May 21, 2012

Kolejne obostrzenia na drodze od 9 czerwca 2012 roku, czyli nowy taryfikator kar dla kierowców


W dniu 9 maja br. Minister Spraw Wewnętrznych podpisał nowe Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Przywołany akt prawny wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2012 r., i określa m.in.
1) sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogwego;
2)  warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej „ewidencją”.

Na mocy Kodeksu Drogowego (ustawa o ruchu drogowym) Policja (komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych), prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Do Ewidencji wpisuje się naruszenia wraz z odpowiadającą im liczbą punktów, zgodnie z Taryfikatorem punktów karnych, który stanowi załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10. Otrzymane punkty za naruszenie usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia (z wyjątkami opisanymi poniżej).

UTRATA PRAWA JAZDY

Kierowca który w ciągu roku może uzyskać 24 punkty karne. W przypadku przekroczenia tej liczby przez osobę, która posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok, na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji kierowana jest na egzamin sprawdzający  (test teoretyczny i praktyczny). Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy obejmuje wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy. W razie negatywnego wyniku, wydana zostaje decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym. Decyzję o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, (z wyjątkiem przypadku opisanego  poniżej), wydaje starosta po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie. Czyli w przedstawionym przypadku po przystąpieniu do egzaminu i uzyskaniu  pozytywnego wyniku.  Natomiast w przypadku, kiedy kierujący przekroczy liczbę 20 punktów w ciągu roku od uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy, na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji sporządzana jest decyzja administracyjna o cofnięciu prawa jazdy z wnioskiem o skierowanie na ponowny kurs, a nie jak ma to miejsce w przypadku bardziej doświadczonych kierowców jedynie na egzamin sprawdzający.

REDUKACJA CAŁKOWITA I CZĘŚCIOWA PUNKTÓW

Rozporządzenie w § 6 określa cztery przypadki, kiedy organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji punkty przypisane na podstawie wpisu ostatecznego:
1)  Jeżeli wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym (utrata prawa jazdy), z wyjątkiem decyzji o cofnięciu ze względów zdrowotnych i psychologicznych.
2)  m.in. w razie uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu sprawdzającego w razie przekroczenia limitu punktów karnych (24 pkt.) przez kierowcę, jeżeli  sprawdzenie to obejmowało umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną,
3)  Jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynął rok, chyba, że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyłaby dopuszczalny limit (24 punkty bądź 20 punktów).
4) w razie odbycia szkolenia w celu zmniejszenia liczby punktów (o którym mowa w art. 130 ust. 3 kodeksu drogowego i na zasadach § 8 rozporządzenia)


SZKOLENIE REDUKUJĄCE LICZBĘ PUNKTÓW

Kierowca w celu pomniejszenia liczby posiadanych punktów karnych, bez względu na ich liczbę może uczestniczyć w szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Szkolenia takie, kierujący pojazdem odbywa na własny koszt w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po każdorazowym, szkoleniu odpisuje 6 punktów karnych. Z zastrzeżeniem, iż liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem. 
Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24.
Kierowcy wpisanemu do ewidencji po przedstawieniu przez niego zaświadczenia o odbyciu szkolenia lub otrzymaniu tego zaświadczenia od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, właściwy dla miejsca zamieszkania ewidencjonowanego komendant wojewódzki Policji zmniejsza o czym już była mowa powyżej o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą.
UWAGA !!!
Prawo do odbycia ww. szkoleń w celu zmniejszenia liczby punktów karnych, nie przysługuje kierowcom będących w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. 
W razie kontroli przez funkcjonariuszy publicznych na drodze i po doliczeniu kolejnych punktów karnych w sytuacji kiedy, ich suma przekroczy 24 policjant kontrolujący, zobligowany jest do zatrzymania prawa jazdy uniemożliwiając dalsze prowadzenie pojazdu. W takiej sytuacji, już po utracie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonego limitu sumy punktów karnych, kierowca jest zobowiązany poddać się badaniu psychologicznemu oraz zdać sprawdzający egzamin państwowy, zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną kursu na prawo jazdy.


NOWY TARYFIKATOR PUNKTÓW KARNYCH - zaostrzenie przypisów

Poniżej, wypunktowano na postawie wchodzącego w życie z dniem 9 czerwca br. nowego Taryfikatora punktów karnych wykazu naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczby punktów odpowiadającej tym naruszeniom. Omawiane zmiany, zostały wdrożone w życie w  celu poprawy bezpieczeństwa dzieci, pasażerów oraz pieszych. Przywołane poniżej wypunktowane naruszenia są przykładowe, i dotyczą bezprawnych zachowań kierowców najczęściej występujących:

- parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych - 5 pkt (dotychczas 0 pkt);

- rozmowa przez telefon komórkowy - 5 pkt (dotychczas 0 pkt);

- wjeżdżanie między pojazdy jadące w kolumnie - 2 pkt (dotychczas 0 pkt)

- wjeżdżanie na skrzyżowanie jeśli na nim lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2 pkt (dotychczas 0 pkt);

- zakrywanie m.in. świateł, oznaczeń czy tablic rejestracyjnych - 3 pkt (dotychczas 0 pkt);

- zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym - 3 pkt (dotychczas 0 pkt);

- wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym - 3 pkt (dotychczas 0 pkt);

- utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru (nieużycie lub niewłaściwe użycie kierunkowskazów) - 2 pkt (dotychczas 0 pkt);

- przewóz dzieci niezgodnie z przepisami (w szczególności bez fotelika) - 6 pkt (dotychczas 3 pkt);

- przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (bez pasów lub bez kasku) - 4 pkt (dotychczas 1 pkt);

- przewożenie pasażerów w liczbie przekraczającej dopuszczalną a za każdego pasażera przewożonego w niewłaściwy sposób dodaje się 1 pkt - od 1 do 10 pkt (dotychczas 1 pkt);

- przewożenie osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy z naruszeniem przepisów - 2 pkt (dotychczas 1 pkt);

- przewożenie osób w przyczepie z naruszeniem przepisów - 2 pkt (dotychczas 1 pkt);

- ciągnięcie za pojazdem osób m.in. na nartach, sankach lub wrotkach - 5 pkt (dotychczas 0 pkt);

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu - 10 pkt (dotychczas 8 pkt);

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania - 6 pkt (dotychczas 5 pkt);

- niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej - 10 pkt (dotychczas 8 pkt);

- wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i przed nimi - 10 pkt (dotychczas 9 pkt);

- wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i przed nimi - 10 pkt (dotychczas 8 pkt);

- cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie - 5 pkt (dotychczas 3 pkt);

- niezatrzymanie pojazdu przed znakiem STOP - 2 pkt (dotychczas 1 pkt).

Opracowała:
Skowyra Monika Zespół TRANSTICA

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.