Feb 12, 2013

NOWE STAWKI DIET od 1 marca 2013 roku


29 stycznia 2013 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podpisało projekt w sprawie wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej wynikające z art. 775 Kodeksu Pracy.

Nowe rozporządzenie ma zastąpić obowiązujące aktualnie dwa rozporządzania – rozporządzenie dot. podróży służbowych na terenie kraju i rozporządzenie dot. podróży poza granicami kraju i będzie obowiązywać od 1 marca 2013 roku.


 

Podróże służbowe na terenie kraju – co nowego od 1 marca 2013?

1) Podwyższono stawki diet.
W rozporządzeniu przewidziano wyższe o 7 zł niż obecnie obowiązujące stawki diet podróży krajowej i wynosić będą 30 zł. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu nowa wysokość diety będzie obowiązywała co najmniej do końca 2013 roku.

2) Określono sposób zmniejszenia należnej diety w przypadku, gdy pracownik miał zapewnione częściowe bezpłatne wyżywienie.
Obowiązujące rozporządzenie nie przewiduje zmniejszenia przez pracodawcę kwoty diety, gdy pracownik zapewnione miał jeden czy dwa posiłki. W aktualnym stanie prawnym dieta nie przysługuję tylko wówczas, gdy pracownikowi zapewniono całodzienne bezpłatne wyżywienie.

Zgodnie z § 7 ust. 4 projektu stawkę diety zmniejsza się o koszt otrzymanego bezpłatnego wyżywienia przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
- śniadanie 25% diety
- obiad 50% diety
- kolacja 25% diety

3) Analogicznie jak w przypadku stawki za dietę wzrośnie ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z 4,60zł do 6 zł, który zgodnie z § 9 projektu wynosi 20% diety za każdą rozpoczętą dobę podróży krajowej.

4) Ryczał za nocleg zgodnie z § 8 projektu nadal wynosi 150% diety, ale jego stawka wzrośnie z dniem 1 marca 2013 z 34,50 zł do 45 zł.
Dodatkowo określono jednak limit noclegowy, gdzie za nocleg podczas podróży krajowej w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości zatwierdzonej rachunkiem, jednak jak dodano nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety tj. 600zł.

Podróże służbowe poza granicami kraju – co zmieniono?

1) Zmieniono wysokość diet oraz limitów noclegowych dla przeważającej większości państw i rodzaj waluty z USD na EUR w kilkunastu krajach. Wysokości diet i limitów noclegowych określono w załączniku do projektu.

2) Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety.
Natomiast w przypadku zapewnienia częściowego wyżywienia stawkę diety zagranicznej zmniejsza się o koszt otrzymanego bezpłatnego wyżywienia przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
- śniadanie 15% diety
- obiad 30% diety
- kolacja 30% diety

3) Istotną zmianę widzimy w § 13 ust. 2 projektu dot. diet obowiązujących dla docelowego państwa podróży zagranicznej. Dodano drugie zdanie, że w przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu pozwoli do wyeliminować zgłaszane dotychczas wątpliwości, czy w przypadku gdy pracownik wykonuje zadania służbowe w dwu lub więcej państwach (rozumianych jako państwa docelowe) pracodawca może ustalić wysokość diet, przewidzianych w załączniku, odpowiednią dla każdego z tych państw, a nie tylko jedną stawkę diety.

4) Jak przewiduje § 19 projektu w przypadku choroby pracownika podstałej podczas podróży zagranicznej przysługuje mu zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą. Zwrot kosztów, o których mowa powyżej następuje ze środków pracodawcy za wyjątkiem jednak świadczeń zdrowotnych udzielonych zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczeń w Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 pkt. 32 ustawy w dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o czym czytamy dalej w znowelizowanym paragrafie projektu.

5) Zmianie uległa także w § 20 projektu regulacja dotycząca zaliczki na koszty podróży zagranicznej wypłacanej pracownikowi przed podróżą, a mianowicie określono według jakiego kursu waluty należy ustalić zaliczkę wypłacaną w walucie polskiej, gdzie czytamy ust. 2 § 20 za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych Narodowego Banku Polskiego, o których mowa w przepisach w sprawie walut obcych określonych jako wymienialne, z dnia wypłaty zaliczki.

Diety wolne od podatku dochodowego

Warto wspomnieć, iż w świetle odrębnych przepisów diety oraz inne należności za czas podróży służbowej pracownika:

  • - są wolne od podatku dochodowego (art. 21 ust 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2010 r nr 51, poz 307)
    - a także nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

  • do wysokości określonej w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Określenie innej stawki diety

Zgodnie z Kodeksem Pracy 77 § 3 9 warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej dla pracowników spoza sfery budżetowej określa się w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o prace, gdy pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

Ustalenie innych stawek diet (zgodnie z art. 77 § 4 10 KP) następuje w drodze postanowienia przepisów wewnętrznych firmy, tak więc wysokość diet na obszarze kraju oraz poza granicami kraju jest możliwe pod jednym warunkiem: wysokość takiej diety nie może być niższa niż dieta z tytułu podróży służbowej na terenie kraju.

Opracowała: Mariola Salwa transtica.pl

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.