Mar 12, 2013

Projekt nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym


Pod koniec lutego 2013 roku marszałek Sejmu przekazał do Senatu projekt nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym i Ustawy o czasie pracy kierowców. Projekt zawiera szereg uregulowań, które dostosują polskie prawo do przepisów unijnych, które w Polsce obowiązują już od 4 grudnia 2011 roku.

 

 

 

Nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym wprowadzi zgodnie z Rozporządzeniem 1071/2009 zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydawać będzie starosta, prezydent miasta lub GITD. Zezwolenie to zastąpi licencję krajową. Posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika będzie obligatoryjnym elementem, aby otrzymać licencję wspólnotową. Będzie wydawane na tych samych zasadach co dotychczas licencja krajowa.

Projekt ustawy rozwiał także wątpliwości dotyczące przechowywania i prowadzenia dokumentów księgowych w siedzibie przedsiębiorcy. Przedsiębiorca będzie mógł trzymać dokumenty u księgowej/ księgowego lub firmie rachunkowej i tym samym będzie spełniał wymóg prowadzenia i przechowywania dokumentów w siedzibie przedsiębiorstwa.

Projekt zawiera także definicję bazy eksploatacyjnej. Zgodnie z art. 4 pkt 21a baza eksploatacyjna to miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

W projekcie uregulowano także kwestię dobrej reputacji. Przedsiębiorca lub zarządzający transportem zgodnie z art. 7d pkt 1 projektu nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym utracą dobrą reputację, gdy orzeczono wobec przedsiębiorcy lub zarządzającego transportem:

- prawomocny wyrok skazujący za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
- co najmniej dwie wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009,
- co najmniej dwie prawomocne kary grzywny za naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz

wydano decyzję o uznaniu, że utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję za nałożone sankcje, o których mowa w pkt 1. Więc nie za każde dwie wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary stracimy dobrą reputację. To organ, który udzielił zezwolenia/licencji będzie oceniał czy sankcja w postaci utraty dobrej reputacji będzie proporcjonalną reakcją za naruszenia. Przy ocenie proporcjonalności organ będzie brał pod uwagę czy liczba stwierdzonych naruszeń jest duża/mała w stosunku do skali prowadzonych operacji transportowych,czy istnieje możliwość poprawy sytuacji w przedsiębiorstwie, a także czy istnieje interes społeczny w kontynuacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę ( np. spowodowałoby to wzrost bezrobocia, utrudniało funkcjonowanie społeczeństwa na danym obszarze.

Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców wprowadzi zaś nowe normy czasu pracy dla przedsiębiorców, którzy osobiście wykonują przewozy drogowe. Zgodnie z projektem tygodniowy wymiar czasu pracy przedsiębiorcy, który osobiście wykonuje przewozy drogowe nie może przekraczać 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesiące. Istnieje jednak możliwość wydłużenia go do 60 godzin pod warunkiem jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Ponadto po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy będzie przysługiwała przerwa nie krótsza niż 30 minut w przypadku gdy kierowca pracuje mniej niż 9 godzin lub nie krótsza niż 45 minut gdy pracuje ponad 9 godzin. Przerwa ta może być dzielona na okresy co najmniej 15 minutowe.

Bardzo ważne, że przedsiębiorca, który osobiście wykonuje przewozy będzie musiał prowadzić ewidencję czasu pracy i będzie ją musiał przechowywać przez okres 2 lat. Za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy będzie groziła kara w wysokości - 1000 zł.

Opracowanie: Jadwiga Dudzik transtica.pl


Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.