Oct 2, 2019

Świadectwo pracy zmiana od 7 września 2019


Od 7 września 2019 roku zmieniły się zapisy art 97 Kodeksu Pracy dotyczące wydania świadectwa pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Pracy zgodnie z art. 97 § 1 „w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy”.Zgodnie z nowymi zasadami, które obowiązują od 7 września 2019 roku pracodawca zobowiązany jest wydać świadectwo pracy w tym dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Ponadto artykuł 97 par 1 Kodeksu pracy został uzupełniony o regulację, z której wynika, że pracodawca ma prawo przesłać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, jeśli z przyczyn obiektywnych wydanie tego dokumentu nie było możliwe w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami „ W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy” .
Do Kodeksu pracy wprowadzone zostały także nowe przepisy dotyczące sytuacji, kiedy pracodawca nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy. Pracownik ma teraz prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.
Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe − pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Wtedy to sąd określa treść świadectwa pracy, a prawomocny wyrok albo postanowienie zobowiązujące pracodawcę do wydania świadectwa pracy zastępuje to świadectwo.

Opracowała: Jadwiga Beiersdorf transtica.pl

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.