Fwd: Wiadomość od TRANSCASH

.mceResizeHandle {position: absolute;border: 1px s=
olid black;background: #FFF;width: 5px;height: 5px;z-index: 10000}.mceResiz=
eHandle:hover {background: #000}img[data-mce-selected] {outline: 1px solid =
black}img.mceClonedResizable, table.mceClonedResizable {position: absolute;=
outline: 1px dashed black;opacity: .5;z-index: 10000}

 

——– Oryginalna wiadomo=
ść ——–
Od: Rokita Transport <rokita.transport@gmail.c=
om>
Do: TRANSTICA Mariola Orchel <mariola@transtica.pl>
D=
ata: 20 grudzień 2017 o 12:36
Temat: Wiadomość od TRANSCA=
SH

Szanowni Państwo,

 

w związku ze zg&#322=
;oszeniem dokonanym przez firmę MAJA RZADKOWALSKI RECZKOWSKI S.J. info=
rmuję, że analiza zebranego materiału w sprawie, jak ró=
wnież złożone oświadczenia wskazują, iż roszc=
zenie zgłoszone przez Państwa kontrahenta jest zasadne.

W pierwszej kolejnoś=
ci wskazuję, iż strony podjęły negocjacje w zakresie za=
warcia umowy przewozu, co nastąpiło za pośrednictwem Komunik=
atora Trans. Jak wynika z zaprezentowanego materiału po ustaleniu elem=
entów przedmiotowo istotnych za pośrednictwem Komunikator Trans, =
firma MAJA RZADKOWALSKI RECZKOWSKI S.J. przekazała do firmy ROKITA TRA=
NSPORT JUSTYNA ROKITA treść umowy przewozu wraz z dodatkowymi pos=
tanowieniami. Zważywszy na powyższe, podjęte zachowanie nale=
ży ocenić jako próbę renegocjacji warunków wsp&#24=
3;łpracy polegającej na dołączeniu do postanowień =
przedmiotowo istotnych, również elementów podmiotowo istotny=
ch. Jak wynika z treści art. 60 KC oświadczenie woli wywołuj=
ące skutki prawne przewidziane zarówno w umowie, jak i w przepisa=
ch prawa może przyjąć każdą postać, byleby z =
takiego zachowania ujawniało wolę dokonania czynności prawne=
j w sposób dostateczny. Zważywszy na powyższe, zaznaczy&#263=
; należy, że firma ROKITA TRANSPORT JUSTYNA ROKITA związa&#3=
22;a się treścią umową przewozu w wersji określone=
j w treści przesłanej umowy przewozu za pośrednictwem e mail=
a. Zauważyć należy, że prawodawca dopuszcza poza wyra&#=
378;nymi postaciami składania oświadczeń woli, równie&#=
380; dorozumiane przyjmujące postać przystąpienia bąd&#=
378; też milczenia (vide art. 68 bis KC lub art. 69 KC). Mając na=
uwadze fakt, iż po wysłaniu e maila zawierającego treś=
ć zlecenia, pracownik ROKITA TRANSPORT JUSTYNA ROKITA składa o&#3=
47;wiadczenie o przyjęciu zlecenia, a dodatkowo w późniejszy=
m czasie nadal wyraża zainteresowanie realizacją umowy przewozu, =
bez wątpienia uznać należy, że przedmiotowa umowa zosta=
ła zawarta.

Odnosząc się do=
podniesionych zarzutów wskazuję, że:

– pkt 8 umowy przewozu ni=
e ma zastosowania w przedmiotowej sprawie, ponieważ w sprawie nie wyka=
zano, aby strony pozostawały w stałych stosunkach gospodarczych, =
a zatem nie można mówić o milczącej zgodzie. Próba=
wyinterpretowania z treści tego punktu normy prawnej, że strony =
przewidziały karę umowną w wysokości 200 euro za anulow=
anie zlecenia jest błędna. Wskazać należy, że ca&#=
322;y pkt 8 umowy przewozu dotyczy tzw. milczącej zgody, która po=
lega na zawarciu umowy przy braku reakcji ze strony przewoźnika na fak=
t wysłania oferty zawarcia umowy. Jednocześnie firma MAJA RZADKOW=
ALSKI RECZKOWSKI S.J. daje przewoźnikowi prawo do odpowiedzi/sprzeciwu=
w terminie 30 minut od chwili złożenia oświadczenia o z&#32=
2;ożeniu oferty, bez jakichkolwiek konsekwencji. Stosownie do art. 68 =
bis KC przewoźnik może odrzucić ofertę niezwłoczni=
e. Zważywszy na powyższe umowa w wersji zaproponowanej przez MAJA=
RZADKOWALSKI RECZKOWSKI S.J. modyfikuje art. 68 bis KC w ten sposób, =
że uprawnia przewoźnika do sprzeciwu w terminie 30 minut od chwil=
i złożenia oferty, a sprzeciw po 30 minutach będzie skutkowa=
ł nałożeniem kary 200 euro. Oczywiście wskazane postano=
wienie miałoby zastosowanie, gdyby strony pozostawały w stał=
ych relacjach. Z uwagi, iż nie zachodzi taka okoliczność, to=
pkt 8 umowy nie ma zastosowania.

– w zakresie prawa do ods=
tąpienia, wskazuję, że sama umowa nie przewiduje umownego pr=
awa do odstąpienia od umowy, a ewentualne odstąpienie na podstawi=
e art. 491 KC nie ma swoich podstaw w zaistniałych okolicznościac=
h faktycznych, tym samym firma ROKITA TRANSPORT JUSTYNA ROKITA nie odst&#26=
1;piła od umowy, jak również nie doszło do rozwiąz=
ania umowy przewozu poprzez porozumienie stron połączone ze zwoln=
ieniem przewoźnika z obowiązku świadczenia usługi przew=
ozowej. 

Wskazać należy,=
że firma   MAJA RZADKOWALSKI RECZKOWSKI S.J. dochodzi roszczenia=
na podstawie art. 471 KC w związku z art 361 KC i w tym zakresie zar&=
#243;wno w doktrynie, jak i judykaturze podnosi się, że szkoda po=
wstaje już z chwilą ujawnienia się pasywów po stornie z=
obowiązanego. Tym samym nie ma podstaw, do tego, aby firma  MAJA =
RZADKOWALSKI RECZKOWSKI S.J. wykazywała fakt opłacenia noty. Zazn=
aczam również, iż Państwa twierdzenia co do rozmiaru po=
wstałej szkody, a zwłaszcza co do wiarygodności dokumentacji=
, w świetle brzmienia art. 6 KC powinny zostać poparte odpowiedni=
m materiałem dowodowym.

Z uwagi na powyższe,=
należy uznać, iż roszczenie firmy MAJA RZADKOWALSKI RECZKOW=
SKI S.J. jest zasadne. Jednocześnie sugeruje ewentualne uregulowanie p=
rzedmiotowej kwoty z zastrzeżeniem art. 411 KC, co umożliwi Pa&#3=
24;stwu potencjalną drogę do dochodzenia wierzytelności na d=
rodze sądowej.

 

Z poważaniem 

  
     
 
         &#=
160;

               =
 
Justyna R=
okita

      &#1=
60;            29-100 Włoszczowa, Koniec=
zno 166E
              &#16=
0; NIP : PL 6090015912 ; Regon 260570204

 

=20