May 6, 2015

Zmiany w przepisach o nietrzeźwych kierowcach i nie tylko …


Już niebawem (18 maja br) zaczną obowiązywać zmiany przepisów wprowadzone ustawą z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw (ustawa opublikowana w dniu 17 kwietnia 2015r.) dotyczące między innymi zaostrzenia karalności nietrzeźwych kierowców, prowadzenia pojazdu z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym oraz kwestii sankcjonowania przewozu osób w liczbie przekraczającej dopuszczalną liczbę miejsc.
Nowelizacja dopuszcza możliwość złagodzenia stosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, umożliwiając skazanym po upływie określonego w ustawie okresu jego dalsze wykonywanie poprzez prowadzenie pojazdów wyposażonych w tzw. blokadę alkoholową. Instytucja blokady została natomiast unormowana w ustawie prawo o ruchu drogowym, jednak warunkiem modyfikacji wyżej opisanego zakazu prowadzenia pojazdów, będzie właściwa postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie w okresie wykonywania środka karnego, które uzasadnią przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Blokada alkoholowa

Blokada alkoholowa, którą wprowadza znowelizowana ustawa (art. 2 pkt 84 i 85 ustawy prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Blokada montowana jest przez producenta urządzenia bądź jego upoważnionego przedstawiciela. Kalibracje tego urządzenia przeprowadza się co 12 miesięcy, przy czym pierwsza kalibracja dokonywana jest przed montażem urządzenia w pojeździe.

Obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów

Pod rządami nowych przepisów, sąd obligatoryjnie będzie orzekał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju na czas nie krótszy niż 3 lata jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów będzie natomiast orzekany w sytuacji ponownego skazania sprawcy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (czyli w warunkach recydywy).

Nawiązka

Nowelizacja wprowadza również uregulowanie, gdzie w przypadku skazania sprawcy za przestępstwa sprowadzenia katastrofy czy jej bezpośredniego niebezpieczeństwa albo wypadku, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd obligatoryjnie orzeknie nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. Gdyby takich osób było więcej nawiązka będzie należała się każdej z nich. Gdyby jednak ustalenie takiej osoby było niemożliwe, nawiązka zostanie orzeczona na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej.

Wysokość nawiązki jaką będzie orzekał sąd to minimum 10.000. Jedynym odstępstwem uzasadniającym ewentualne orzeczenie nawiązki w niższej wysokości będzie szczególna okoliczność gdy nawiązka powodowałby dla sprawcy uszczerbek dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny lub też gdy pokrzywdzony pojedna się ze sprawcą.

Ponadto, dodaje się uregulowanie dotyczące prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień, zgodnie z którym prowadzenie pojazdu mechanicznego, nie stosując się do decyzji organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Nowelizacja Kodeksu Wykroczeń

Nowością w zakresie prawa wykroczeń będzie możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w razie popełnienia wykroczenia jakim jest prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień. Dotychczas, za takie wykroczenie przewidziana była kara grzywny.

Modyfikacja środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów

Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego wprowadza modyfikację zakazu prowadzenia pojazdów, umożliwiając jego dalsze wykonywanie w formie złagodzonej tj. poprzez umożliwienie takim osobom prowadzenie pojazdów, które będą wyposażone w blokadę alkoholową. Będzie to możliwe po upływie co najmniej połowy wykonywania orzeczonego wymiaru, a w przypadku orzeczonego dożywotniego zakazu, po upływie co najmniej 10 lat jego wykonywania Czyli dalsze wykonywanie tego środka karnego, możliwe będzie w zmodyfikowanej postaci tj. „zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową”. Jak już wyżej wspomniano, warunkiem modyfikacji wyżej opisanego zakazu prowadzenia pojazdów, będzie właściwa postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie w okresie wykonywania środka karnego, które uzasadnią przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Jeżeli jednak skazany wobec którego orzeczono wyżej opisany zakaz naruszy porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności popełni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd będzie mógł orzec uchylenie zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową i powrócić do poprzednio bezwzględnie obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów.

Zatrzymanie prawa jazdy

Modyfikacji uległ zapis dotyczący zatrzymania przez funkcjonariusza policji prawa jazdy i obecnie zatrzymanie nastąpi dodatkowo w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub

b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, z zastrzeżeniem, że uregulowanie to nie dotyczy przewozu osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, z późn. zm.287)), o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące.

Do zatrzymania prawa jazdy nie dojdzie w sytuacji, jeśli liczba przewożonych ponad stan osób nie przekroczy 5 osób w przypadku przewożenia ich autobusem oraz dwóch osób w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym. Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy z wyżej wskazanych powodów wydaje Starosta na okres 3 miesięcy.

Opracowała: Aneta Kałuża-Plaskota, prawnik, transtica.pl

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.