Nowe wymagania na rozkładach jazdy dla przewoźników ubiegających się o zezwolenie – Prędkość techniczna wzór

Kolejne zmiany tym razem dotyczą przewoźników na liniach regularnych, którzy będą starali się o nowe zezwolenia, lub zmieniających aktualne. 10 maja 2012 weszło w życie Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 25 kwietnia 2012 poz. 451) w sprawie rozkładów jazdy. Celem rozporządzenia jest ujednolicenie rozkładów jazdy, wprowadzenie takich samych oznaczeń i symboli dla wszystkich rozkładów jazdy.
Nowością jest wprowadzenie w rozkładzie prędkości technicznej oraz wskazanie zarządzającego transportem.


Rozkład jazdy składany jako załącznik do wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia powinien zawierać

Zgodnie z Rozdziałem 2 § 3 ust.1 rozporządzenia w sprawie rozkładów jazdy, rozkład jazdy powinien mieć określone co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę przewoźnika oraz jego adres zamieszkania, o ile jest on tożsamy z miejscem wykonywania przez niego działalności gospodarczej, albo siedzibę i adres;

2) nazwę linii komunikacyjnej,
 którą zgodnie z § 3 ust. 3 omawianego rozporządzenia oznacza się poprzez określenie miejscowości, w której położony jest przystanek komunikacyjny początkowy i końcowy oraz co najmniej jeden przystanek komunikacyjny pośredni – o ile istnieje.

3) przystanki komunikacyjne i dworce, na których będzie się zatrzymywał środek transportowy na danej linii komunikacyjnej;

Zgodnie z § 3 ust. 6 nazwa przystanku komunikacyjnego zawiera:

1) nazwę miejscowości według rejestru terytorialnego;
2) określenie miejsca usytuowania przystanku komunikacyjnego, poprzez wskazanie w szczególności nazwy ulicy albo obiektu użyteczności publicznej – o ile dotyczy;
3) numer przystanku komunikacyjnego.

Numer przystanku komunikacyjnego, o którym mowa powyżej, nadawanego przez właściciela albo zarządzającego przystankiem komunikacyjnym, jest zgodnie z § 3 ust. 7 rozporządzenia:
1) dwucyfrowy, parzysty – dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu narastającego;
2) dwucyfrowy, nieparzysty – dla ciągu dróg publicznych według kilometrażu malejącego;
3) dwucyfrowy, parzysty albo nieparzysty, określany stosownie do wzrastającej numeracji porządkowej nieruchomości – dla miejscowości.

UWAGA!
Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 przepisy § 3 ust. 6 i 7 stosuje się do rozkładów jazdy oraz do zmian rozkładów jazdy, które zaczną obowiązywać od dnia 1 marca 2013 r.;

4) dzień, od którego rozkład jazdy obowiązuje
, oraz termin jego ważności;

5) drogę przejazdu z uwzględnieniem:
a) odległości w kilometrach pomiędzy przystankami komunikacyjnymi,
b) długości poszczególnych odcinków drogi przejazdu na obszarze każdego z województw, przez których obszar przebiega linia komunikacyjna – w przypadku międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie drogowym,
c) kategorii dróg na poszczególnych odcinkach linii komunikacyjnej;

W regularnym przewozie osób w transporcie drogowym, drogę przejazdu, zgodnie z § 3 ust. 4 określa się:
1) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych – na podstawie kilometrażu ustalonego dla danej kategorii drogi, a w razie jego braku – z uwzględnieniem odległości rzeczywistej w kilometrach,
2) na drogach wewnętrznych – z uwzględnieniem odległości rzeczywistej w kilometrach – podanych z dokładnością do 0,1 km, między poszczególnymi przystankami komunikacyjnymi.

UWAGA!
Zgodnie § 21 ust 1 w regularnym przewozie osób w transporcie drogowym:
1) przepisy § 3 ust. 1 pkt 5 ust. 4 oraz § 6 ust. 3 pkt 2 stosuje się do rozkładów jazdy oraz do zmian rozkładów jazdy, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r.;

6) dni tygodnia lub okresy, w których komunikacja kursuje;

7) godziny przyjazdu lub odjazdu środka transportowego z przystanku komunikacyjnego lub dworca albo określoną w minutach częstotliwość jego kursowania;

8) oznaczenie linii komunikacyjnej, na której ma być wykonywany:
a) przewóz o charakterze użyteczności publicznej – literą „U”,
b) przewóz regularny specjalny – literami „RS” albo
c) inny regularny przewóz osób, niebędący przewozem o charakterze użyteczności publicznej oraz przewozem regularnym specjalnym – literą „R”;

UWAGA!
Zgodnie z § 20 do dnia 31 grudnia 2016 r. oznaczenie linii komunikacyjnej w sposób określony zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8 nie jest wymagane.

9) oznaczenie odpowiednim symbolem:

a) w transporcie drogowym – usługi przewozowej wykonywanej w komunikacji zwykłej, przyspieszonej, pospiesznej oraz ekspresowej,
b) w transporcie kolejowym – pociągu osobowego, pospiesznego lub ekspresowego oraz nazwę handlową pociągu, o ile istnieje,
c) usługi przewozowej wykonywanej w komunikacji międzynarodowej,
d) środka transportowego objętego częściową lub całkowitą rezerwacją miejsc – o ile dotyczy;

10) oznaczenie linii komunikacyjnej, na której wszystkie kursy są wykonywane środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej zdolności ruchowej, albo odpowiednie oznaczenie poszczególnych kursów, a w transporcie kolejowym – kursu wykonywanego środkiem transportowym przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

11) objaśnienia użytych w rozkładzie jazdy oznaczeń i symboli. 
Zgodnie z § 3 ust 8 wykaz podstawowych oznaczeń i symboli, które stosuje się w rozkładzie jazdy, określa załącznik do rozporządzenia, i zgodnie § 21ust.1 pkt 3 przepis ten stosuje się do rozkładów jazdy, które zaczną obowiązywać od dnia 1 marca 2013 r.

Dodatkowo w przewozach regularnych specjalnych

Zgodnie z ust 5 rozporządzenia w rozkładzie jazdy w przewozach regularnych specjalnych, w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 3 i 5, określa się:

1) miejsca inne niż przystanki komunikacyjne i dworce, w których będzie się zatrzymywał środek transportowy na danej linii komunikacyjnej – o ile dotyczy;

2) drogę przejazdu z uwzględnieniem przystanku komunikacyjnego lub miejsca początkowego i końcowego oraz co najmniej jednego przystanku komunikacyjnego lub miejsca pośredniego, na którym będzie się zatrzymywał środek transportowy na danej linii komunikacyjnej – o ile dotyczy.

Zgodnie z § 5 ust. 2 przepisy § 3 ust. 1 dotyczące pkt 1, 2, 4, 6-8 i 11 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio do przewozów regularnych specjalnych.

Dodatkowe informacje na rozkładzie jazdy

Dodatkowo w § 4. 1 rozporządzenia wprowadzono, iż w rozkładzie jazdy w transporcie drogowym, oprócz danych i informacji, o których mowa powyżej określa się w szczególności:

1) imię i nazwisko osoby zarządzającej transportem;
2) informacje w zakresie prędkości technicznej między przystankami komunikacyjnymi w poszczególnych kursach na całej linii komunikacyjnej;
3) numer linii komunikacyjnej, o którym mowa w § 7 ust. 2.

Prędkość techniczna (Jak obliczyć prędkość techniczną)

Zgodnie z rozporządzeniem prędkość techniczna, o której mowa jest to średnia prędkość jazdy środka transportowego między poszczególnymi przystankami komunikacyjnymi w danym kursie.
Prędkość taką oblicza się z uwzględnieniem:
1) dopuszczalnej prędkości środka transportowego na drodze przejazdu;
2) ograniczeń w ruchu drogowym na drodze przejazdu.

Warto zwrócić uwagę, na zapis § 4 ust. 5 rozporządzenia, iż obliczanie prędkości technicznej nie jest wymagane, jeżeli odległość między przystankami komunikacyjnymi jest mniejsza niż 3 kilometry.

Z informacji uzyskazych z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie prędkość taką liczymy według następującego wzoru: liczbę km / liczbę minut * 60

Przepisy przejściowe

Omawiane rozporządzenie obowiązuje od 10 maja 2012 r.

Natomiast rozkłady jazdy obowiązujące na podstawie dotychczasowych przepisów zgodnie z § 19 rozporządzenia zachowują ważność przez okres, którego dotyczą, albo do czasu wprowadzenia w nich zmian.

Dla ułatwienia dla Państwa, przy każdym przepisie w publikacji, gdzie wprowadzono inny termin obowiązywania niż 10 maj 2012 jest informacja od kiedy będzie obowiązywał.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 kwietnia 2012 r. (poz. 451)

Lp.Symbol/oznaczenieOpis symbolu/oznaczenia
123
1Akursuje od poniedziałku do piątku
2Bkursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę
3Ckursuje w soboty, niedziele i święta
4Dkursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
5Ekursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
6Hkursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
7Lkursuje w okresie ferii letnich
8Skursuje w dni nauki szkolnej
9+kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta)
101kursuje w poniedziałki
112kursuje we wtorki
123kursuje w środy
134kursuje w czwartki
145kursuje w piątki
156kursuje w soboty
167kursuje w niedziele
171-4kursuje od poniedziałku do czwartku
181/2kursuje z poniedziałku na wtorek
19anie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
20bnie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
21cnie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
22dnie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
23enie kursuje w okresie ferii letnich
24fnie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
25gnie kursuje w dniu 24.XII
26hnie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
27inie kursuje w dniu 26.XII
28jnie kursuje w dniu 27.XII
29knie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26.XII
30lnie kursuje w dniu 31.XII
31mnie kursuje w dniach 24 i 31.XII
32nnie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
33rnie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
34tnie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych
35wnie kursuje w dzień Bożego Ciała
36znie kursuje w piątek po dniu Bożego Ciała
37Pkurs pospieszny
38Vkurs przyspieszony4)
39Exkurs ekspresowy
40Int.kurs międzynarodowy
4108:15pogrubiony druk oznacza godzinę przyjazdu lub odjazdu środka transportowego w komunikacji przyspieszonej, pospiesznej i ekspresowej
428:15podkreślenie godziny oznacza, że kurs obsługuje pojazd niskopodłogowy
43oodjazd
44pprzyjazd
45kolor czarnykomunikacja zwykła, przyspieszona/pociąg osobowy
46kolor czerwonykomunikacja pospieszna, ekspresowa/pociąg pospieszny, ekspresowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *