Nov 9, 2012

Konsultacje społeczne w sprawie systemu Viatoll Warszawa 8 listopad 2012


W czwartek 8 listopada 2012 roku w Warszawie Zespół prawny Transtica uczestniczył w konsultacjach społecznych  w sprawie indywidualnych uwag i przypadków zgłaszanych w ramach funkcjonowania  Elektronicznego Systemu Poboru Opłat – Viatoll. Na spotkanie zostały  zaproszone  wszystkie najważniejsze i największe Stowarzyszenia transportowe, a także osoby związane z problemami transportowców.  W spotkaniu wziął udział także Viceminister Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz oraz przedstawiciele GDDKiA, GiTD oraz konsorcjum Kapsch.

 

Po raz pierwszy GDDKiA przyznało, że system posiada wady. Jest to bardzo ważne stwierdzenie, gdyż do tej pory takiej deklaracji nie słyszeliśmy. Zgodnie ze statystykami GDDKiA od początku działania systemu  zgłoszono 1134 wadliwie działające urządzenia Viabox. GDDKiA zapewniło także, że system przez cały czas jest unowocześniany i modernizowany, aby jego jakość dorównała standardom UE.

Wszystkie obecne Stowarzyszenia jednogłośnie stwierdziły, że ustawa o drogach publicznych powinna zostać znowelizowana, tak aby nie narażać kierujących na drastycznie wysokie kary. Kolejne Stowarzyszenia zgłaszały swoje propozycje. Wśród najważniejszych możemy wyróżnić m.in:

  • - Usprawnienie systemu Viatoll
  • - Uproszczenie systemu Viatoll
  • - Umożliwienie płatności wstecz, a także
  • - Wprowadzenie proporcjonalności kary do naruszenia


Uczestnicy  domagali się, aby użytkownicy systemu w trybie przedpłaconym w sytuacji,  gdy zabraknie środków na koncie posiadali możliwość uregulowania zaległych płatności wstecz. Przedstawiciele Stowarzyszeń zaproponowały, aby kierowcy, którym zabrakło środków na koncie niezwłocznie zjechali z drogi płatnej, w celu doładowania konta i mieli także możliwość np. w ciągu 10 dni od zaistnienia incydentu zapłać zaległą opłatę.

Uczestnicy domagali się także obniżenia i ograniczenia ilości nakładanych kar, ponieważ nie są one proporcjonalne do naruszeń. Sugerowali, aby wprowadzić zasadę proporcjonalności kary do naruszenia, tak aby każdy przypadek był rozpatrywany indywidualnie pod względem świadomości naruszenia i kara była dopasowywana do wagi naruszenia, a kierowca któremu nie pobrało z konta 10-20 groszy za przejazd po drodze płatnej nie był traktowany na równi z kierującym, który przez kilka miesięcy jeżdził bez środków na koncie lub w ogóle bez urządzenia pokładowego ViaBox. Postulowano, aby taryfikator kar przewidywał karę za przejazd bez uiszczenia opłaty w postaci np. dwudziestokrotności opłaty elektronicznej należnej za dany odcinek drogi krajowej w przedziale np. nie mniej niż 50 zł a nie więcej niż 3.000 zł. Zgodnie z art. 13ha ust. 1 ustawy o drogach publicznych, opłata elektroniczna pobierana jest za przejazd po drogach krajowych lub ich odcinkach, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty jest przewidziany w taryfikatorze, nie daje to jednak podstaw do nakładania kar za każdorazowe przejechanie pod bramownicą bez uiszczenia ołaty w wysokości 3000zł za każdą bramownice. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych drogi płatne powinny się dzielić drogi płatne na określone odcinki.

Kolejnym postulatem zgłaszanym przez uczestników spotkania było usprawnienie rejestracji do sytemu Viatoll, przede wszystkim ograniczenie dokumentów potrzebnych do rejestracji urządzenia Viabox, a także zintegrowanie systemu Viatoll z rejestrem CEPiK, gdyż tak naprawdę obydwa podobne do siebie rejestry są utrzymywane z państwowych pieniędzy. Uczestnicy spotkania domagali się również rozszerzenia katalogu pojazdów zwolnionych z opłat drogowych o pojazdy komunikacji miejskiej, a także samochodów osobowych poniżej 3,5 tony, które ciągnąc przyczepkę przekraczają dopuszczalny tonaż.

Domagano się także zwiększenia liczby punktów obsługi klienta, a także bardziej widocznego oznakowania dróg płatnych oraz bramownic.
Wśród najdalej idących postulatów pojawiły się nawet propozycje zawieszenia systemu do czasu jego sprawnego funkcjonowania.
Do naszych uwag dotyczących błędów systemowych i niewywiązywania się Operatora Viatoll z umowy z użytkownikiem, dołączono także prośbę o sprawniejsze rozpatrywanie spraw przez GITD.

Podsumowaniem spotkania było zobowiązanie GDDKiA oraz Ministerstwa Transportu, że w ciągu najbliższych tygodni opracują wspólnie rozwiązania dla większości poruszonych na spotkaniu problemów. Całą sprawę będziemy na bieżąco monitorować. Więcej na ten temat przeczytacie Państwo w najnowszym, listopadowym numerze „Magazynu transportowego”.

Zespół prawny Transtica

 

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.