Zmiana w wydananiu świadectwa pracy

.mceResizeHandle {position: absolute;border: 1px s=
olid black;background: #FFF;width: 5px;height: 5px;z-index: 10000}.mceResiz=
eHandle:hover {background: #000}img[data-mce-selected] {outline: 1px solid =
black}img.mceClonedResizable, table.mceClonedResizable {position: absolute;=
outline: 1px dashed black;opacity: .5;z-index: 10000}

Od 7 września 2019 r=
oku zmieniły się zapisy art 97 Kodeksu Pracy dotyczące wydan=
ia świadectwa pracy.

Zgodnie z obowiązuj=
ącymi przepisami przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu =
Pracy zgodnie z art. 97
§ 1
„w związku=
z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca j=
est obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadect=
wo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosu=
nku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśni&#281=
;cia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub =
okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadec=
twa pracy” .

wiecej:
 
https://transtica.pl/news/120/65/swiadectwo-pracy-zmia=
na-od-7-wrzesnia-2019.html
 
 
 

Pozdrawiam

Mariola Orchel
TRANSTICA
500-561-861
=20