Fwd: Doradztwo w sprawie problemów na m

.mceResizeHandle {position: absolute;border: 1px s=
olid black;background: #FFF;width: 5px;height: 5px;z-index: 10000}.mceResiz=
eHandle:hover {background: #000}img[data-mce-selected] {outline: 1px solid =
black}img.mceClonedResizable, table.mceClonedResizable {position: absolute;=
outline: 1px dashed black;opacity: .5;z-index: 10000}
@font-face {font-family: „Cambria Math”;}
@font-face {font-family: Calibri;}
@font-face {font-family: „Arial CE”;}
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin: 0cm; margin-bottom: .0=
001pt; font-size: 11.0pt; font-family: „Calibri”,sans-serif;}
p.MsoCaption, li.MsoCaption, div.MsoCaption {margin-top: 0cm; margin-righ=
t: 0cm; margin-bottom: 10.0pt; margin-left: 0cm; font-size: 9.0pt; font-fam=
ily: „Calibri”,sans-serif; color: #44546A; font-style: italic;}
p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {margin-top: 0cm; margin-r=
ight: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; font-size: 11.0pt; font-=
family: „Calibri”,sans-serif;}
p.MsoSalutation, li.MsoSalutation, div.MsoSalutation {margin: 0cm; margin=
-bottom: .0001pt; font-size: 11.0pt; font-family: „Calibri”,sans-serif;}
a:link, span.MsoHyperlink {color: #0563C1; text-decoration: underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color: #954F72; text-decoration: un=
derline;}
p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {margin-top=
: 0cm; margin-right: 0cm; margin-bottom: 0cm; margin-left: 36.0pt; margin-b=
ottom: .0001pt; font-size: 11.0pt; font-family: „Calibri”,sans-serif;}
span.EmailStyle17 {font-family: „Arial”,sans-serif; color: black; font-we=
ight: normal; font-style: normal; text-decoration: none none;}
span.SalutationChar {}
span.BodyTextChar {}
.MsoChpDefault {}
@page WordSection1 {margin: 72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;}
div.WordSection1 {}
@list l0 {}
@list l0:level1 {text-indent: -18.0pt;}
@list l0:level2 {text-indent: -18.0pt;}
@list l0:level3 {text-indent: -9.0pt;}
@list l0:level4 {text-indent: -18.0pt;}
@list l0:level5 {text-indent: -18.0pt;}
@list l0:level6 {text-indent: -9.0pt;}
@list l0:level7 {text-indent: -18.0pt;}
@list l0:level8 {text-indent: -18.0pt;}
@list l0:level9 {text-indent: -9.0pt;}
ol {margin-bottom: 0cm;}
ul {margin-bottom: 0cm;}

 

——– Oryginalna wiadomo=
ść ——–
Od: "Dalik, Jerzy" <J.Dalik@kayser-au=
tomotive.com>
Do: TRANSTICA Mariola Orchel <mariola@transtica.p=
l>, jadwiga@transtica.pl
Data: 9 lipiec 2019 o 11:05
Temat: Dor=
adztwo w sprawie problemów na magazynie wysyłkowym A. Kayser Auto=
motive

Dzień Dobry,

&#=
160;

Nawiązując do naszej rozmowy z zes=
złego tygodnia proszę o zaopiniowanie (ekspertyzę) nw. probl=
ematycznych przypadków występujących we współpracy=
mojej firmy z firmami spedycyjnymi i transportowymi.

Reprezentuję firmę produkcyjn&#261=
; wytwarzającą części OEM służące do ser=
yjnej produkcji samochodów osobowych. Nasz magazyn wysyłkowy obs&=
#322;uguje codziennie ok. 20 wysyłek (10 zestawów 24 t i 10 mniej=
szych aut) naszych produktów do fabryk automotive zlokalizowanych g&#3=
22;ównie w zachodniej Europie, a także w innych częścia=
ch świata.

Transporty realizowane są zarówno =
przez firmy wytypowane przez naszych klientów (klient wystawia zleceni=
e transportowe) jak i spedycje wytypowane przez nas do stałej wsp&#243=
;łpracy (my wystawiamy zlecenia transportowe) na różnych war=
unkach incoterms.

Proszę o przytoczenie konkretnych przep=
isów prawnych, na które możemy się powoływać =
tworząc procedury zabezpieczające nas w nw. sytuacjach. Prosz&#28=
1; też o ew. propozycje, wzory oświadczeń, które podpis=
ywaliby u nas kierowcy w celu sprecyzowania odpowiedzialności i zabezp=
ieczenia naszych interesów w nw. sytuacjach.

Uwaga! Jeżeli uzna Pan, że odpowie=
dź na ten email wymaga z naszej strony opłaty tego rodzaju doradz=
twa, to proszę o wcześniejszą wycenę.  Koszt takie=
j usługi zatwierdzę w osobnym e-mailu zlecającym jej przepro=
wadzenie.

 

Podczas załadunków wysyłek na=
samochody ciężarowe dochodzi na naszym magazynie wysyłkowym=
do następujących problematycznych sytuacji:

1.       Magazynierzy ładuj&#=
261; naczepę lub skrzynię ładunkową samochodu cię&=
#380;arowego towarem. Kto odpowiada za zabezpieczenie załadowanego tow=
aru przed potencjalnymi szkodami transportowymi. Chodzi o zamocowanie towar=
u na aucie za pomocą odpowiednich pasów, belek i innych system&#2=
43;w mocujących.

&#=
160;

2.       Czy w przypadku wyst&#261=
;pienia szkody transportowej kierowca lub spedycja może obarczyć =
odpowiedzialnością naszych magazynierów ładujących=
auto?

&#=
160;

3.       Kto ponosi odpowiedzialno=
ść, za to, aby samochód ciężarowy nie przekroczy&#=
322; dopuszczalnej ładowności w sensie, aby nie został przec=
iążony towarem ponad maksymalny ciężar, do transportu k=
tórego jest zarejestrowany? Kierowca, czy magazynierzy? Jeżeli ma=
gazynierzy, to w jaki sposób to sprawdzić?

&#=
160;

4.       Kto ponosi odpowiedzialno=
ść za rozładunek oraz załadunek samochodu cię&#380=
;arowego – magazynierzy, czy kierowca? U nas na ogół wykonu=
ją to magazynierzy.

&#=
160;

5.       Jednak w niektórych =
przypadkach kierowcy proszą, aby pozwolono im ładować ich au=
ta. Czy w takim przypadku kierowca powinien podpisać jakiś dokume=
nt przenoszący na niego odpowiedzialność za towar podczas za=
– lub wyładunku. Mieliśmy przypadek, że kierowca ładowa=
ł sam auto naszym towarem, który w trakcie tej czynności wyw=
rócił i uszkodził. Spedycja, która przysłała =
tego kierowcę nie chciała ponosić za tak uszkodzony towar od=
powiedzialności argumentując, że zdarzenie miało miejsc=
e na naszym magazynie, a więc my jesteśmy za to odpowiedzialni.

&#=
160;

6.       Zdarzają się tr=
ansporty, gdzie załadunek naczepy (lub skrzyni ładunkowej) przez =
rampę nie jest możliwy bez wcześniejszego wyładunku inn=
ych jdn. ładunkowych, których właścicielami nie jeste&#=
347;my. W taki sytuacjach kierowca prosi nas o zgodę na to by to on wy=
ładował obcy dla nas towar na powierzchnię naszego magazynu,=
następnie ładujemy jego auto naszym towarem, na końcu kiero=
wca umieszcza na aucie  wcześniej wyładowany towar, któ=
rego właścicielami nie jesteśmy. Jeżeli w tej sytuacji =
kierowca uszkodziłby obcy dla nas towar podczas za- lub wyładunku=
to kto ponosi za to odpowiedzialność. Jeżeli tak rozła=
dowany towar zostałby uszkodzony przez naszych magazynierów (np. =
w wyniku uderzenia wózkiem widłowym), to kto ponosi odpowiedzialn=
ość za taką szkodę?

&#=
160;

7.       Przyjeżdża auto=
nieprzystosowane do załadunku. Nie możemy załadować go=
z rampy. Załadunek odbywa się od tyłu z poziomu zerowego. K=
to powinien operować  paleciakiem na aucie? Kierowca czy magazyni=
er?

&#=
160;

8.       Czy kierowca lub magazyni=
er mogą ,,mieszać” piętrować towar innego klienta=
z naszym towarem?

 

 

 

 

Pozdrawiam / Best re=
gards
i.A. Jerzy Dalik
OF-6: Kierownik Gospodarki Materia&#32=
2;owo-Magazynowej / Team Leader Warehouse Management/Shipping

A. Kayser Automotive Systems Polska Sp. z =
o.o.
ul. Skośna 16
Batorowo
62-080 Tarnowo Podgórne

Phone:

+48616650312

Fax:

+48616650317

E-Mail:

j.dalik@kayser-automotive.com

Internet:

=
http://www.kayser-automotive.com

Proprietary and confidential. Distribution only by =
express authority of A. KAYSER Automotive Systems GmbH or its subsidiaries

 

=20