May 21, 2012

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy jednoosobowa spółka kapitałowa – co lepsze?


"Łaskawy Ustawodawca...”

Od 1 lipca 2011 r., w związku z dokonaną nowelizacją kodeksu spółek handlowych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić ją w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.


Dotychczas, przedsiębiorca wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej, mógł co najwyżej wnieść swoje przedsiębiorstwo do spółki kapitałowej (sp. z o.o. lub s.a) jako aport bądź poprzez zbycie przedsiębiorstwa na rzecz spółki i wstąpienie do niej w charakterze wspólnika. Przedsiębiorca, chcący prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej musiał najpierw zamknąć jednoosobową działalność gospodarczą, żeby założyć spółkę kapitałową.

Brak ciągłości bytu prawnego powodował szereg trudności związanych z brakiem następstwa prawnego, kontynuacją umów, koncesji, zezwoleń itp.

Wobec nowelizacji, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ma możliwość przekształcenia swojego przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową z zachowaniem zasady kontynuacji praw i obowiązków. Co do zasady, powstała spółka wchodzi jako następca prawny w ogół praw i obowiązków przedsiębiorcy.

Przekształcenie od A do Z

W myśl komentowanej regulacji do przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę prawa handlowego niezbędne jest:

1) sporządzenie w formie aktu notarialnego planu przekształcenia przedsiębiorcy zawierającego co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami i opinią biegłego rewidenta;

Plan przekształcenia stanowi naczelny dokument procedury transformacyjnej, i oprócz ustalonej wartości bilansowej przedsiębiorstwa winien również określać rodzaj spółki (sp. z o.o. lub s.a.), oraz wskazywać wartość i liczbę udziałów lub akcji w spółce przekształcanej.

Do planu przekształcenia należy załączyć:
- projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
- projekt aktu założycielskiego (statutu),
- wycenę składników majątku przedsiębiorcy przekształcanego,
- sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy,
- opinia biegłego rewidenta powołanego na wniosek przedsiębiorcy przez sąd rejestrowy celem analizy planu przekształcenia pod względem poprawności i rzetelności,

2) złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, które powinno określać: typ spółki, w jaki przedsiębiorca przekształcany zostaje przekształcony, wysokość kapitału zakładowego, nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej;

3) powołanie członków organów spółki przekształconej;

4) podpisanie aktu założycielskiego (statutu) jednoosobowej spółki przekształconej (zależnie od formy prawnej);

Dniem przekształcenia jest dzień wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców KRS. Organ ewidencyjny, po otrzymaniu z sądu rejestrowego odpisu postanowienia o wpisie spółki przekształconej do rejestru, jest zobowiązany wykreślić przedsiębiorcę z ewidencji działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, iż w związku z utworzeniem spółki kapitałowej należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,5 wartości kapitału (w przypadku sp. z o.o. minimalna kwota kapitału zakładowego spółki wynosi 5.000,00 zł).

Zarejestrowanie spółki w KRS wynosi obecnie 500 zł.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy przekształconego za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia.

Wobec dokonanego przekształcenia przedsiębiorcy, dotychczas prowadzącego działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową, właścicielem majątku, którym dotychczas była osoba fizyczna staje się spółka.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi odpowiedzialności przedsiębiorcy, (albowiem nie można wykluczyć przypadków, w których przedsiębiorca (osoba fizyczna), na którym ciążą długi, w celu uniemożliwienia egzekucji z majątku osobistego tych zaległości przekształci się w spółkę kapitałową, powodując przesunięcie zobowiązań, wraz z majątkiem, przedsiębiorstwa do spółki), ustawodawca wprowadził solidarną odpowiedzialność ze spółką przekształconą za zobowiązania powstałe przed dniem przekształcenia związane z uprzednio prowadzoną działalnością w okresie trzech lat od dnia przekształcenia.

Wady i zalety transformacji

Zaletą transformacji jest niewątpliwie ograniczenie odpowiedzialności wspólnika, który nie odpowiada za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki powstaje dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Wyłączenie odpowiedzialności wspólnika jest niezwykle istotne, albowiem przy dynamicznym rozwoju działalności zwiększa się ryzyko finansowe inwestycji. Dodatkowo, spółka może podwyższać swój kapitał zakładowy poprzez poszerzenie grona wspólników.

Sukcesja praw i obowiązków nie dotyczy jednak obowiązku podatkowego, dotychczasowy przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty zobowiązań podatkowych powstałych przed transformacją.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą rozliczał się według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub według ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Po transformacji, spółka staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Należy zaznaczyć, iż spółka opodatkowana jest 19%-owym CIT-em oraz 19% - owym PIT -em dochodów wspólnika z tytułu udziału w zyskach.

Przedsiębiorco postaw na rozwój swojej firmy, Kancelaria pomoże Ci na każdym etapie przekształcenia.

 

Autor publikacji: Adwokat Iwona Moryc
wspołpracujący z transtica.pl

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.