Apr 20, 2012

Umowa pomiędzy Viatollem a Użytkownikiem ViaBOXa


Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Prawa Cywilnego „umowa” to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, które ustala ich wzajemne prawa lub obowiązki. Najczęściej występującą formą umowy jest umowa dwustronnie zobowiązująca. Umowa taka rodzi dla każdej ze stron prawa, a także obowiązki. Prawa i obowiązki stron kształtują się w ten sposób, że każda ze stron zobowiązuje się do świadczenia, które jest ekwiwalentem świadczenia drugiej strony. W naszych rozważaniach przyjrzymy się umowie jaką przewoźnicy, którzy poruszają się po drogach krajowych musieli zawrzeć ze Spółką Kapsch, a także jak każda ze stron wywiązuje się z tej umowy.

 

W związku z wejściem w życie 1 lipca 2011 roku elektronicznego poboru opłat za przejazd po drogach krajowych każdy właściciel pojazdu powyżej 3,5 tony lub inny podmiot upoważniony przez właściciela do korzystania z takiego pojazdu musiał zawrzeć umowę ze Spółką Kapsch Telematic Services, która działa w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Użytkownik miał do wyboru dwa rodzaje umów. Pierwsza z nich to umowa do korzystania z konta w trybie z odroczoną płatnością, a druga to w trybie przedpłaconym. Niezależnie od rodzaju podpisanej umowy użytkownik zobowiązał się do terminowego uiszczania opłaty w należnej wysokości za przejazd po płatnych drogach, a także do zgłoszenia wszelkich zmian danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaistnienia zmian.


Użytkownik dodatkowo w § 4 punkt 2 zobowiązał się także do:

  1. Nie zmieniania i nie wprowadzania innych danych do viaBoxa niż nadane przez Spółkę

  2. Wykorzystywania viaBOXa wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, postanowieniami Umowy, OWU, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami producenta zawartymi w dołączonej instrukcji obsługi viaBOX

  3. Należytego zabezpieczenia viaBOX przed utratą lub uszkodzeniem,

  4. Używania włączonego viaBOX podczas przejazdu po drodze płatnej

  5. Umieszczenia viaBOX wyłącznie w pojeździe przypisanym do niego przez Spółkę.

To, że każdy z użytkowników z należytą starannością wykonuje ciążące na nim zobowiązania jest oczywiste. Jednak na użytkowników wciąż są nakładane, często niesłusznie bardzo wysokie kary. Inspekcja Transportu Drogowego nakłada na kierującego pojazdem karę za brak viaBOXa, niewłaściwe jego użytkowanie, wprowadzenie nieprawidłowych danych czy też za nieuiszczenie opłaty za przejazd, pomimo tego, że środki na koncie są.

A jak wygląda sytuacja od strony Spółki? odnoszę wrażenie, ze czuje się bezkarna. Podpisała umowę, a jednak jak postaram się przedstawić poniżej nie do końca wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Moje rozważania rozpocznę od tego, że zgodnie z § 4 punkt 1a Spółka zobowiązała się do udostępnienia kompletnego i sprawnego technicznie urządzenia viaBOX. W praktyce jednak wygląda to tak, że prawie 30% tych urządzeń jest niesprawnych technicznie. Wprowadzają one często kierowców w błąd. Zdarzają się sytuacje, że w momencie kiedy są środki na koncie, a pojazd przejeżdża pod bramownicą urządzenie daje informacje, że środków nie ma. Inaczej wygląda sytuacja kiedy środków faktycznie zabraknie. Najczęściej wtedy viaBOX nadal daje jeden sygnał dźwiękowy czy świetlny, co oznacza, że opłata została prawidłowo pobrana. Kierowcy często nie są w stanie sprawdzić czy urządzenie działa prawidłowo. Po pierwsze nie zawsze mają w kabinie dostępu do Internetu, aby przed każdą bramownicą zatrzymywać się (dla pewności tak by wypadało zrobić) i sprawdzić czy na koncie znajduje się wystarczająca ilość środków – jest to sytuacją surrealistyczną. W przypadku, gdy dzwonią na infolinie viaTOLL, często konsultanci udzielają im błędnych informacji, albo w ogóle nie są w stanie ich udzielić, ponieważ transfer danych nie został jeszcze zakończony.

Ale jak widać w umowie Spółka zabezpieczyła się na takie wypadki. Otóż w § 11 punkt 8 ogólnych warunków korzystania z konta, czy to w trybie przedpłaconym czy z odroczoną płatnością Spółka zawarła zapis, że ani ona ani Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika ze względu na awarię urządzenia viaBOX, spowodowanego jego uszkodzeniem, utratą lub ujawnieniem wady fabrycznej. Czy taki zapis jest zgodny z prawem? Biorąc pod uwagę fakt, że użytkownik nie ma wyboru spośród urządzeń innych firm jest skazany na płacenie kar za wadliwie działające urządzenia!

Kolejnym przejawem wprowadzania kierowców w błąd jest instrukcja obsługi viaBOX, która jest integralną częścią Umowy. Otóż zgodnie z jej zapisami urządzenie pokładowe viaBOX nie wymaga obsługi. Nie jest to do końca zgodne z prawdą. Co z sytuacją, kiedy użytkownik posiada viaBOXa z przełącznikiem tonażu i musi manualnie zmienić wysokość pobranej opłaty w zależności od tego czy porusza się z naczepą/przyczepą, ładunkiem czy też bez.

Warto też przyjrzeć się zapisowi § 6 punkt 6, w którym Spółka zobowiązała się do przysyłania Użytkownikowi ostrzeżenia, informującego, że na Koncie Użytkownika brakuje środków umożliwiających jazdę po drodze płatnej na wszystkie urządzenia viaBOX przypisanych do konta Użytkownika, a także zobowiązała się taką informacje przesyłać za pomocą kanałów komunikacji wskazanych w Umowie. Informacja taka miała być przesyłana raz dziennie. Na palcach jednej ręki można policzyć osoby, które otrzymały takie informacje. Wiele osób zwróciło się do Spółki z zapytaniem dlaczego takich informacji nie otrzymują skoro podpisując umowę wskazali swoje dane kontaktowe tj. telefon komórkowy, fax czy też adres e- mail. Odpowiedź Spółki była następująca, podane dane kontaktowe miały służyć tylko jako forma kontaktu między Operatorem Systemu a Użytkownikiem. Dotyczy to zwłaszcza kontaktu z Klientem w przypadku uzyskania niezbędnych informacji odnośnie rozpatrywanej reklamacji. Natomiast kanałem komunikacji, o którym mowa w przywołanym paragrafie jest jedynie urządzenie viaBOX oraz adres e-mail. I jeżeli klient nie podał gp podczas rejestracji w systemie otrzymuje informację tylko przez urządzenie viaBOX. Czytając z należytą dokładnością treść umowy nie spotkałam się jednak zapisem, że tylko te dwie formy są kanałem komunikacji, na podstawie których można domagać się informacji o braków środków na koncie.

Jeżeli chcą być Państwo na bieżąco informowani o problemach z Viatollem, jeżeli chcą dowiedzieć się więcej na temat walki z systemem elektornicznego poboru opłat, zachęcam do zamówienia bezpłatnego Magazynu Transportowego, bądź kontakt telefoniczny z zespołem Transtica pod numerem telefonu 500-561-861

Jadwiga Dudzik transtica.pl

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.