KARY ZA BRAK HARMONOGRAMÓW


Należy pamiętać, że od 2012 roku przedsiębiorca narażony jest na karę 2000zł za brak harmonogramu dla każdego kierowcy. W harmonogramach powinny być ujęte wszystkie kursy obsługiwanych linii z zachowaniem norm Rozdziału 4a Ustawy o czasie pracy kierowców -  błędne wykonanie harmonogramu, gdzie skutkowało nałożeniem kary pomimo tego, iż harmonogramy są wykonywane.


Jeżeli nie wykonujesz rozkładów czasu pracy kierowców lub jeżeli nie jesteś pewien, że harmonogramy wykonywane przez twoich pracowników są poprawne zgłoś się do nas. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w wykonywaniu harmonogramów dla kierowców.

O czym należy pamiętać tworząc harmonogramy dla kierowców obsługujących linie regularne do 50 km??

Ustawa o czasie pracy kierowców w Rozdziale 4a wskazuje okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu i gwarantowane okresy odpoczynku kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km.

Linie regularne na trasach do 50 km w skrócie:

Dobowy okres prowadzenia pojazdu – maksymalnie 10 godzin

Dobowy odpoczynek – minimum 11 godzin

Max. Tygodniowy okres prowadzenia – 60 godzin

Max. Dwutygodniowy okres prowadzenia – 90 godzin

Tygodniowy odpoczynek – 35 godzin


Poniżej przedstawiamy poszczególne artykuły ustawy o czasie pracy kierowców poświęcone normom na liniach regularnych, wraz z ich omówieniem.


1. CZAS PRACY KIEROWCY W DOBIE
CZAS PROWADZENIA W CIĄGU TYGODNIA I DWÓCH TYGODNI

Zgodnie z Art. 31a. w/w ustawy
1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub między dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku nie może przekroczyć 10 godzin.
2. Dzienny czas prowadzenia pojazdu oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu określony w rozkładzie czasu pracy kierowcy na daną dobę, zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy.

3. Tygodniowy łączny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 60 godzin, a w ciągu dwóch kolejnych tygodni 90 godzin.

Należy zaznaczyć, iż dzienny czas prowadzenia pojazdu jest to czas, który kierowca spędza WYŁĄCZNIE na prowadzeniu pojazdu. Nie wliczamy do niego okresów przerw jak również okresów dyspozycyjności.

2. PRZYSŁUGUJĄCE PRZERWY
Art. 31b. w/w ustawy
1. Kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu wynosi od 6 do 8 godzin, oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut w przypadku, gdy łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu przekracza 8 godzin. Przerwa ta przysługuje kierowcy przed upływem 6 godzin łącznego dziennego czasu prowadzenia pojazdu.
2. Przerwy, o których mowa w ust. 1, mogą być dzielone na okresy krótsze, które są wykorzystywane w czasie prowadzenia pojazdu zgodnie z obowiązującym kierowcę rozkładem jazdy, pod warunkiem że jedna z przerw trwa co najmniej 15 minut.


Reasumując:
Jeżeli czas prowadzenia pojazdu 6 – 8 godzin kierowcy przysługuje przerwa 30 min
Jeżeli czas prowadzenia pojazdu powyżej 8 godzin kierowcy przysługuje przerwa 45 min

PRZERWA 30 min lub 45 min przysługuje przed upływem 6 godzin prowadzenia pojazdu, w tym jedna musi wynosić przynajmniej 15 min

3. ODPOCZYNEK TYGODNIOWY
Art. 31c. ust o czasie pracy kierowców 
1. W zakresie odpoczynku dziennego i tygodniowego stosuje się przepisy art. 14, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych, licząc od zakończenia poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.

Art. 14 ust 2. ust o czasie pracy kierowców 
W każdym tygodniu kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Tygodniowy nieprzerwany odpoczynek obejmuje odpoczynek dobowy, o którym mowa w ust. 1, przypadający w dniu, w którym kierowca rozpoczął odpoczynek tygodniowy.


4. ODPOCZYNEK DZIENNY
Art. 14.  ust o czasie pracy kierowców 
1. W każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Dobowy odpoczynek, z wyłączeniem odpoczynku kierowców, o których mowa w rozdziale 4a, może być wykorzystany w pojeździe jeżeli pojazd znajduje się na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania.


Kierowca musi odebrać w dobie przynajmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, z czego wynika jego czas pracy NIE MOŻE przekroczyć 13 godzin w danej dobie.
Do czasu pracy kierowcy zaliczamy:
-czas prowadzenia pojazdu, 
-czas poświęcony na wykonywanie pracy innej, 
-okresy przerw
-jak również okresy pozostawania w dyspozycyjności.


5. ROZKŁADY CZASU PRACY KIEROWCÓW tzw. HARMONOGRAM
Art. 31d. ust o czasie pracy kierowców 
1. Normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku obowiązują także kierowcę wykonującego przewozy na rzecz więcej niż jednego podmiotu.
2. Sporządzane rozkłady jazdy dla kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km, uwzględniają możliwość wykorzystywania przerw określonych w art. 31b.


6. ELEMENTY OBLIGATORYJNE HARMONOGRAMU
Art. 31e. ust o czasie pracy kierowców 
1. Rozkład czasu pracy ustala się na okres co najmniej jednego miesiąca.
2. Rozkład czasu pracy zawiera następujące dane: imię i nazwisko kierowcy, miejsce bazy pojazdu, który kierowca ma prowadzić, ustalony harmonogram okresów pracy kierowcy obejmujących okresy prowadzenia pojazdu, wykonywania innej pracy, przerw i pozostawania w dyspozycji oraz dni wolne.
3. Rozkład czasu pracy kierowcy ustala i podpisuje pracodawca lub podmiot, na rzecz którego kierowca wykonuje przewozy.

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.