dobra reputacja

.mceResizeHandle {position: absolute;border: 1px s=
olid black;background: #FFF;width: 5px;height: 5px;z-index: 10000}.mceResiz=
eHandle:hover {background: #000}img[data-mce-selected] {outline: 1px solid =
black}img.mceClonedResizable, table.mceClonedResizable {position: absolute;=
outline: 1px dashed black;opacity: .5;z-index: 10000}

 
Art. 7d [Dobra reputacja]
 
1. Organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2, wszczyna postępowanie administ=
racyjne w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, jeżeli wob=
ec:
 
1)

 członka organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zar=
ządzającej spółką jawną, komandytową lub=
komandytowo-akcyjną, osoby fizycznej prowadzącej działalno&=
#347;ć gospodarczą, zarządzającego transportem lub osob=
y fizycznej, o której mowa w a=
rt. 7c, orzeczono prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo =
w dziedzinach określonych w ar=
t. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr =
1071/2009, wymienione w art. 5 =
ust. 2a;

2)

 przedsiębiorcy, zarządzającego transportem lub osoby f=
izycznej, o której mowa w art.=
7c:

a)

 wydano wykonalną decyzję administracyjną lub wykonalne=
decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za=
poważne naruszenie określone w załączniku I do rozporz=
ądzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 ma=
rca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europe=
jskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu =
do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, kt&#2=
43;re mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewo&#378=
;nika drogowego, oraz zmieniającego załącznik III do dyrekty=
wy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (D=
z.Urz. UE L 74 z 19.03.2016, str. 8), zwanym dalej &=
#8222;rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/403&#82=
21;, jeżeli częstotliwość ich występowania, zgodni=
e z załącznikiem II do tego rozporządzenia, wymaga oceny dob=
rej reputacji,

b)

 orzeczono lub nałożono w drodze mandatu karnego lub mandat&=
#243;w karnych prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące powa&#3=
80;ne naruszenie określone w załączniku I do rozporządz=
enia Komisji (UE) 2016/403, jeżeli częstot=
liwość ich występowania, zgodnie z załącznikiem II=
do tego rozporządzenia, wymaga oceny dobrej reputacji,

c)

 wydano wykonalną decyzję administracyjną o nało&#=
380;eniu kary pieniężnej za najpoważniejsze naruszenie okre&=
#347;lone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, lub d) orzeczono lub nałożono w drodze =
mandatu karnego prawomocnie karę za wykroczenie stanowiące najpow=
ażniejsze naruszenie określone w załączniku IV do rozpo=
rządzenia (WE) nr 1071/2009.

 
2. Po przeprowadzeniu postępowania administra=
cyjnego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, organ, o który=
m mowa w art. 7 ust. 2, wydaje =
decyzję stwierdzającą utratę dobrej reputacji.
 
3. Po wszczęciu postępowania, o któ=
rym mowa w ust. 1 pkt 2, organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2, weryfikuje sposób i warunki wykon=
ywania transportu drogowego.
 
4. Przy dokonywaniu oceny dobrej reputacji, organ,=
o którym mowa w art. 7 ust. 2=
, bierze pod uwagę w szczególności:
 
1)

 czy liczba stwierdzonych naruszeń jest nieznaczna w stosunku do =
liczby kierowców zatrudnionych przez przedsiębiorcę bąd=
ź będących w jego dyspozycji oraz skali prowadzonych operacj=
i transportowych;

 
2)

 czy istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsi&#281=
;biorstwie, w tym czy w przedsiębiorstwie podjęto działania =
mające na celu wdrożenie prawidłowej dyscypliny pracy lub wd=
rożono procedury zapobiegające powstawaniu naruszeń obowi&#2=
61;zków lub warunków przewozu drogowego;

 
3)

 interes społeczny kontynuacji działalności gospodarcze=
j przez przedsiębiorcę, w szczególności jeżeli cof=
nięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego spo=
wodowałoby w znaczący sposób wzrost poziomu bezrobocia w mie=
jscowości, gminie lub regionie;

4)

 opinię polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym z=
rzeszającej przewoźników drogowych, działającej od=
co najmniej 3 lat, której przedsiębiorca jest członkiem.

 
5. Po przeprowadzeniu postępowania administra=
cyjnego organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2:
 
1)

 wydaje decyzję stwierdzającą utratę dobrej reputa=
cji – w przypadku uznania, że utrata dobrej reputacji będzie stan=
owiła proporcjonalną reakcję za popełnione naruszenia, =
albo

2)

 wydaje decyzję stwierdzającą, że dobra reputacja =
pozostaje nienaruszona – w przypadku uznania, że utrata dobrej reputac=
ji będzie stanowiła nieproporcjonalną reakcję za pope&#=
322;nione naruszenia.

6. W przypadku wydania decyzji, o której mowa=
w ust. 5 pkt 1:
1)

 wymóg dobrej reputacji nie jest spełniony;

2)

 organ, o którym mowa w a=
rt. 7 ust. 2, zawiesza zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnik=
a drogowego

– do czasu zastosowania środka rehabilitacyjnego,=
o którym mowa w art. 7e.
7. Wykonywanie transportu drogowego w przypadku, g=
dy przedsiębiorcy zawieszono zezwolenie na wykonywanie zawodu przewo&#=
378;nika drogowego, jest równoznaczne z wykonywaniem przewozu bez zezw=
olenia.
 
Art. 7e [Środki rehabilitacyjne] Przez &#3=
47;rodki rehabilitacyjne, o których mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, należy rozumieć:
1)

 zatarcie skazania za przestępstwa określone w art. 5 ust. 2a;

2)

 zatarcie skazania za wykroczenia stanowiące naruszenia okre&#347=
;lone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia=
Komisji (UE) 2016/403;

3)

 upływ roku od dnia nałożenia grzywny w formie mandatu =
karnego za wykroczenia stanowiące naruszenia określone w zał=
ączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009=
 lub załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE)&#1=
60;2016/403;

4)

 nałożone sankcje administracyjne za naruszenia określo=
ne w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 lub załączniku I do rozporządzenia Ko=
misji (UE) 2016/403 staną się nieby&#=
322;e, zgodnie z art. 94b.

=20