May 17, 2018

Obowiązek wczytywania danych z karty kierowcy


Wielu kierowców, a także właścicieli firm transportowych zadaje sobie pytanie czy sczytywanie danych z karty kierowcy jest wymagane, gdy od poprzedniego sczytania karty, na karcie nie zarejestrowano żadnej nowej aktywności. Karta nie była używana przez kierowcę, ponieważ przebywał on na urlopie, na zwolnieniu lekarskim czy też przez dłuższy czas nie pracował z innego powodu. Otóż odpowiedź na to pytanie jest następująca: nie trzeba sczytywać danych co 28 dni, jeżeli kierowca w tym czasie nie używał karty, a także nie może zostać nałożona za to kara.


 

Obowiązek wczytywania danych z karty kierowcy oraz z tachografu cyfrowego wynika z art. 10 ust. 5 lit. A rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, które to przepisy stanowią, że przedsiębiorstwa transportowe używające pojazdów objętych zakresem niniejszych rozporządzeń i wyposażonych w urządzenia rejestrujące zapewniają wczytywanie danych z pojazdów oraz karty kierowcy z częstotliwością, którą określają Państwa Członkowskie. Maksymalne okresy dotyczące wczytywania danych określone zostały w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostki pojazdowej i karty kierowcy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 i ust. 3 w/w rozporządzenia maksymalny okres na wczytanie odpowiednich danych nie przekracza 90 dni w przypadku pojazdów i 28 dni w przypadku danych zawartych na karcie kierowcy.

Głównym celem pobierania danych z karty kierowcy w ściśle określonych terminach jest zabezpieczenie danych zawartych na karcie przed skasowaniem, nadpisaniem przez nowe aktywności. Sczytywanie karty, po raz kolejny, gdy nie zostały zapisane na niej żadne nowe aktywności jest czynnością pozbawioną sensu. Nośnik danych zawiera wyłącznie dane już uprzednio pobrane, które zostały już zabezpieczone zatem ponowne ich pobranie będzie skutkowało tylko sporządzeniem kopii istniejącego już pliku. Dlatego też pobieranie co 28 dni danych z nieużywanej karty jest zbędne i nie trzeba tego robić. Obowiązek ten wynika zarówno z przepisów unijnych jak i krajowych. Jednak zapisy zawarte w obu przepisach prawa różnią się miedzy sobą ponieważ przepis krajowy nie przewiduje żadnych wyjątków od obowiązku terminowego wczytywania danych. Pamiętać należy tylko o tym, aby po ostatniej aktywności kierowcy na karcie dane zostały sczytane

W polskim porządku prawnym aspekt wczytywania danych normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych a także rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych. Terminy wczytania danych nie różnią się od tych zawartych w rozporządzeniu unijnym jednak polskie przepisy nie określają czy chodzi o dni zarejestrowanej działalności, czy też o dni kalendarzowe. Inspektorzy jednak często uwzględniają tylko dni kalendarzowe traktując obowiązek wczytania danych surowiej, niż wynika to z przepisów unijnych zapominając o zasadzie pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec prawa krajowego.

Zgodnie z przepisami wspólnotowymi organy kontrolne przy ustalaniu okresów wczytania danych nie powinny brać pod uwagę wszystkich dni, ale wyłącznie dni zarejestrowanej działalności. Zgodnie z punktem 3 preambuły rozporządzenia Komisji są to dni, w których działalność kierowcy powinna być rejestrowana dla potrzeb skutecznej kontroli przestrzegania przez kierowcę i przedsiębiorstwo przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynku ustanowionych rozporządzeniem 561/2006 WE. Okresami zaś nierejestrowanej działalności są okresy, gdy nie można przedsiębiorstwu przypisać ustawowego obowiązku rejestrowania działalności kierowcy, czyli dni, w których kierowca nie prowadzi pojazdu i jednocześnie nie podlega obowiązkowi odpoczynku. Mogą to być dni, kiedy kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim czy też urlopie, i okres ten został udokumentowany na zaświadczeniach o działalności tzw. „urlopówkach”.

Reasumując, terminowe pobieranie danych z karty i nałożenie kary przez Inspektorów powinno zawierać tylko dni, kiedy na karcie powinna zarejestrować się działalność kierowcy. Bez znaczenia czy będą to dane zapisane automatycznie przez tachograf czy też przez wpis manualny kierowcy. Liczą się więc tylko takie dni, kiedy kierowca ma ustawowy obowiązek odnotować za pomocą tachografu okresy prowadzenia pojazdu, innej pracy, dyspozycyjności, przerwy czy odpoczynku. Nie podlegają sczytaniu dni urlopu, zwolnienia lekarskiego czy też innej nieusprawiedliwionej nieobecności kierowcy w pracy, jeżeli po ostatniej aktywności dane zostały zczytane.

Opracowanie: Jadwiga Beiersdorf transtica.pl

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.