wspoópraca

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Dzie=C5=84 dobry,

w nawi=C4=85zaniu do rozmowy telefonicznej przesy=C5=82am zakres cenowy =
naszych us=C5=82ug

W ramach rozliczania czasu pracy kierowców wchodz=C4=85:
– ewidencja czasu pracy kierowców dla polskich organów z=
uwzgl=C4=99dnieniem przes=C5=82anych infomacji o urlopach i innych nieobec=
no=C5=9Bciach kierowców
– raport kontrolny z wyszczególnieinem kar i wykrocze=C5=84 wyg=
enerowanych przez kierowc=C4=99
– dostosowanie umowy z kierowc=C4=85 do obowi=C4=85zuj=C4=85cych przep=
isów prawa z uwzgl=C4=99dnieniem dopuszczalnych zapisów nie g=
eneruj=C4=85cych dodatkowych kosztów dla pracodawcy – wzór um=
owy
– dokumentacja pracownicza (obwieszczenie, regulamin wynagradzania, te=
czka kierowcy – obligatoryjne o=C5=9Bwiadczenia) – wzory o=C5=9Bwiadcze=C5=
=84
– rozliczenie delegacji krajowej na podstawie przes=C5=82anych pli=
ków cyfrowych 
Koszt rozliczenia:
40z=C5=82 netto od kierowcy miesi=C4=99cznie

W przypadku pr=
zewozów zagrananicznych i obliczania p=C5=82acy minimalnej obowi=C4=
=85zuj=C4=85cej na terenie Pa=C5=84stw Wspólnoty doliczana b=C4=99dz=
ie op=C5=82ata dodatkowa w wysoko=C5=9Bci 15z=C5=82 netto od kierowcy za mi=
esi=C4=85c.

Umowa na rozliczenia ewidencji czasu pracy jest podp=
isywana jest na czas nieokre=C5=9Blony z 2 miesi=C4=99cznym okresem wypowie=
dzenia.

Natomiast je=C5=BCeli chodzi o odwo=C5=82ania czy wyja=
=C5=9Bnienia cena jest zale=C5=BCna od skomplikowania sprawy i oscyluje w g=
ranicach 300z=C5=82 -1000z=C5=82 netto.

w razie jakichkolwiek py=
ta=C5=84 prosimy o kontakt

=

Mi=C5=82ego dnia
TRANSTICA Mariola Orchel
tel 500-561-861