu drogowego i dyrektywy 2014/47/UE dotyczące drogowej kontroli technicznej;
– grupy naruszeń przepisów dyrektywy Rady 92/6/EWG dotyczącej urządzeń ograniczenia prędkości;
– grupy naruszeń przepisów dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wstępnej kwalifikacji i okresowych szkoleń kierowców;
– grupy naruszeń dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wymogów w zakresie praw jazdy;
– grupy naruszeń przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/68/WE dotyczące transportu drogowy towarów niebezpiecznych;
– grupy naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 dotyczące dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych;
– grupy naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 dotyczącego dostępu do rynku usług autokarowych i autobusowych;
– grupy naruszeń przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 dotyczącego transportu zwierząt.

Załącznik nr II określa natomiast częstotliwość występowania poważnych naruszeń, gdzie poważne naruszenia (PN) i bardzo poważne naruszenia (BPN) wymienione w załączniku I uznane są za takie jeżeli popełniane są wielokrotnie. Rozporządzenie stanowi, że przy obliczaniu częstotliwości występowania wielokrotnych naruszeń państwa członkowskie biorą pod uwagę następujące czynniki:

a) wagę naruszenia (PN lub BPN);
b) czas (okres przynajmniej roku od daty kontroli);
c) liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe, którymi kieruje zarządzający transportem (średnio na rok).

Rozporządzenie wskazuje też sposób ustalania maksymalnej częstotliwości występowania poważnych naruszeń, powyżej której powinny one być uznawane już „za poważniejsze”, gdzie:

– 3 poważne naruszenia /na kierowcę/na rok = 1 bardzo poważne naruszenie
– 3 bardzo poważne naruszenia /na kierowcę/ na rok = następuje uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji

Liczba naruszeń w przeliczeniu na danego kierowcę na rok będzie stanowiła średnią wartość obliczoną poprzez podzielenie całkowitej liczby wszystkich naruszeń o tym samym poziomie wagi (czyli poważne naruszenie lub bardzo poważne naruszenie) przez średnią liczbę kierowców zatrudnionych w ciągu roku. Wskazany w rozporządzeniu wzór obliczania częstotliwości naruszeń przewiduje maksymalny próg dla występowania poważnych naruszeń, powyżej którego będą one uznawane za poważniejsze.

Niestety okazuje się, iż wielu właścicieli do dnia dzisiejszego nie wykształciło w sobie myślenia przyczynowo – skutkowego, bądź w dalszym ciągu nie są tego świadomi. Świadczy o tym potężny wysyp wszczętych postępowań w tym zakresie. Skala tego zjawiska staje jest zastraszająca.

Utrata dobrej reputacji jest równoznaczna z utratą licencji. Mówimy więc o największym zagrożeniu dla przedsiębiorcy zajmującego się transportem drogowym.

Jak wygląda ocena dobrej reputacji?

Przy wydawaniu decyzji o cofnięciu (lub nie) dobrej reputacji organ kontrolny bierze pod uwagę następujące przesłanki:

1) czy liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w stosunku do liczby kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę bądź będących w jego dyspozycji oraz skali prowadzonych operacji transportowych;
2) czy istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, w tym czy w przedsiębiorstwie podjęto działania mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wdrożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego;
3) interes społeczny kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, w szczególności jeżeli cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spowodowałoby w znaczący sposób wzrost poziomu bezrobocia w miejscowości, gminie lub regionie;
4) opinię polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych, działającej od co najmniej 3 lat, której przedsiębiorca jest członkiem.

Widzimy więc, że duże znaczenie mają tutaj czynności jakie podjęliśmy w firmie po nałożeniu kary za naruszenia, które ujawniła kontrola czy to na drodze czy w siedzibie firmy. Punkt drugi w dosyć czytelny sposób o tym mówi. Dla dużych przedsiębiorstw deską ratunkową może być duża ilość kierowców w stosunku do liczby naruszeń. Trzeci punkt może być pomocny dla przedsiębiorców, których siedziby znajdują się na terenach objętych dużym bezrobociem. Taki przedsiębiorca może wykazać, że utrata dobrej reputacji będzie się wiązała z likwidacją firmy, a także stanowisk pracy jakie ona tworzy. Ostatnią przesłanką jest hipotetyczne członkostwo w jednej z polskich organizacji zrzeszających przewoźników. Takie stowarzyszenie może wydać o danym przewoźniku opinię (negatywną bądź pozytywną). Warunkiem jest to, iż takie stowarzyszenie musi działać od co najmniej 3 lat.

Wiele więc zależy od tego jakie kroki podjęliśmy po decyzji organu kontrolnego, który ujawnił poważne naruszenia w naszej firmie. Niestety… w wielu przypadkach takich kroków, czyli wdrożenia prawidłowej dyscypliny pracy nie ma, co powoduje potem płacz i zgrzytanie zębów.

Samo wszczęcie postępowania jeszcze nic nie znaczy

Samo wszczęcie postępowania nie oznacza rzecz jasna jeszcze tego, że stracimy dobrą reputację. Opisywanie jednak w tym miejscu czynności jakich możemy się podjąć mija się z celem, gdyż każdy przypadek jest unikalny tak samo jak naruszenia, liczba kierowców oraz wiele innych zmiennych. UWAGA. Piszę te słowa z perspektywy właściciela firmy, którego postępowanie zostało wszczęte na podstawie naruszeń czasu pracy i fałszowania zapisów na tachografie i karcie kierowcy itp. a nie wyroków karnych tyczących np. przemytu ludzi czy handlu narkotykami. W takich przypadkach przedsiębiorca skazany prawomocnym wyrokiem ma tylko czysto iluzoryczne szanse na utrzymanie wymogu dobrej reputacji. Jego szanse są zerowe w takim przypadku.
Natomiast jeśli przedsiębiorca nie jest polskim Pablo Escobarem, ani innym geniuszem zła, któremu powinęła się noga to mamy szanse i powinniśmy walczyć o utrzymanie dobrej reputacji.

Postępowanie

Na wstępie należy zaznaczyć, iż samo podejrzenie lub oskarżenie o popełnienie przestępstwa nie jest równoznaczne z utratą dobrej reputacji. Dopiero prawomocny wyrok (lub decyzja administracyjna) może wywierać taki skutek. Utrata dobrej reputacji nie jest też procesem automatycznym. Jest poprzedzona też obszernym postępowaniem administracyjnym przeprowadzonym przez odpowiedni organ (organ, który wydał licencję lub zezwolenie na wykonywanie zawodu). Podstawą prawną jest tutaj art. 7 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym. Ukaranie za poważne naruszenia stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji.
Wynik takiego postępowania jest zero-jedynkowy. Organ wydaje decyzję albo o utracie dobrej reputacji lub stwierdzającą, iż dobra reputacja została utrzymana.

Czy dobrą reputację można odzyskać

To z pewnością pytanie, które ciśnie Wam się na usta od początku tej publikacji. Podstawą do odzyskania dobrej reputacji są środki rehabilitacyjne. Tymi środkami są m.in. :

1) uznanie za niebyłe nałożonych sankcji administracyjnych za naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403
2) upłynięcie 12 miesięcy od dnia nałożenia grzywny w formie mandatu za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403
3) zatarcie skazania za przestępstwa określone w art. 5 ust. 2A
4) zatarcie skazania za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403

Za jakie przestępstwa stracimy dobrą reputację – katalog

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym art. 5 ust 2. pkt 2a za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji uznaje się przestępstwa umyślne określone w:

Kodeks karny
art. 173 – Katastrofa
art. 174 – Niebezpieczeństwo katastrofy
art. 175 – Przygotowanie do katastrofy
art. 178 – Surowsza odpowiedzialność sprawcy katastrofy lub wypadku
art. 178a – Nietrzeźwość kierowcy
art. 178b – Ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego
art. 179 – Dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu
art. 180 – Nietrzeźwość dyspozytora
art. 189a – Handel ludźmi
art. 218 – Złośliwe naruszanie praw pracowników
art. 219 – Niezgłoszenie danych dotyczących ubezpieczenia społecznego
art. 220 – Niedopełnienie obowiązków z zakresu BHP
art. 221 – Niezawiadomienie o wypadku przy pracy
art. 296 – Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym przez nadużycie zaufania
art. 296a – Łapówka menadżerska
art. 297 – Oszustwo kredytowe
art. 298 – Oszustwo ubezpieczeniowe
art 299 – Pranie brudnych pieniędzy
art. 300 – Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzycieli
art. 301 – Pozorne bankructwo
art. 302 – Faworyzowanie wierzycieli
art. 303 – Nierzetelne prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej
art. 304 – Wyzysk kontrahenta
art. 305 – Zakłócenie przetargu publicznego
art. 306 – Fałszowanie znaków identyfikacyjnych
art. 308 – Klauzula odpowiedzialności zastępczej

Ustawa o prawie upadłościowym:
art. 522 i art. 523 Prawo. Upadłościowe

Kodeks spółek handlowych:
art. 586, 587, 588, 589 Kodeksu spółek handlowych

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii:
art. 53 – 64 i art.68 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa prawo restrukturyzacyjne:
art. 399 – Udzielenie nieprawdziwych informacji
art. 400 – Niewydanie dokumentów dotyczących majątku

Jak więc sami Państwo widzicie katalog przestępstw jest bardzo pojemny i szeroki. Obejmuje wiele aktów prawnych niemniej są to przestępstwa, które w większości przedsiębiorców nie dotyczą. Natomiast naruszenia czasu pracy i inne naruszenia wskazane w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/403 generowane przez kierowców są już bardzo poważnym problemem.

Warto jeszcze dodać, iż zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy. Każdy zatrudniany kierowca powinien teoretycznie być sprawdzony w KRK czy nie stracił uprawnień i nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Naruszenia z załącznika ustawy o transporcie drogowym, za które możemy stracić dobrą reputację

Doszliśmy właśnie do najbardziej niebezpiecznej części tej publikacji. Jak już wspomniano powyżej, dotychczas (tj. do 1 stycznia 2017) kontrola na drodze kończyła się w najgorszym przypadku kontrolą w siedzibie firmy, zaś nałożenie maksymalnego wymiaru kary podczas takiej kontroli było tylko sankcją finansową. Teraz to już przeszłość. Obecnie po nałożeniu maksymalnego wymiaru kary na przedsiębiorstwo możemy się w większości przypadków spodziewać wszczęcia postępowania o utratę dobrej reputacji.

Naruszenia te, to uzupełnienie rozporządzenia 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku, które klasyfikuje poważne naruszenia przepisów unijnych, które są podstawą do cofnięcia wymogu dobrej reputacji, które reguluje wspomniane już rozporządzenie komisji (EU) 2016/403 z 18 marca 2016 roku, które mogą doprowadzić do utraty dobrej reputacji, jednocześnie zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego. Powyższy akt prawny obowiązujący od 1 stycznia 2017 roku może stać się prawdziwym koszmarem dla polskich firm transportowych.

Poważne (PN) i Bardzo Poważne (BPN) naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006
Art. 5 ust 1 – Załoga – Nieprzestrzeganie minimalnego wieku konduktorów
Art. 6 – Okresy prowadzenia pojazdu
Art. 7 – Przerwy
Art. 8 – Okresy odpoczynku
Art. 10 – Organizacja pracy

Poważne (PN) i Bardzo Poważne (BPN) naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 165/2014 (Tachograf)
Art. 3 Instalacja tachografu
Art. 23, 27, 33, 34 – Użytkowanie tachografu, karty kierowcy lub wykresówki
Art. 36 – Przedstawianie informacji
Art. 37 – Wadliwe działanie

Poważne (PN) i Bardzo Poważne (BPN) naruszenia przepisów dyrektywy 2002/15/WE
Art. 4 – Maksymalny tygodniowy czas pracy
Art. 5 – Przerwy
Art. 7 – Praca w porze nocnej
Art. 9 – Prowadzenie dokumentacji

Poważne (PN) i Bardzo Poważne (BPN) naruszenia przepisów dyrektywy Rady 96/53/WE (Przepisy dotyczące masy i wymiarów)
Art. 1 – Masa, długość, szerokość

Poważne (PN) i Bardzo Poważne (BPN) naruszenia przepisów dyrektywy 2014/45/UE „okresowe badanie zdatności do ruchu drogowego”
Art. 8, 10 i 12 – Zdatność do ruchu drogowego.

Poważne (PN) i Bardzo Poważne (BPN) naruszenia przepisów dyrektywy Rady 92/6/EWG (Urządzenia ograniczenia prędkości
Art. 2,3 i 5

Poważne (PN) i Bardzo Poważne (BPN) naruszenia przepisów dyrektywy 2003/59/WE „Wstępna kwalifikacja i okresowe szkolenia kierowców”
Art. 3, 10 i załącznik II – Szkolenia i uprawnienia

Poważne (PN) i Bardzo Poważne (BPN) naruszenia przepisów dyrektywy 2006/126/WE „Wymogi w zakresie praw jazdy”
Art. 1,4 i Art. 1 załącznik I

Poważne (PN) i Bardzo Poważne (BPN) naruszenia przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/68/WE
Sekcja I 1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WE

Poważne (PN) i Bardzo Poważne (BPN) naruszenia przepisów rozporządzenia 1072/2009 – „Dostęp do rynku międzynarodowych przewozów drogowych”
Art. 3 i 4 – Licencja wspólnotowa
Art. 3 i 5 – Świadectwo kierowcy

Poważne (PN) i Bardzo Poważne (BPN) naruszenia przepisów rozporządzenia 1073/2009 „Dostęp do rynku usług autokarowych i autobusowych”
Art. 4 i 4 ust 3 – Licencja wspólnotowa
Art. 5, 6,i 19 – Zezwolenie na wykonywanie usług regularnych
Art. 12 – Formularz przejazdu dla usług okazjonalnych i innych usług nieobjętych obowiązkiem posiadania zezwolenia

Poważne (PN) i Bardzo Poważne (BPN) naruszenia przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr. 1/2005 „Transport zwierząt”
Załącznik I rozdział II
Załącznik I rozdział III
Art. 7
Art. 4, 5 i 6

To nie koniec. Załącznik III powyższego rozporządzenia rozszerza katalog naruszeń związanych z czasem pracy ((WE) nr. 561/2006) i tachografami ((UE) nr. 165/2014).

Katalog jest więc bardzo szeroki i bardzo niebezpieczny. O ile trudno będzie znaleźć nam przewoźnika handlującego narkotykami czy ludźmi, to naruszenia czasu pracy czy fałszowanie dokumentacji są już naruszeniami, które występują bardzo często w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem drogowym. Pamiętajmy, że wystawianie zaświadczeń o działalności kierowcy (tzw. urlopówek) niezgodnie ze stanem faktycznym może być uznane za organ za fałszowanie dokumentacji.

Kiedy naruszenia są podstawą do wszczęcia postępowania o cofnięciu wymogu dobrej reputacji

Model matematyczny określa załącznik nr. II do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403. Mamy dwa typy naruszeń. (PN) – poważne naruszenia oraz (BPN) – bardzo poważne naruszenia. Jeśli popełniane są wielokrotnie to uznawane są za poważniejsze. Ich wagę ocenia organ kontrolny (chodzi o organ który wydał licencję – starostwo lub GITD). Przy obliczeniach są brane pod uwagę trzy czynniki. Wspominam o tym raz jeszcze, gdyż fakt ten wymaga rozwinięcia.
Po pierwsze wagę naruszenia (PN) lub (BPN).
Po drugie czas, czyli przynajmniej rok od daty kontroli.
Po trzecie liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe. Bierzemy średnią z roku.

Jak wygląda model matematyczny?

3 poważne naruszenia na kierowcę/ na rok = 1 bardzo poważne naruszenie

3 bardzo poważne naruszenia na kierowcę/ na rok = uruchomienie krajowej procedury oceny dobrej reputacji.

Trzy (!) bardzo poważne naruszenia skutkują wszczęciem postępowania! To bardzo zła wiadomość. Rzekłbym nawet, że tragiczna. Nie muszę Państwu chyba tłumaczyć dlaczego jestem nią tak zaniepokojony.

Teraz dochodzimy do sedna problemu. Wielokrotnie po kontroli w firmie, która kończyła się maksymalnym wymiarem kary, właściciel rezygnował z pisania wyjaśnień do wszczętego postępowania czy odwołania od decyzji. Nie chciał ich pisać, gdyż z jego punktu widzenia nie miało to sensu. Często wszak suma kar przekraczała wielokrotnie maksymalny wymiar kary, a wnosząc nawet o umorzenie części naruszeń wskazanych w protokole kontroli, z jego perspektywy nic by nie zmieniło, gdyż i tak dostałby tzw „maxa”.

Obecnie taki przedsiębiorca już wie, że brak jakiejkolwiek reakcji nie był to najlepszy pomysłem, gdyż najczęściej w takich przypadkach wszczęto już procedurę w zakresie spełniania wymogów dobrej reputacji. Pisanie wyjaśnień do protokołu po kontroli w firmie nawet w przypadku najcięższych naruszeń zawsze działa na naszą korzyść. Hipotetycznie jeśli kierowca stosował magnes bez naszej wiedzy to powinniśmy to wyjaśnić, uargumentować, poprzeć dowodami. Powinniśmy udowodnić, że odbywało się to bez naszej wiedzy ani przyzwolenia. Nawet jeśli nie będzie to miało żadnego wpływu na wysokość kary to może nam pomóc podczas postępowania w zakresie spełniania wymogów dobrej reputacji.

Co może być (B)ardzo (P)oważnym (N)aruszeniem?

Podam teraz kilka przykładów naruszeń które występują bardzo często w przedsiębiorstwach, które zajmują się przewozem drogowym towarów i osób. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 2016/403 takimi naruszeniami są m.in.:

1) Przewóz towarów bez ważnego świadectwa kierowcy. Naruszenie które występuje nagminnie w firmach transportowych zatrudniających jako kierowców obywateli Ukrainy.
2) Usługi regularne bez posiadania ważnego zezwolenia. Przy przewozach okazjonalnych naruszenie występujące bardzo często.
3) Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 65 godzin.
4) Przekroczenia maksymalnego całkowitego czsu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni powyżej 105 godzin.
5) Przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenia pojazdu o 4,5 godziny przed zrobieniem sobie przerwy powyżej 6 godzin.
6) Niespełnienie wymogu 11 godz. Dziennego okresu odpoczynku jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone poniżej 8.30 godz.
7) Niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. Dzielonego dziennego okresu odpoczynku (3 godz + poniżej 7 godzin).
8) Przekroczenie 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po uprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku (powyżej 12 godz).
9) (!) Brak organizacji pracy kierowcy lub nieprawidłowa organizacja, brak poleceń lub niewłaściwe polecenia dla kierowcy w celu przestrzegania przepisów prawa.
10) Uzależnienie wynagrodzenia od przebytej odległości lub ilości przewożonych rzeczy.
11) Posiadanie przez kierowcę więcej niż jednej karty kierowcy lub posługiwanie się nimi.
12) Dane rejestrowane i przechowywane nie są dostępne przynajmniej przez rok.
13) (!) Używanie brudnych lub uszkodzonych wykresówek lub karty kierowcy z nieczytelnymi danymi.
14) Niepoprawne stosowanie wykresówek / karty kierowcy.
15) Odmowa poddania się kontroli.
16) Brak możliwości okazania zapisów z bieżącego dnia oraz z poprzednich 28 dni.
17) Niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi powyżej 9 godzin (pon. 20 minut)
18) Fałszowanie rejestrów czasu pracy przez pracodawców lub odmowa udostępnienia dokumentacji.

To tylko mała część naruszeń, które są uznawane za Bardzo Poważne. Jak sami państwo widzicie wiele z tych naruszeń można spotkać w wielu firmach transportowych. Niektóre z nich występują wielokrotnie i cyklicznie się powtarzają. Jeżeli chodzi o naruszenia czasu pracy, są one najczęściej opisywane art.12 Rozporządzenia 561/2006 (WE), ale biorąc pod uwagę zakres danych kontrolowanych przez organ podczas kontroli w przedsiębiorstwie, mogą one nie zostać uwzględnione z powodu często występujących. Brak organizacji pracy kierowcy, to z kolei pięta Achillesowa większości polskich firm transportowych. Katalog naruszeń jest bardzo szeroki i z punktu widzenia dotychczasowej działalności i specyfiki pracy kierowcy bardzo restrykcyjny.

Co robić?

Przede wszystkim nie ograniczać się do opłacania kar nałożonych na drodze czy w przedsiębiorstwie. W takich przypadkach należy składać obszerne wyjaśnienia. Bardzo ważne jest też szkolenie kierowców. Jest to dobry argument do obrony, gdyż pokazuje, iż staramy się podnosić wiedzę kierowców i przykładamy do tego dużą wagę. Sytuacja jest w tym momencie na tyle poważna, że warto w razie jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji przepisów skonsultować je z prawnikiem. Transtica udziela porad prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15. Aby uzyskać pomoc wystarczy zadzwonić pod numer 500 561 861 lub napisac na adres biuro@transtica.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *