Jednym z najczęściej spotykanych problemów z którym zmagają się przewoźnicy wykonujący przewóz rzeczy, są kary nakładane przez organy kontrolne (m.in. Inspekcję Transportu Drogowego, Policje, Straż Celną), za naruszenia norm dotyczących przekroczenia nacisku na osie pojazdu.

Większość przewoźników uważa, iż jest na pozycji przegranej, a wszelkie wyjaśnienia
i odwołania to żmudna i nadaremna walka z wiatrakami. Tymczasem, jak pokazuje praktyka, znaczna część czynności realizowanych podczas pomiarów wagi pojazdów, jest wykonywana z rażącym naruszeniem, a nawet pominięciem procedur prawnych. Oznacza to, iż wyniki uzyskane podczas takiego ważenia są nieważne, a nakładane na ich podstawie kary są bezpodstawne i  bezprawne.

Na prawidłowy przebieg całej procedury ważenia, dokonanej w celu uzyskania zgodnych ze stanem faktycznym wyników pomiaru, składa się wiele czynników, które muszą być spełniane jednocześnie, aby organ kontrolny mógł posługiwać się tymi pomiarami, jako wiarygodnym dowodem w sprawie. Wpływ na wyniki pomiarów mają takie czynniki jak, rodzaj wagi czy teren na którym znajduje się waga do wykonywania czynności związanych pomiarem. Wymogi te muszą być potwierdzone odpowiednią i aktualną dokumentacją. Ponadto, nie wiele osób wie, ale do poszczególnych wag są różne procedury ważenia. Nagminnym precedensem, jest stosownie wytycznych przeznaczonych do wykonywania pomiarów dla określonego rodzaju wag , do innych wag. Zdarza się również, zastosowanie procedur prawnie nieuregulowanych. Nie spełnianie któregokolwiek, z ww. wymagań powoduje nieważność dokonanych pomiarów.

Ponadto, co do zasady podmiotem na który są nakładane kary jest przewoźnik, gdy tymczasem nie zawsze jest to zasadne  i zgodne z aktualnym stanem prawnym.

W tym roku, także doczekaliśmy się licznych nowelizacji przepisów dotyczących przekroczenia norm nacisków na osie. Część regulacji już obowiązuje, a część wejdzie w życie w październiku 2012 r. Przepisy te zwalniają z odpowiedzialności niektórych przewoźników (pomimo przekroczenia dopuszczalnych norm nacisków na osie) w zależności od rodzaju przewożonych rzeczy.

Jeśli zostałeś skontrolowany, a pomiary ważenia okazały się dla Ciebie krzywdzące, nie rezygnuj z obrony swoich praw, i za nim się poddasz sprawdź i żądaj dowodów potwierdzających poprawność wykonanych czynności podczas ważenia. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, skontaktuj się z nami, wielu przewoźnikom już pomogliśmy.

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.