Jun 11, 2012

Kontrola ITD w firmie transportowej


W ostatnim czasie nasilone kontrole ITD dają się we znaki firmom transportowym.
W dużym stopniu spowodowane to jest zmianami, które nastąpiły po 4 grudnia 2011 i od stycznia 2012 roku.
Do końca 2014 roku zgodnie z wymogami unijnymi będą sprawdzone wszystkie firmy transportowe, głównie pod kątem spełnienia wymogów wynikających z Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

O czym należy pamiętać przygotowując się do kontroli.....

Termin rozpoczęcia kontroli

W momencie otrzymania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli w przedsiębiorstwie należy mieć na uwadze fakt, iż zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z art. 79 ust 4: „kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia”. Tak więc każda firma ma przynajmniej 7 dni na przygotowanie dokumentacji podlegającej kontroli.

Ponadto, zgodnie z art. 79a ust 8 w/w ustawy zakres kontroli nie może wykraczać poza wskazany w upoważnieniu. Jeżeli organ chciałby poszerzyć zakres kontroli musi zgłosić to na piśmie.

Przedmiotową kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy. W przypadku jego nieobecności jest on zobligowany pisemnie upoważnić osobę uprawnioną do reprezentowania go w czynnościach kontrolnych. Upoważnienie takie musi spełniać następujące wymogi:

- forma pisemna
- przechowywane w siedzibie przedsiębiorcy
- okazywane na żądanie organów kontrolnych
- może być kierowane do kilku osób, zwłaszcza jeśli zakres przedmiotowy upoważnienia dla poszczególnych z nich będzie się różnił

UWAGA!
Jeżeli przedsiębiorca nie wskaże osoby upoważnionej do reprezentowania go podczas jego nieobecności może zostać ukarany grzywną nie mniejszą niż 1 000 zł.

Z doświadczenia wiemy, że największa część kary jest nakładana za dokumentację związaną wykresówkami. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez kierowców norm czasu prowadzenia pojazdu, prawidłowego odbierania przerw i odpoczynków, właściwego użytkowania analogowych i cyfrowych urządzeń rejestrujących jest nie lada wyzwaniem.
Prawidłowe przygotowanie tarcz tachografu może mieć duże wpływ na wynik kontroli.

O czym należy pamiętać przygotowując wykresówki do kontroli??

Kierowca powinien mieć udokumentowaną pełną aktywność w dobie. W dniu w którym prowadzi pojazd i posiada wykresówkę aktywność jest rejestrowana przez tachograf. Jeżeli odbiera odpoczynek na otwartym tachografie musi pamiętać o dokonaniu obrysu postoju (lub innej aktywności) przed włożeniem i po wyciągnięciu wykresówki z tachografu, tak aby udokumentowane były 24 godziny w dobie.

Przykład:
Jeśli tachograf rejestrował aktywność kierowcy w godzinach 8:00 – 16:00, kierowca powinien dokonać obrysu na rewersie w godzinach 00:00 – 08:00 i 16:00 – 24:00 w miejscu, gdzie widnieje piktogram łóżeczka (jeśli w tym czasie odbierał odpoczynek).
Jeżeli w tym czasie dojeżdżał do samochodu, który nie znajdował się w bazie przedsiębiorcy ani
w miejscu zamieszkania powinien także to udokumentować na wykresówce.

Wykresówki wraz z zaświadczeniami powinny tworzyć ciągłość

Dni, w których kierowca nie prowadził pojazdu powinien mieć udokumentowane na zaświadczeniach. Należy stosować tylko zaświadczenia na zatwierdzonym przez UE formularzu, gdzie jest możliwość udokumentowania m.in. urlopu kierowcy, zwolnienia lekarskiego, czasu wolnego i odpoczynku, pracy innej niż prowadzanie pojazdu (np. pracy na warsztacie) bądź kierowania pojazdem wyłączonym z rozporządzenia 561/2006 WE (np. linie regularne do 50 km).

Dane na wykresówkach

Kierowca powinien pamiętać także o prawidłowym wypełnianiu wykresówki. Powinna być ona opatrzona w takie informacje jak: imię i nazwisko kierowcy, miejscowość włożenia i wyciągnięcia wykresówki, numer rejestracyjny pojazdu, stanu licznika pojazdu w momencie włożenia i wyciągnięcia wykresówki. Za brak każdego elementu grozi kara 50 zł dla przedsiębiorcy. Taka sama kwota grozi kierowcy podczas kontroli na drodze.

W przypadku zmiany samochodu na posiadający taki sam typ tachografu, zmiana ta powinna być udokumentowana na rewersie wykresówki w miejscu do tego przeznaczonym. Kierowca powinien zawsze spisywać stan licznika w momencie przejęcia i odstąpienia samochodu innemu kierowcy i udokumentować to na tej samej wykresówce. Innej wykresówki używamy w przypadku przejęcia samochodu posiadającego inny typ tachografu.

W przypadku awarii tachografu wszystkie aktywności powinny być obrysowane przez kierowcę na rewersie wykresówki. Kierowca powinien także uzasadnić błędne użycie selektora, oraz wskazać, że w miejscu gdzie widnieje inna aktywność kierowca odebrał przerwę lub odpoczynek.

Kierowcy użytkujący tachograf cyfrowy

W sytuacji użytkowania tachografu cyfrowego kierowcy powinni pamiętać o prawidłowym logowaniu się do tachografu przed rozpoczęciem pracy, tak aby podczas podglądu pliku cyfrowego widniał piktogram łóżeczka. Nieprawidłowe logowanie do tachografu jest symbolizowane „?” na podglądzie pliku. W dni, które kierowcy nie prowadzili pojazdu powinni mieć także wystawione zaświadczenia unijne (pamiętamy, aby zaświadczenia były zawsze wystawiane, na dni kiedy kierowca odbiera tygodniowe odpoczynki).

Co w przypadku przekroczenia norm Rozporządzenia 561/2006 WE??

Jeżeli kierowcy przekroczyli obowiązujące ich normy mogą opisać wykresówki art. 12 Rozp. 561/2006 WE. Jeżeli skrócili odpoczynek bądź przerwę, wydłużyli czas prowadzenia pojazdu na rewersie wykresówki powinni podać artykuł, na który się powołują oraz powód odstępstwa. Należy pamiętać, że Art. 12 Rozp. 561/2006 WE można się posłużyć w przypadkach nieprzewidzianych, wynikłych nagle podczas zadania przewozowego przekroczenia norm i odstąpienia te nie powinny mieć charakteru nagminnego i rażącego.

O ile w przypadku wykresówki nie ma problemu z opisaniem jej w sytuacji przekroczenia normy, to odnośnie kart kierowcy sprawa wygląda troszeczkę inaczej. Kierowca w dniu, w którym dokonał przekroczenia normy powinien mieć zrobiony wydruk z tachografu cyfrowego i w tym dniu powinien prawidłowo opisać wydruk art. 12 Rozp 561/2006/ WE, i tylko to może uchronić przed nałożeniem kary – wydruki z tachografu cyfrowego też są brane pod uwagę podczas kontroli.

Co podlega kontroli przez WITD w firmie??

WITD na zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli wskazuje zakres dokumentów, które będą sprawdzane podczas kontroli. Oprócz tarcz tachografu i harmonogramów (dotyczy przewozu osób na liniach do 50 km) organ sprawdza także m.in. dokumenty związane z dostępem do rynku przedsiębiorcy – m.in. certyfikat kompetencji zawodowych, spełnienie warunków dobrej reputacji, wykaz samochodów używanych do przewozu rzeczy lub osób – m.in. wypisy, ubezpieczenie OC, akta pracownicze kierowców – umowy, ważność badań lekarskich, zaświadczenia o ukończeniu kursów na przewóz rzeczy lub osób itp.

Suma kar nałożonych podczas kontroli WITD w przedsiębiorstwie

Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym (art. 92a ust 3) suma kar pieniężnych nałożonych za naruszenia stwierdzone podczas kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy nie może przekroczyć:

1) 15 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio do 10 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
2) 20 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od 11 do 50 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
3) 25 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie średnio od 51 do 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;
4) 30 000 złotych – dla podmiotu zatrudniającego kierowców w liczbie większej niż 250 w okresie 6 miesięcy przed dniem rozpoczęcia kontroli;

Nałożenie powyższej kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej, nie wyklucza wszczęcia postępowania o cofniecie licencji, jeśli podczas kontroli ujawniono naruszenia w wyniku których organ jest obligowany do wydania takiej decyzji, a nawet skierowania sprawy do prokuratury jeśli podczas kontroli organ ujawnił ponadto okoliczności uzasadniające prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa.

Liczba dni kontroli organu kontroli

Zgodnie z art. 83 ust 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

Mając na myśli „wszystkich kontroli organu kontroli” ustawa mówi o poszczególnych organach kontroli. Dni kontroli różnych organów kontroli nie podlegają sumowaniu.

Po kontroli....

Po kontroli przedsiębiorca otrzymuje protokół kontroli zawierający ewentualnie uchybienia występujące w firmie. Do momentu wydania decyzji można składać wyjaśnienia do protokołu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzającej uchybienia oprócz ewentualnie nałożonych kar na przedsiębiorcę zgodnie z załącznikiem III do UoTD organ wzywa przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie. Maksymalny wymiar kary, który grozi firmie transportowej jest dość częstym przypadkiem, a spowodowane jest to głównie karami za przekroczone normy czasu pracy kierowcy. Tak więc bardzo istotnym jest regularna kontrola i analiza wykresówek celem sprawdzenia prawidłowego użytkowania ich przez kierowców.

Ale kara pieniężna tak jak zostało to już wspomniane powyżej, to nie najbardziej dotkliwy skutek kontroli. W przypadku, gdy firma nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego, kontrola może zakończyć się dla przewoźnika złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania o cofnięcie licencji.

Organ kontrolny wydaje decyzje o cofnięciu licencji lub zezwolenia na postawie ustawy o transporcie drogowym (w art. 15 i art. 24 ust. 4–6).). Ustawa ta podaje zamknięty katalog okoliczności kiedy organ obligatoryjne wydaje decyzję o cofnięciu licencji lub zezwolenia, oraz inne naruszenie na podstawie których organ kontrolny MOŻE A NIE MUSI wszcząć postępowanie o cofnięciu licencji lub zezwolenia, o czym dokładnej w następnym artykule.

Opracowała: Mariola Salwa transtica.pl


Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.