Kradzież, Zagubienie, lub Uszkodzenie Karty Kierowcy – Procedura Postępowania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (we) nr 561/2006 parlamentu europejskiego i rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE. L Nr 60), reguluje obecnie kwestię związaną z ewentualną kradzieżą, zagubieniem lub uszkodzeniem karty kierowcy. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 2 marca 2016 r. z zastrzeżeniem środków przejściowych o których mowa w art. 46 Art. 24, 34 i 45 mają zastosowanie od dnia 2 marca 2015 r.

Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 2 ww rozporządzenia w przypadku gdy karta kierowcy zostanie uszkodzona lub działa wadliwie, kierowca zwraca ją do właściwego organu państwa członkowskiego jego normalnego miejsca zamieszkania. Kradzież karty kierowcy musi zostać formalnie zgłoszona właściwemu organowi państwa, w którym dokonano kradzieży. Również fakt zaginięcia karty kierowcy musi zostać zgłoszony w drodze formalnego zawiadomienia właściwych organów państwa członkowskiego, które ją wydało oraz właściwych organów państwa członkowskiego, które stanowi normalne miejsce zamieszkania kierowcy, o ile są to różne państwa. Natomiast w przypadku gdy karta kierowcy została uszkodzona, działa wadliwie, została zagubiona lub skradziona, kierowca musi w terminie siedmiu dni kalendarzowych wystąpić o kartę zastępczą do właściwych organów w państwie członkowskim swojego normalnego miejsca zamieszkania. Organy te wydają kartę zastępczą w ciągu ośmiu dni roboczych od dnia otrzymania szczegółowego wniosku o jej wydanie.

W sytuacjach wskazanych w zdaniu poprzedzającym (tj. uszkodzenia, wadliwego działania, zagubienia lub kradzieży karty) kierowca może kontynuować jazdę bez karty kierowcy przez maksymalnie 15 dni kalendarzowych lub w dłuższym okresie, jeśli konieczny jest powrót pojazdu do bazy, pod warunkiem że kierowca może wykazać brak możliwości przedstawienia lub użycia karty podczas tego okresu.

Mając na uwadze powyższe bezspornym, jest, że kierowca ma możliwość wykonywania przewozu bez użycia karty kierowcy, jednak może mieć to miejsce w ściśle określonych przypadkach oraz z zachowaniem wymogów określonych w rozporządzeniu. Pierwszym z warunków jest okoliczność kontynuowania przewozu (a nie jego rozpoczęcia), gdzie kierowca posiadając kartę rozpoczął dane zadanie przewozowe, w trakcie którego doszło do sytuacji, że jego karta uległa uszkodzeniu, działa wadliwie, została zgubiona lub skradziona.

Ponadto, co do zasady maksymalny termin kontynuowania jazdy bez użycia karty kierowcy to 15 dni kalendarzowych, jednak okres ten może zostać wydłużony na czas konieczny na dojazd pojazdu do bazy. Kierowca musi jednak być w stanie wykazać, ze nie był w stanie używać karty kierowcy w tym czasie.

Zasady postępowania w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej nieprawidłowego działania, zagubienia lub kradzieży

Kwestię dotyczącą tego jak należy postąpić gdy dojdzie do uszkodzenia karty kierowcy, jej nieprawidłowego działania, zgubienia lub kradzieży reguluje art. 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. W sytuacji uszkodzenia karty kierowcy, jej nieprawidłowego działania, zagubienia lub kradzieży kierowca ma obowiązek:

a) na początku trasy kierowca drukuje dane prowadzonego przez siebie pojazdu i na tym wydruku wpisuje:
1) dane umożliwiające jego identyfikację ( tj. nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy), wraz z podpisem;
2) okresy „innej pracy”, „gotowości”, „przerw” i „odpoczynków”
b) na końcu trasy kierowca drukuje informacje odnoszące się do okresów zarejestrowanych przez tachograf, zapisuje wszystkie okresy innej pracy, okresy gotowości i odpoczynku, od sporządzenia wydruku na początku trasy oraz na tym wydruku umieszcza dane umożliwiające jego identyfikację (nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy) wraz ze swoim podpisem.

Reasumując, zasadą jest, że przy uszkodzonej karcie kierowca powinien posiadać zawsze dwa wydruki za każdy dzień. Ponadto, w przypadku gdy karta kierowcy zostanie uszkodzona lub działa wadliwie, kierowca zwraca ją do właściwego organu państwa członkowskiego jego normalnego miejsca zamieszkania. Kradzież karty kierowcy musi zostać formalnie zgłoszona właściwemu organowi państwa, w którym dokonano kradzieży (również zaginięcie karty kierowcy musi zostać zgłoszone w drodze formalnego zawiadomienia).

W odpowiedzi na zgłoszenie uszkodzenia lub utraty karty użytkownika karty kierowca otrzymuje zaświadczenie. Jazda bez karty bez zachowania powyższych zasad jest sankcjonowana karami pieniężnymi zarówno dla kierowcy, osoby zarządzającej transportem jak i przedsiębiorcy:

Kierowca – zarzut:

„Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi” – kwota mandatu 2000 zł lub

Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego bez ważnej karty lub z kartą uszkodzoną po upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem” – kwota mandatu 500 zł

Zarządzający transportem – zarzut:

Dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku oraz aktywności kierowcy” – kwota mandatu 2000 zł

Przedsiębiorca – zarzut:

Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące przez kierowcę nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy” – kara pieniężna 1000 zł

Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania” – kara pieniężna za każdy brakujący wydruk 100 zł

Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi” – kara pieniężna 5000 zł

Należy zaznaczyć, że kierowca ma bezwzględny obowiązek używania karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzi pojazd, począwszy od przejęcia pojazdu. Karty kierowcy nie wyjmuje się z urządzenia rejestrującego przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów. To na kierowcy ciąży obowiązek należytej ochrony karty kierowcy i nie używania uszkodzonej czy też wadliwie działającej karty kierowcy.

Podstawa prawna:

– ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

– USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 1371; tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *