Nov 29, 2011

E-myto w praktyce czyli podsumowanie systemu po pięciu miesiącach


Ustawodawca w sposób niekonsekwentny sformułował obowiązki i kary związane z e-mytem.  Zgodnie  z artykułem 13 ust 1 ustawy o drogach publicznych obowiązek uiszczania opłaty ciąży na osobie „ korzystającej z dróg publicznych”. Natomiast karę za poruszanie się po drogach krajowych na których pobierana jest opłata nakłada się na kierującego. W orzecznictwie przyjęto zasadę, że korzystającym z dróg publicznych jest właściciel pojazdu lub osoba korzystająca za zgodą właściciela z pojazdu (np. leasingobiorca). Taka konstrukcja prawna nakłada obowiązek uiszczenia opłaty na przedsiębiorcę, a ryzyko kary na kierowcę.

  1. Ustawodawca w sposób niekonsekwentny sformułował obowiązki i kary związane z e-mytem. Zgodnie z artykułem 13 ust 1 ustawy o drogach publicznych obowiązek uiszczania opłaty ciąży na osobie „ korzystającej z dróg publicznych”. Natomiast karę za poruszanie się po drogach krajowych na których pobierana jest opłata nakłada się na kierującego. W orzecznictwie przyjęto zasadę, że korzystającym z dróg publicznych jest właściciel pojazdu lub osoba korzystająca za zgodą właściciela z pojazdu (np. leasingobiorca). Taka konstrukcja prawna nakłada obowiązek uiszczenia opłaty na przedsiębiorcę, a ryzyko kary na kierowcę. Konstrukcja ta może prowadzić do nadużywania lub łamania prawa ponieważ tym sposobem kierowca zgodnie z przepisami zapłaci karę za błąd, zaniechanie bądź celowe nieuiszczenie opłaty przez pracodawcę, gdyż to właśnie na kierowcy ciąży obowiązek zapłaty kary nałożonej za nieuiszczenie opłaty drogowej.

  2. Wiele kontrowersji budzi także zapis Ustawy o drogach publicznych, w świetle którego opłata elektroniczna pobierana jest za przejazd po drogach krajowych lub ich odcinkach, natomiast kara wymierzana jest za przejazd po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty. Prowadzi to do tego, że bezzasadne jest nakładanie na kierowcę kary poprzez sumowanie odcinków dróg płatnych.

  3. Wysokość kary pozostaje w sprzeczności z funkcjami jakie kara administracyjna ma pełnić. Poza tym kara nie jest proporcjonalna do naruszenia.

  4. System nie działa sprawnie. Do systemu wkradł się błąd polegający na tym, że podczas przejazdu pod bramownicą opłata pobierana jest w podwójnej, potrójnej a czasem nawet poczwórnej wartości. Następstwem tego jest to, iż środki na koncie kończą się dużo szybciej niż powinny. Dodatkowym problemem jest to, że urządzenie viaBOX często przesyła informacje, że na koncie brakuje środków pomimo tego iż one są, a Inspekcja zarzuca nieuiszczenie opłaty.

  5. Operator nie wywiązuje się z umowy zawartej z użytkownikiem konta w trybie przedpłaconym (pre-pay). W ogólnych Warunkach Korzystania z konta w trybie przedpłaconym w par. 6 pkt 6 zawarty jest obowiązek operatora poinformowania przewoźnika raz dziennie o braku środków na koncie viaTOLL w drodze sms-a, maila lub telefonu kontaktowego. Dlatego też, jeżeli przewoźnik nie otrzymał takiej informacji w danym dniu a w kolejnym dniu pojazdy wykonywały transport drogowy po drogach płatnych nałożenie kary jest sprzeczne z zawartą umową i w trybie reklamacji żądanie odstąpienia od egzekwowania kary powinno zostać uwzględnione.

  6. Brak znaków informujących o drogach płatnych. Cztery miesiące po uruchomieniu systemu opłat elektronicznych, zaledwie jedna dziesiąta płatnych dróg została należycie oznakowana. Za bałagan odpowiada m.in. Ministerstwo Infrastruktury. Dopiero na dwa tygodnie przed startem systemu ukazało się rozporządzenie określające wygląd znaków. Wina leży też po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która zbyt długo zdaniem wykonawcy systemu, akceptowała projekty organizacji ruchu potrzebne do ustawienia znaków.

  7. Wielkie wątpliwości budzi także sposób nakładania kar w czasie kontroli. Podczas jednej kontroli, która trwa około godziny, kierowca otrzymywał: protokół kontroli, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wraz z informacją, że może składać wyjaśnienia, żądać przeprowadzenia dowodów, zapoznać się z aktami sprawy, zawiadomieniu o zakończeniu postępowania administracyjnego a także decyzję o nałożeniu kary. Bezspornie można stwierdzić, że decyzja wydawana jest z rażącym naruszeniem podstawowych zasad i praw gwarantowanych stronie przez Kodeks Postępowania Administracyjnego, gdyż kierowca nie ma możliwości np.: stwierdzenia wiarygodności zarzutu, zalogowania się do systemu viaTOLL i sprawdzenia sald na rachunku oraz not obciążeniowych, skorzystania z przeprowadzenia dowodu w postaci dokumentu reklamacyjnego.

 

Opracowanie: TRANSTICA

 

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.