RE: Dokumenty dla spedycji.

Fwd: Dokumenty dla =
spedycji.

Witam!

 

Koszt przygotowania przez nas umowy spedycyjnej, umowy przewozu to =
koszt 300 zl netto

 

From:=
=
biuro@transtica.pl [mailto:biuro@transtica.pl]
Sent: =
Thursday, November 17, 2016 11:43 AM
To: jadwiga@transtica.pl; =
Mariola Orchel TRANSTICA
Subject: Fwd: Dokumenty dla =
spedycji.

 

Wiadomo=B6=E6 =
przekazana
Od: F.H. REMI <
remikatowice@o=
p.pl
>
Do: =
"biuro@transtica.pl" =
<
biuro@transtic=
a.pl
>
Data: =
czwartek, 17 listopada 2016, 11:32:15
Temat: Dokumenty dla =
spedycji.

=3D=3D=3D8<=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=
=3DTre=B6=E6 oryginalnej =
wiadomo=B6ci=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D
Witam,
Na=
wi=B1zuj=B1c do rozmowy telefonicznej, prosz=EA o okre=B6lenie ceny za =
sporz=B1dzenie umowy spedycyjnej oraz zlecenia =
transportowego.
Prowadzimy dzia=B3alno=B6=E6 gospodarcz=B1 w zakresie =
importu i handlu owoc=F3w i warzyw wyszukuj=B1c we w=B3asnym zakresie =
przewo=BCnik=F3w, kt=F3rzy nie maj=B1c od nas =BFadnego pisemnego =
zlecenia/umowy, regularnie sp=F3=BCniaj=B1 si=EA na czas roz=B3adunku, =
nie dotrzymuj=B1 warunk=F3w transportu.

Ponad to drugim profilem =
naszej dzia=B3alno=B6ci jest spedycja. Nie posiadamy w=B3asnych =
=B6rodk=F3w transportu, a jedynie zamierzamy po=B6redniczy=E6 przy =
zorganizowaniu transportu na zlecenie klienta w zwi=B1zku z czym =
potrzebujemy przygotowania dokument=F3w maj=B1cych na celu jak =
najbardziej ograniczy=E6 nasz=B1 odpowiedzialno=B6=E6 przy tego typu =
us=B3ugach jako spedytora wraz z nakre=B6leniem w dokumencie =
ewentualnych kar umownych przy rezygnacji ze zlecenia (zar=F3wno ze =
strony przewo=BCnika jak i klienta dla kt=F3rego b=EAdziemy ten =
transport organizowa=E6), przy sp=F3=BCnieniu si=EA na =
za=B3adunek/roz=B3adunek przewo=BCnika, nieprzestrzegania wymaganej =
temperatury w przypadku nadwozia o zabudowie typu ch=B3odnia dla =
produkt=F3w szybkopsuj=B1cych si=EA etc.

Jako =BFe dotychczas nie =
mieli=B6my do=B6wiadczenia i kontaktu z tego typu dokumentami, =
kontaktuj=B1c si=EA z Pa=F1stwem, liczymy na ewentualne sugestie co do =
niezb=EAdnych dodatkowych zapis=F3w w tego typu dokumentach dbaj=B1cych =
zar=F3wno o nasze bezpiecze=F1stwo jak i komfort prowadzenia =
dzia=B3alno=B6ci spedycyjnej, a kt=F3rych to nie uj=B1=B3em =
wy=BFej.

Pozdrawiam,
Gracjan Drz=B1szcz


Firma =
Handlowa REMI
Renata Drz=B1szcz
ul.Prymasa Wyszy=F1skiego =
54
42-300 Myszk=F3w
NIP =
577-147-48-56

=3D=3D=3D8<=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3DKonie=
c tre=B6ci oryginalnej =
wiadomo=B6ci=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D=3D

–=

Pozdrowienia,
biuro@transti=
ca.pl