Oct 3, 2018

Przekroczenie 10 godzin pracy, kiedy kierowca pracował w porze nocnej


Definicja pory nocnej do ustalania czasu pracy została wprowadzona w 2012 zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców. Jednak wciąż budzi wiele wątpliwości i niejasności.

Można stwierdzić jednak, że do 3 września 2018 roku był to „martwy” przepis, gdyż za nieprzestrzeganie godzin pracy, gdy kierowca zahaczył o porę nocną nie było w żaden sposób sankcjonowane.Pora nocna do ustalania czasu pracy

Definicja pory nocnej zawarta Uocpk w Art. 2 w punkcie 6a ma zastosowanie wyłącznie do celów ustalania czasu pracy, a mianowicie jak mówi przepis pora nocna – okres czterech godzin pomiędzy godziną 00:00 i godziną 07:00; definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy. Jest ona ściśle powiązana z art. 21 tej samej ustawy, który mówi iż, w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie.
Mamy tu na myśli dobę pracowniczą czyli 24 kolejne godziny, od momentu kiedy kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Godziny pracy w 24 godzinnej dobie pracowniczej zgodnie z art. 8 Uocpk służą dla celów rozliczania czasu pracy i ustalania uprawnienia do wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych.

Doba pracownicza

Pamiętajmy, że doba pracownicza rozpoczyna się dla kierowcy o godzinie rozpoczęcia przez niego pracy w danym dniu i kończy po 24 godzinach.
Nie należy mylić jej z dobą astronomiczną trwającą od 00:00 do 24:00 w danym dniu.

Kiedy możliwe jest przekroczenie 10 godzin pracy w danej dobie pracowniczej

Najprościej będzie to pokazać na przykładzie:

Kierowca w poniedziałek pracował w godzinach 8:00 -17:00
We wtorek rozpoczął pracę o godzinie 6:00

Doba pracownicza poniedziałkowa kierowcy rozpoczęła się o godz. 8.00 w poniedziałek i trwa do godz. 8.00 we wtorek. Kierowca rozpoczął pracę we wtorek w niezakończonej jeszcze poniedziałkowej dobie pracowniczej. Praca między godzinami 6.00 a 8.00 we wtorek zaliczana jest do doby pracowniczej poniedziałkowej i może wpłynąć na przekroczenie 10 godzin pracy w danej dobie. Wszystkie godziny pracy do godziny 8:00 we wtorek mogą stanowić również godziny nadliczbowe.

Określenie godzin pory nocnej

Każdy pracodawca powinien określić godziny pory nocnej dla kierowców obowiązujące w firmie.
Powinno to być wskazane np. w regulaminie pracy albo np. w umowie o pracę.
Każda firma określa 4 godziny pory nocnej w przedziale godzin pomiędzy godziną 00:00 i godziną 07:00 czyli np. ustalamy, że pora nocna w firmie to godziny 00:00-04:00 lub 01:00-05:00.
Bez znaczenia jednak jest czy pora nocna przypada na początek czy też na koniec okresu pracy kierowcy w danym dniu. Jednak przekroczenie 10 godzin pracy musi zakończyć dany dzień pracy kierowcy, bez względu na to czy kierowca osiągnął cel swojego przewozu drogowego, w przeciwnym razie każde, nawet nieznaczne przekroczenie tego maksymalnego 10 godzinnego czasu pracy w danym dniu stanowić będzie wykroczenie.

Co zaliczamy do czasu pracy kierowcy

Mając na myśli wspomniany wyżej czas pracy kierowcy należy pamiętać, że nie chodzi tylko i wyłącznie o czas prowadzenia pojazdu. Żeby rozwiać wątpliwości do czasu pracy kierowcy zgodnie z art. 6 Uocpk zaliczają się także wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, m.in. załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem, nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym, czynności spedycyjne, obsługę codzienną pojazdów i przyczep, inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy, niezbędne formalności administracyjne, utrzymanie pojazdu w czystości.

Przewidziane sankcje za przekroczenie

Zgodnie z załącznikiem 3 do Utd w punkcie 5.12. przewidziano karę dla przewoźnika za przekroczenie dopuszczalnego dobowego 10-godzinnego czasu pracy, jeżeli praca jest wykonywana w porze nocnej:
1) o czas od 1 godziny do mniej niż 3 godzin – 50 zł co stanowi 3.9 PN (poważne naruszenie)
2) za każdą rozpoczętą godzinę od 3 godzin – 100 zł co stanowi 3.10 BPN (bardzo poważne naruszenie)

Pora nocna, a naliczenie dodatków do wynagrodzenia

Istotne jest fakt, że zawarta w Ustawie o czasie pracy kierowców definicja pory nocnej jak już na wstępie zostało wspomniane ma zastosowanie wyłącznie do celów ustalania czasu pracy.

Wprowadzenie w 2012 roku nowej definicji pory nocnej dla kierowców nie oznacza nieobowiązywania już dotychczasowej 8 godzinnej pory nocnej wynikającej z Kodeksu Pracy, która dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie, nie tylko kierowców. Dodatki do wynagrodzenia z tytułu godzin nocnych wynikające z Art. 1518 § 1 Kodeksu Pracy w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, naliczane są na podstawie godzin przepracowanych pomiędzy 21.00 a 7.00 (wybrane 8 godzin)

Opracowanie: Mariola Orchel transtica.pl

Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.