Mar 12, 2013

Nowelizacja kodeksowych przepisów o czasie pracy


5 lutego 2013 roku rząd przekazał do sejmu rządową nowelizację kodeksowych przepisów o czasie pracy. Głównym celem wprowadzenia zmian jest umożliwienie pracodawcom i pracownikom organizowanie czasu pracy w drodze wzajemnych porozumień. Nowelizacja działu VI Kodeksu pracy wprowadzi rozluźnienie ustawowych norm i swobodę, by pracownik i pracodawca mogli kształtować czas pracy stosownie do swoich potrzeb.

 

 

Projekt zmian kładzie główny nacisk na wprowadzenie ruchomego czasu pracy i wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy. Poniżej główne zmiany:

Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Obecnie okres rozliczeniowy może być wydłużony maksymalnie do 4 miesięcy i zależy od obowiązującego pracownika systemu czasu pracy. Długość okresu rozliczeniowego wynika z postanowień układu zbiorowego pracy lub regulaminu pracy (obwieszczenia). Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do maksymalnie 12 miesięcy jeżeli będzie to uzasadnione przyczyną obiektywną, techniczną lub dotyczącą organizacji pracy, a także zachowane będą ogólne zasady dotyczące ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Dłuższe okresy rozliczeniowe czasu pracy umożliwią pracodawcom racjonalne gospodarowanie czasem pracy, stosownie do zapotrzebowania na pracę w danym okresie, a także ułatwią rekompensowanie pracy nadliczbowej czasem wolnym od pracy. Nowelizacja zakłada także, gwarancję pracownikowi prawa do minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli pracownik, w danym miesiącu nie miałby prawa do wynagrodzenia, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Projekt przewiduje także możliwość sporządzenia rozkładu czasu pracy danego pracownika na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 2 miesiące. Projekt dopuszcza zarówno pisemną, jak i elektroniczną formę takiego rozkładu. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy będzie możliwe tylko po osiągnięciu w tej sprawie porozumienia pracodawcy z reprezentacją pracowników.

Nowe przepisy wprowadzą także możliwość zwracania dnia wolnego za święto lub za pracę w dni wolne, nie tylko w danym okresie rozliczeniowym, ale i w następnym.

W obecnym stanie prawnym przepisy Kodeksu pracy nie regulują tzw. ruchomego czasu pracy. To pracodawca określa konkretne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Nowe przepisy wprowadzą tzw. ruchomy czas pracy polegający na dwóch odmianach: ustalaniu rozkładów czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy, a także określaniu przedziału czasu, w którym pracownik powinien podjąć pracę. W pierwszym przypadku pracodawca będzie mógł wyznaczać pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególne dni pracy także w ten sposób, iż w kolejnym dniu pracownik rozpoczynałby pracę o godzinie wcześniejszej niż w dniu poprzednim. Drugim przypadku wyznaczony byłby przedział czasu,w którym pracownicy zobowiązani by byli do stawienia się w pracy. Zmiany wprowadzają zasadę, że pracownicy będą mogli rozpoczynać pracę o różnych godzinach, w zależności od dnia. Umożliwi to pracownikowi elastyczne kształtowanie swojego czasu pracy ( w zakresie godziny rozpoczęcia pracy), a tym samym pogodzenie pracy z inną aktywnością ( np. z obowiązkami rodzicielskimi, dokształcaniem się). Praca w czasie ruchomym nie będzie uznawana za pracę nadliczbową jeżeli nie będzie przekraczała 8 godzin na dobę, 40 godzin pracy w ciągu pięciu dni tygodnia. Wprowadza to tym samym nową definicję doby pracowniczej. Obecnie doba pracownicza to 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Natomiast w sytuacji, gdy w kolejnym dniu pracownik rozpocznie pracę o godzinie wcześniejszej niż w dniu poprzednim- w rozumieniu tych przepisów wykonuję pracę jeszcze w poprzedniej dobie pracowniczej. Co skutkuj godzinami nadliczbowymi. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy nie będzie skutkowało godzinami nadliczbowymi.

Projektowane zmiany zgodnie z uzasadnieniem do projektu mają na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań, które pozwolą na bardziej elastyczną organizację czasu pracy, wpłyną na zwiększenie konkurencyjności firm, a także zachowają dotychczasowe i stworzą nowe miejsca pracy.

Opracowanie: Jadwiga Dudzik transtica.pl

 

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.