Oct 29, 2018

Odbiór odpoczynków tygodniowych regularnych 45 godzinnych


Coraz więcej państw Unii Europejskiej wprowadza sankcje za odbywanie 45-godzinnego odpoczynku w kabinie pojazdu, nakładając na kierowców i właścicieli firm transportowych wysokie kary za złamanie wyżej wymienionego zakazu. Zakaz odbierania odpoczynku tygodniowego regularnego 45-godzinnego w pojeździe obowiązuje od momentu wejścia w życie przepisów Rozporządzania (WE) 561/2006. Przez długi okres czasu jednak nie było kontroli kierowców pod kątem łamania tego przepisu, gdyż z uwagi na brak podstaw do ukarania były to po prostu martwe zakazy. Wysokie kary za odbieranie regularnego odpoczynku tygodniowego wprowadziło na razie 5 państw: Niemcy, Francja, Belgia, Wielka Brytania i Holandia.

 

Wprowadzanie wysokich kar przez coraz to nowe Państwa Członkowskie to skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z grudnia 2017 roku.

Brak możliwości odbywania 45- godzinnego odpoczynku w kabinie samochodu ciężarowego wynika z art. 8 ust. 8 Rozporządzenia 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacja niektórych przepisów socjalnych i odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 15 marca 2006 r. Zgodnie z artykułem 8 ust. 8 rozporządzenia nr 561/2006: „ Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju”. Przepis ten wskazuje, które odpoczynki mogą być odbierane w pojeździe, wykluczając tym samym możliwość odbierania regularnych tygodniowych 45-godzinnych odpoczynków w pojeździe. Zmierzać to miało do osiągnięcia poprawy warunków pracy kierowcy i bezpieczeństwa drogowego, ponieważ zdaniem ustawodawcy unijnego było, iż kabina ciężarówki nie jest miejscem dostosowanym do odbierania tak długich okresów odpoczynku. Zakaz ten ma na celu poprawę warunków pracy kierowcy, ogólną poprawę bezpieczeństwa drogowego oraz ujednolicenie warunków konkurencji. Zakaz ma poprawić warunki pracy kierowcy i umożliwić im częstsze powroty do domu.

Aby lepiej zrozumieć o jakie odpoczynki chodzi przypomnijmy sobie podstawowe definicje odpoczynków z rozporządzenia nr 561/2006. Artykuł 4 lit. g) i h) rozporządzenia nr 561/2006 podaje definicję dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku:
1) „dzienny okres odpoczynku” oznacza dzienny okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje regularny dzienny okres odpoczynku lub skrócony dzienny okres odpoczynku:
- „regularny dzienny okres odpoczynku” oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin. Alternatywnie regularny dzienny okres odpoczynku można wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny, a druga co najmniej 9 godzin
- „ skrócony dzienny okres odpoczynku” oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 9 godzin, ale krócej niż 11 godzin
2) „tygodniowy okres odpoczynku” oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem, i obejmuje regularny tygodniowy okres odpoczynku lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku:
- „regularny tygodniowy okres odpoczynku”- oznacza odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin
- „skrócony tygodniowy okres odpoczynku” oznacza odpoczynek trwający krócej niż 45 godzin, który można, na warunkach ustalonych w art. 8 ust. 6, skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin.

Rozporządzenie 561/2006 formułuje zakaz spędzania regularnych tygodniowych okresów odpoczynku w pojeździe jednak nie określa kar za złamanie tego zakazu. Nakłada natomiast na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia kar za to naruszenie oraz podjęcia środków niezbędnych do zapewnienia ich stosowania. Kary muszą być skuteczne, proporcjonalne, odstraszające, a także niedyskryminujące. Sankcje za odbiór regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie samochodu ciężarowego wprowadziło 5 państw. Dania rozważa wprowadzenie podobnych regulacji, a w Austrii, Włoszech i Hiszpanii podobne postulaty zgłaszają związki zawodowe.

We Francji kontrolerzy mogą nakładać na przewoźnika karę w wysokości do 30 000 euro lub wyrok pozbawienia wolności właściciela. Francuscy kontrolerzy żądają dowodów odbycia odpoczynku poza kabiną w postaci np. rachunków za hotel, zaświadczeń pracodawcy o wypoczynku u rodziny. Francuzi karzą również za krótsze odpoczynki - co najmniej 12 godzin podczas przewozów towarów niebezpiecznych. Ten zakaz został wprowadzony we Francji od 2 stycznia 2018 r. Obowiązuje w terenie zabudowanym, a także poza nim, jeżeli postój odbywa się w odległości mniejszej niż 50 metrów od budynków mieszkalnych, miejsc użyteczności publicznej oraz innych pojazdów przewożących ADR-y.

W Niemczech sankcje za złamanie zakazu odpoczynku tygodniowego dotyczą zarówno przewoźnika jak i kierowcy. Kary jakie przewidziano dla kierowcy to 500 euro, a dla przewoźnika 1 500 euro. Belgowie wystawiają kary 1 800 euro. Nie żądają oni przedstawienia żadnych dowodów potwierdzających odbieranie odpoczynku poza kabiną a kary nakładane są jedynie za odbieranie odpoczynku „ na gorącym uczynku”. W Holandii kara za złamanie zakazu odbioru 45-godzinnego odpoczynku w kabinie wynosi 1 500 euro dla właściciela przedsiębiorstwa. W Wielkiej Brytanii obowiązują kary za 45-godzinny odpoczynek odbywany przez kierowcę w kabinie w wysokości 300 funtów. Jednak kara 300 funtów w Wlk. Brytanii uzależniona jest od warunków, jakie panują na parkingu lub miejscu postoju. Jeśli parking wyposażony jest w zaplecze sanitarne i gastronomiczne, a kierowca tylko część odpoczynku (a nie całe 45 h) spędzi w kabinie pojazdu, wówczas mandat nie ma być nakładany.

Opracowanie: Jadwiga Beiersdorf transtica.pl
Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.