Nov 30, 2015

Ważniejsze zmiany w kodeksie pracy 2016W dniu 21 sierpnia br w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę o zmianie ustawy - kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220). Zmiany w kodeksie pracy wejdą w życie w dniu 22 lutego 2016r. Najistotniejszą ze zmian jakie wprowadza nowela jest zmiana dotycząca umów zawieranych na czas określony. Obecne przepisy nie przewidują żadnego ograniczenia czasowego trwania takich umów, co powoduje wątpliwości po stronie pracodawców dotyczące maksymalnego trwania tego rodzaju umów. Nowe brzmienie przepisów w tym zakresie, które jak już wyżej wspomniano wejdą w życie z dniem 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220) wprowadza już konkretny maksymalny czas na jaki można tego typu umowę zawierać.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 25 (1) kodeksu pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej samej umowy, uważane będzie za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony. Jeżeli natomiast okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony będzie dłuższy niż 33 miesiące, lub jeżeli liczba zawartych umów na czas określony będzie większa niż trzy, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wyżej wskazane a wprowadzone nowelizacją ustawy ograniczenie temporalne w stosunku do umów o pracę zawieranych na czas określony, nie będzie miało zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony w niżej wskazanych przypadkach:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Jak wynika z powyższego, pod rządami nowych przepisów kodeksu pracy łączny maksymalny okres na jaki może zostać zawarta umowę o pracę na czas określony - to 33 miesiące. Ograniczenie to ma zastosowanie zarówno do jednej jak i kilku umów zawieranych na czas określony- gdzie łączny czas zatrudnienia w oparciu o ten typ umowy nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy.

W sytuacji zawarcia z pracownikiem czwartej umowy o pracę na czas określony, umowa taka niezależnie od okresu w niej wskazanego, automatycznie zostaje uznana za zawartą na czas nieokreślony (bez względu na czas trwania wcześniejszych czasowych umów o pracę).

Ponadto w świetle nowych przepisów możliwe będzie rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika lub pracodawcę z zachowaniem wskazanego okresu wypowiedzenia, co uprzednio mogło mieć miejsce wyłącznie w przypadku zawarcia umowy na czas określony przekraczający 6 miesięcy jeżeli strony przewidziały dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Zatem obecnie zasadniczo nie jest przewidziana możliwość rozwiązania umowy terminowej za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wyżej wskazanego przypadku. Natomiast na mocy przeprowadzonej nowelizacji takie rozwiązanie umowy będzie dotyczyło nie tylko umów zawartych na czas nieokreślony ale również i tych na czas określony, a długość okresu wypowiedzenia będzie uzależniona od stażu pracy danego pracownika, tak jak to miało uprzednio miejsce w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 36 § 1 Kodeksu pracy).

Opracowała: Aneta Kałuża-Plaskota, prawnik, transtica.pl

 

Podstawa prawna:
Ustawa o zmianie ustawy - kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220)

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.