Podczas kontroli na drodze Inspektor Transportu Drogowego za zaistniałe uchybienia może nałożyć na przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego karę w wysokości do 10 000 zł. Natomiast w przypadku „wizyty” w siedzibie firmy łączna wysokość zsumowanych kar może maksymalnie sięgać do kwoty 40 000zł. Te same wymogi kar maksymalnych dotyczą kontroli przeprowadzonych przez Inspektora Pracy w ramach uprawnień przysługujących na mocy Ustawy o transporcie drogowym w odniesieniu do zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy oraz czas jazdy i postoju.

Decyzja o nałożeniu kary jest decyzją administracyjną, więc powinna spełniać wszystkie przesłanki z art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego, tzn. zawierać: datę wydania, oznaczenie organu i stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia i rozstrzygnięcie, uzasadnienie, wskazanie trybu odwołania oraz podpis wydającego decyzję.

Warto zwrócić uwagę, że organ dokonujący oceny stanu faktycznego musi działać w oparciu o aktualne przepisy prawa transportowego, tj. rozporządzeń i dyrektyw unijnych jak również obowiązującego ustawodawstwa krajowego.

Decyzje wydawane przez ITD lub PIP nie są niepodważalne!!!

Dla uznania, że działanie organu jest prawidłowe czy też nie, należy zbadać, czy organ przy podejmowaniu rozstrzygnięcia sprawy wziął pod uwagę wszystkie przepisy prawa powszechnie obowiązującego i czy zastosował odpowiednie procedury.

Jeżeli okoliczności wykażą zaistnienie jakichkolwiek nieścisłości lub uchybień w zastosowaniu przepisów prawa przedsiębiorcy przysługuje prawo do odwoływania się od wydanej decyzji.

Takie odwołanie, w myśl kodeksu postępowania administracyjnego może być wnoszone z różnych przyczyn, nawet wynikających po prostu z niezadowolenia jednej strony z decyzji organu pierwszej instancji. Jednak odwoływanie się od decyzji dla samej idei odwoływania jest wysoce nieekonomiczne. Wiąże się z koniecznością poświęcenia czasu na sporządzenie odpowiednich pism (odwołanie, wyjaśnienia) bądź zlecenie wykonania tych czynności profesjonaliście, co wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów oraz z obowiązkiem stawiania się na wezwania organu II instancji w celu dostarczenia odpowiednich dokumentów i informacji. Postępowanie odwoławczego polega bowiem na ponownym rozstrzygnięciu sprawy administracyjnej, która była przedmiotem rozstrzygnięcia organu I instancji, nie zaś jedynie na kontroli zasadności zarzutów podniesionych w odwołaniu w stosunku do decyzji organu I instancji.

Pamiętać należy, że takie postępowanie wszczyna się wyłącznie wskutek aktywności przedsiębiorcy, poprzez złożenie odwołania osobiście bądź za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika.  Wnosi się je w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Istotne jest również ze każdej decyzji ITD, PIP zostaje na mocy przepisów szczególnych nadany rygor natychmiastowej wykonalności (istnieje obowiązek uiszczenia kary od momentu dostarczenia decyzji adresatowi) dlatego w odwołaniu należy wnioskować jednocześnie o wstrzymaniu rygoru natychmiastowej wykonalności zaskarżanej decyzji.

Organ administracyjny to wciąż stojący za tym urzędem ludzie, którzy nie są nieomylni, dlatego jeżeli istnieje podstawa do skutecznego odwołania się od decyzji, w interesie przedsiębiorcy jest skorzystanie z takiej możliwości. Warto mieć to na uwadze i w razie potrzeby odwoływać się od niekorzystnych rozstrzygnięć pamiętając o dochowaniu odpowiednich terminów.

Nasz zespół prawników zajmuje się profesjonalnym przygotowaniem samego odwołania, jak również odpowiednich wyjaśnień przedstawianych przez adresata decyzji w czasie trwania postępowania odwoławczego. Z Naszej strony zapewniamy Państwu realną ocenę skuteczności odwołania, konkretne rozwiązanie, a w razie potrzeby reprezentację prawną. W przypadku niezasadności stosowania środka zaskarżenia zaproponujemy inne alternatywne rozwiązania (sporządzenie wniosków o umorzenie w całości bądź części kary, rozłożenie na raty, lub odroczenie terminu płatności).

Gwarantujemy Państwu wyższy poziom bezpieczeństwa, skuteczność i efektywność oraz rzetelne podejście do sprawy.

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.