Jul 4, 2012

Co czerwiec 2012 zmienił w transporcie???


W czerwcu weszły w życie dwie istotne regulacje dotyczące transportu drogowego, jedna z nich to rozporządzenie dotyczące uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego obowiązujące od 21 czerwca 2012 br., druga zaś to nowelizacja ustawy o transporcie drogowym obowiązująca od 29 czerwca br., która wprowadziła m.in. zmiany w zakresie przewozu okazjonalnego pojazdami kontrukcyjnie przystosowanymi do przewozu powyżej 7 osób wraz z kierowcą, oraz inne zmiany o czym w niniejszym opracowaniu. 1. 1) Rozporządzenie prezesa rady ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 634).

W rozporządzeniu uregulowano uprawnienia zarówno inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, jak i pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dotyczących nakładania grzy­wien w drodze mandatu karnego. Przepisy ograniczyły prawo do nakładania przez wymienione podmioty grzywny w drodze mandatów karnych wyłącznie za ściśle wymienionych w tym akcie prawnym wykroczenia.

Inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia, takie jak:

1.1 Na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, Funkcjonariusze ITD uprawnieni są do nakładania kary grzywny w drodze mandatu za:

 1. art. 52b - zużywanie oleju opałowego do celów napędowych (grzywna do 500 zł).

 2. art. 86 § 1 - niechowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 3. art. 88 - prowadzenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisom oświetlenia,

 4. art. 90 - tamowanie lub utrudnianie ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

 5. art. 91 - zanieczyszczanie drogi publicznej lub na tej drodze pozostawianie pojazdu lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym (grzywna do 1 500 zł)

 6. art. 92 § 1 - nie stosowanie się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego

 7. art. 92a - prowadzenie pojazdu, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym,

 8. art. 94 – prowadzenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu, nie mając do tego uprawnienia lub prowadzenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu

 9. art. 95 - prowadzenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd nie mając przy sobie wymaganych dokumentów (grzywna do 250 zł)

 10. art. 95a - posługiwanie się dowodem rejestracyjnym zawierającym dane o spełnieniu przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, niezgodne ze stanem faktycznym, (grzywna do 500 zł)

 11. art. 96 § 1 pkt 2 i 4–6 – dopuszczenie się przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazdem, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:

- do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień,
- pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,
- pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia,
- do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem

 1. art. 96 § 2 w zw. z §1 pkt. 4-6 - nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień przez dyspozytor pojazdu lub osoba, do której obowiązków należą jego czynności, a jeżeli takiej osoby nie wyznaczono – kierownik jednostki dysponującej pojazdem, za dopuszczenie:

- pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,
- pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia,
- do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,

 1. art. 96§ 3 – nie wskazanie wbrew obowiązkowi na żądanie uprawnionego organu, komu powierzono pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie

 2. art. 97 – karą grzywny może zostać ukarany także uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) lub przepisom wydanym na jej podstawie (grzywna do 3 000 zł)

 3. art. 99 § 1 pkt 2 i 3 - niszczenie lub uszkadzanie drogi publicznej lub drogi w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowego, oraz za usuwanie lub niszczenie zasłony odśnieżnej

 4. art. 100 pkt 2 i 3 - porzucanie na niej przedmiotów albo używania pojazdów niszczących nawierzchnię drogi lub uszkadzanie rowów, skarp nasypów lub wykopów albo samowolne rozkopywanie drogi publicznej

1.2 Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Inspektor ITD może ukarać za naruszenie z art. 37b ust. 1, czyli każdego kto, będąc przewoźnikiem w rozumieniu art. 2 lit. x rozporządzenia nr 1/2005:

1) transportuje zwierzęta bez dokumentów, o których mowa w art. 4, art. 10 i art. 11 rozporządzenia nr 1/2005, lub
2) transportuje zwierzęta bez licencji, o której mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 1/2005, lub
3) transportuje zwierzęta bez świadectw zatwierdzenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 albo art. 19 ust. 1 rozporządzenia nr 1/2005, lub
4) nie zapewnia transportowanym zwierzętom warunków, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 1/2005, lub
5) nie wypełnia obowiązku określonego w art. 6 ust. 4 i 6 rozporządzenia nr 1/2005,

1.3 Inspekcja od czerwca 2012 uprawniona jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach - art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3 - wyznaczyć karę grzywny mandatem za dopuszczenie się wbrew przepisom ustawy:

- wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań,
- użytkuje przyrządy pomiarowe w dziedzinach szczegółowo wyliczonych w art. 8 ust.1 tej ustawy, niezgodnie z warunkami właściwego ich stosowania

1.4 Ponadto Inspekcja na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (art. 24 ust. 4 pkt 3, 5–7) wyznacza karę grzywny na tego kto, będąc kierowcą pojazdu samochodowego objętego obowiązkiem wyposażenia w tachograf cyfrowy:

- prowadzi pojazd, nie posługując się kartą kierowcy
- nie zgłosił faktu uszkodzenia lub utraty karty kierowcy
- nie zwrócił do podmiotu wydającego karty uszkodzonej karty kierowcy
- odmówił okazania karty kierowcy na żądanie uprawnionego organu kontrolnego

Natomiast pracownicy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za te same wykroczenia jak Inspektorzy, tylko z przyczyn oczywistych w zdecydowanie węższym zakresie. I tak osoby te mogą nakładać kary naruszenia o których mowa w:

 1. art. 92 § 1, art. 92a oraz art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń

 2. art. 37b ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt

 3. art. 24 ust. 4 pkt 5–7 ustawy o systemie tachografów cyfrowych

 

2) Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym
(
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 661)

Druga istotna zmiana w transporcie drogowym jak już była o tym mowa powyżej, spowodowana została nowelizują ustawy o transporcie drogowym a konkretnie w regulacji dotyczących przewozów okazjonalnych. Zatem poniżej o tym, co się zmieniło od czerwca.

W świetle nowych przepisów można wykonywać przewozy okazjonalne pojazdami zabytkowymi, ale także samochodami osobowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewożenia mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, pod warunkiem, że są spełnione określone ustawą warunki tj.:

- pojazd jest wyłączną własnością przedsię­biorcy lub stanowiącymi przedmiot leasingu tego przedsiębiorcy
- musi być prowadzony przez przedsiębiorcę świadczącego usługi przewozowe albo zatrudnionego przez niego kie­rowcę,
- usługa jest wykonywana na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej w lokalu przedsiębiorstwa,
- kopia tej umowy (pkt. c)) musi znajdywać się w samochodzie podczas wykonywania przewozu (art. 87 w ust. 1 w pkt 2 w lit. g)
- opłata za przewóz musi być ustalona przed rozpoczęciem tego przewozu, a dodatkowo musi być uiszczona ryczałtem w formie bezgotówkowej ewentualnie dopuszczalne się wniesienie opłat gotówką w loka­lu przedsiębiorstwa.

Zmiany dotyczą także przewozów wykonywanych taksówkami.

Otóż nowe przepisy dotyczą również krajowych przewozów okazjonalnych, wykonywanych pojazdami przeznaczonymi do transportu nie więcej niż 9 osób łącznie
z kierowcą. Gdzie podczas przewozu tego typu pojazdami zabrania się:

- umieszczania i używania w pojeździe taksometru,
- umieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewnątrz pojazdu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej przedsiębiorcy lub innych oznaczeń mających na celu identyfikację przedsiębiorcy, a także reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi,umieszczania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych.

Inne zmiany – dodatkowe uprawnienia ITD

W celu realizacji zadań określonych ustawą i usprawnienia swoich działań kontrolnych ITD zyskała bezpośredni dostęp do danych zgromadzonych w Krajowego Rejestru Sądowego, które może uzyskiwać w drodze teletransmisji.

Opracowała Monika Skowyra transtica.pl

 

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.