Feb 24, 2020

Do grona państw, które starają się zwalczać konkurencję za pomocą płacy minimalnej dołącza od 1 marca Holandia. Pracodawca musi liczyć się z szeregiem nowych obowiązków po wejście nowego prawa w życie. Przede wszystkim będzie to obowiązek wypłaty płacy minimalnej i zgłaszania kierowców. Zgłoszenia możemy dokonać za pośrednictwem platformy internetowej www.meldloket.postedworkers.nl/

 

Oct 2, 2019
Od 7 września 2019 roku zmieniły się zapisy art 97 Kodeksu Pracy dotyczące wydania świadectwa pracy.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu Pracy zgodnie z art. 97 § 1 „w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy”.

Jan 12, 2019

Na początku grudnia 2018 roku odbyło się w Brukseli posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Ustalenia w głównej mierze dotyczyły tzw. „ Pakietu Mobilności”. Pakiet Mobilności to reforma obejmująca warunki pracy kierowców, specjalne przepisy dotyczące delegowania kierowców w transporcie międzynarodowym oraz kwestię dostępu do rynku przewozów drogowych. Na posiedzeniu ministrowie ze wszystkich krajów Unii Europejskiej przyjęli porozumienie polityczne nazwane „ podejściem ogólnym”, w którym zaostrzono zasady kabotażu, stworzono nowe wytyczne dotyczące delegowania pracowników a także wprowadzono zakaz 45-godzinnych przerw w pojazdach i obowiązkowych powrotów do kraju.

Dec 13, 2018

31 grudnia 2018 roku przestanie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W miejsce powyższego rozporządzenia wejdzie w życie nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, które wprowadza bardzo istotne zmiany odnośnie m.in. zakresu ewidencji czasu pracy. Od 1 stycznia 2019 roku ma także wejść w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.


Nov 27, 2018

9 listopada 2018 roku powstała kolejna, dziewiąta wersja projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który w założeniu ustawodawcy ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Celem ustawodawcy jest zapewnienie należytego dostępu do transportu publicznego poprzez uruchomienie dodatkowych linii komunikacyjnych na obszarach dotychczas nieobsługiwanych przez transport publiczny. Ustawa chce także utrzymać w mocy dopłaty do biletów ulgowych w taki sposób, aby z przejazdów z ulgą ustawową mogli korzystać wszyscy obywatele uprawnieni do nich z mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.


Nov 22, 2018

Za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu czy za przekroczenie nacisków na osie podczas kontroli na drodze odpowiada głównie przewoźnik. To na niego Inspekcja Transportu Drogowego nakłada w drodze decyzji administracyjnej karę, często bardzo wysoką bo aż 15 000 zł.
Oct 29, 2018

Coraz więcej państw Unii Europejskiej wprowadza sankcje za odbywanie 45-godzinnego odpoczynku w kabinie pojazdu, nakładając na kierowców i właścicieli firm transportowych wysokie kary za złamanie wyżej wymienionego zakazu. Zakaz odbierania odpoczynku tygodniowego regularnego 45-godzinnego w pojeździe obowiązuje od momentu wejścia w życie przepisów Rozporządzania (WE) 561/2006. Przez długi okres czasu jednak nie było kontroli kierowców pod kątem łamania tego przepisu, gdyż z uwagi na brak podstaw do ukarania były to po prostu martwe zakazy. Wysokie kary za odbieranie regularnego odpoczynku tygodniowego wprowadziło na razie 5 państw: Niemcy, Francja, Belgia, Wielka Brytania i Holandia.

Oct 3, 2018

Definicja pory nocnej do ustalania czasu pracy została wprowadzona w 2012 zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców. Jednak wciąż budzi wiele wątpliwości i niejasności.

Można stwierdzić jednak, że do 3 września 2018 roku był to „martwy” przepis, gdyż za nieprzestrzeganie godzin pracy, gdy kierowca zahaczył o porę nocną nie było w żaden sposób sankcjonowane.


Sep 28, 2018

Kodeks pracy nakłada na każdego pracodawcę zatrudniającego pracowników prowadzenie ewidencji czasu pracy. Także przedsiębiorcy branży transportowej mają obowiązek prowadzenia ewidencji. Jednak specyfika zawodu kierowcy, gdzie wykonuje on swoje zadania z dala od siedziby nie daje możliwości ciągłej bezpośredniej kontroli nad pracownikiem i analizy jego aktywności. Dlatego ewidencja czasu pracy kierowców wykonywana jest często z opóźnieniem.

 

Sep 25, 2018

3 września 2018 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o transporcie drogowym. Taryfikator kar w ustawie o transporcie drogowym został dostosowany do unijnego rozporządzenia 403/2016. Rozporządzenie 403/2016 WE precyzuje kategorie, rodzaje i wagę poważnych naruszeń przepisów unijnych, które, oprócz naruszeń wymienionych w załączniku IV do tego rozporządzenia, mogą doprowadzić do utraty dobrej reputacji przez przedsiębiorców transportu drogowego lub zarządzającego transportem. Nowelizacja załączników do ustawy o transporcie drogowym ustanawia wykaz kategorii, rodzajów i stopni poważnych naruszeń.

 

Sep 21, 2018

3 września 2018 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym, która wprowadziła szereg istotnych zmian w obowiązujących już przepisach dla firm transportowych.

 

 

 

Jul 20, 2018

W Polsce coraz większym problemem jest brak kierowców zawodowych. Firmy transportowe, aby zapełnić lukę w zapotrzebowaniu na pracowników zatrudniają kierowców z Europy Wschodniej np. Ukrainy czy Białorusi. Jednak zatrudniając kierowcę z poza Unii Europejskiej musimy pamiętać by zaopatrzyć kierowcę w kilka dokumentów by w przyszłości nie narazić się na wysokie kary nakładane zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym. Korzystając z usługi kierowcy spoza Unii Europejskiej pamiętajmy, aby zawsze zadbać o jego świadectwo kierowcy ponieważ niewyposażenie kierowcy, który nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego, w świadectwo kierowcy zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 1000 zł. Natomiast bardziej dotkliwą karą wysokości 8000zł jest wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego niezgodnie z przepisami ustawy, umową międzynarodową lub warunkami określonymi w zezwoleniu, czyli dopuszczenie kierowcy, który nie posiada świadectwa kierowcy w ogóle.

May 21, 2018

W sejmie trwają pracę nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym celem wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r., które to rozporządzenie jest uzupełnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w zakresie klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych prowadzących do utraty dobrej reputacji. Główny nacisk w proponowanych zmianach kładzie się na zmiany załączników do ustawy o transporcie drogowym, a także do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych celem wdrożenia prawa Unii Europejskiej do polskiego prawa. Nowelizacja ustawy przewiduje także zmianę formy odpowiedzialności niektórych podmiotów za naruszenia związane z przewozem drogowym, a także rozszerza katalog kar.

May 17, 2018

Wielu kierowców, a także właścicieli firm transportowych zadaje sobie pytanie czy sczytywanie danych z karty kierowcy jest wymagane, gdy od poprzedniego sczytania karty, na karcie nie zarejestrowano żadnej nowej aktywności. Karta nie była używana przez kierowcę, ponieważ przebywał on na urlopie, na zwolnieniu lekarskim czy też przez dłuższy czas nie pracował z innego powodu. Otóż odpowiedź na to pytanie jest następująca: nie trzeba sczytywać danych co 28 dni, jeżeli kierowca w tym czasie nie używał karty, a także nie może zostać nałożona za to kara.


Mar 6, 2018

Schemat jest bardzo często taki sam. Podczas kontroli na drodze inspektorzy ujawniają poważne naruszenia (czasami jest to np. impulsator czy magnes neodymowy) i nakładają na kierowcę karę w postaci mandatu, jak również wszczynają postępowanie o ukaranie właściciela. Przedsiębiorca nie jest tym faktem zachwycony, ale tak do końca nie zdaje sobie sprawy, że to dopiero początek jego kłopotów.

 

 

Dec 13, 2017

Wszystko o płacy minimalnej w Europie w jednym miejscu. Co zrobić? Dostosować się. W tym Polacy są mistrzami świata. Już dziś wiemy, że ani Loi Macron ani MiLog nie są straszne polskim firmom transportowym. Niestety kolejne rządy wykazują słabość na arenie międzynarodowej i nie potrafią zadbać o interes polskich przewoźników. Nic nie wskazuje też, aby ta sytuacja znacząco się zmieniła w najbliższym czasie.
Apr 6, 2017

W związku z licznymi zapytaniami i wątpliwościami przewoźników zdecydowaliśmy się przybliżyć Państwu tematykę kategorii płacowych obowiązujących na terenie Austrii.

Przepisy Austriackie przewidują następujące grupy zaszeregowania:
Feb 3, 2017

Austria 1 stycznia 2017 roku wprowadziła zmiany w przepisach o płacy minimalnej, które obowiązują kierowców firm transportowych z Polski. Nowe przepisy wynikają z ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG). Nowe regulacje są bardzo restrykcyjne czego można się było już od dawna spodziewać. Teoretycznie regulacje te mają gwarantować kierowcom takie same prawa w wynagradzaniu oraz warunkach wykonywania pracy. W rzeczywistości chodzi o wyeliminowanie wschodnioeuropejskich firm transportowych z austriackiego rynku. Wiadomo już że za powtórne naruszenie przepisów dot. płacy minimalnej w Austrii przewoźnik narażony jest na karę zakazu wykonywania usług na terenie Austrii przez 5 LAT(!).

Jul 18, 2016

Wobec często zadawanych w ostatnim czasie pytań dotyczących możliwości łączenia określonych systemów czasu pracy wobec pracowników, niniejszą publikacją postaram się przybliżyć tę tematykę w aspekcie wykonywania zawodu kierowcy.
Jul 15, 2016

Na mocy ar. 6 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE Komisja Europejska została zobowiązana do sporządzenia wykazu kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń przepisów wspólnotowych, które to poza naruszeniami wymienionymi w załączniku IV – mogą doprowadzić do utarty dobrej reputacji. W tym celu Komisja miała określić kategorie i rodzaj najczęściej popełnianych naruszeń, wagę tych naruszeń w zależności od ryzyka spowodowania śmierci lub ciężkich obrażeń ciała, jak również wskazać częstotliwość występowania naruszeń, powyżej której powtarzające się naruszenia uznawane będą za poważniejsze, mając na uwadze liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe.

Jun 27, 2016

Wymagania Francji, które będą mieć zastosowanie od dnia 1 lipca 2016r. nakładają na zagranicznych przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z zastosowaniem francuskiego prawa pracy. Nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą przewozów tranzytowych. Od tego dnia przedsiębiorca zagraniczny wykonujący przewozy na terytorium Francji będzie musiał zagwarantować takiemu pracownikowi minimalne wynagrodzenie w wysokości co najmniej 9, 67 euro za godzinę pracy w przewozach objętych tą regulacją.


Apr 26, 2016

Zarówno prawo krajowe jak i międzynarodowe wyraźnie stanowi o zakazie określania warunków wynagradzania kierowców wykonujących przewozy uzależnionych od liczby przejechanych kilometrów lub też od ilości przewożonego ładunku jeżeli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszania przepisów. Taki zapis znajdziemy w art. 26 ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879; tj. z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) oraz w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. (art. 10).


Apr 26, 2016

Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Przepisy nie wskazują jednak jakiegoś konkretnego i sztywnego wzoru jej prowadzenia, natomiast stanowią, że powinna ona obejmować takie elementy jak: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Celem prowadzenia ewidencji czasu pracy jest prawidłowe ustalenie należnego pracownikowi wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z wykonywaną przez niego pracą mając na uwadze elementy wyszczególnione w ewidencji.

Apr 8, 2016

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (we) nr 561/2006 parlamentu europejskiego i rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE. L Nr 60), reguluje obecnie kwestię związaną z ewentualną kradzieżą, zagubieniem lub uszkodzeniem karty kierowcy. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 2 marca 2016 r. z zastrzeżeniem środków przejściowych o których mowa w art. 46 Art. 24, 34 i 45 mają zastosowanie od dnia 2 marca 2015 r.

Apr 6, 2016

Od dnia 22 lutego br w wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 25.6.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220) obowiązuje przepis limitujący liczbę umów na czas określony zawieranych pomiędzy tymi samymi stronami, który stanowi dostosowanie przepisów polskiego prawodawstwa do dyrektywy 99/70/TWE z 28.6.1999 r. dotyczącej porozumienia ramowego zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) w sprawie pracy na czas określony (Dz.Urz. UE L Nr 175 z 10.7.1999 r., s. 43). Przepis dotyczy umów zawartych po dniu 21 lutego br.

Mar 3, 2016

Warunkiem legalnego zatrudnienia kierowcy jest konieczność spełnienia przez osobę ubiegającą się o pracę na stanowisku kierowcy wymagań określonych w art. 39a Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 1371; tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414). Dopuszczenie przez przedsiębiorcę do wykonywania na jego rzecz przewozu przez kierowcę, który nie spełnia ustawowych wymagań, w przypadku ewentualnej kontroli organu, doprowadzi do usankcjonowania osoby zarządzającej przedsiębiorstwem lub zarządzającej transportem karą pieniężną w wysokości 1000 zł za każde stwierdzone w zakresie wymagań naruszenie, ...

Nov 30, 2015


W dniu 21 sierpnia br w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę o zmianie ustawy - kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220). Zmiany w kodeksie pracy wejdą w życie w dniu 22 lutego 2016r. Najistotniejszą ze zmian jakie wprowadza nowela jest zmiana dotycząca umów zawieranych na czas określony. Obecne przepisy nie przewidują żadnego ograniczenia czasowego trwania takich umów, co powoduje wątpliwości po stronie pracodawców dotyczące maksymalnego trwania tego rodzaju umów. Nowe brzmienie przepisów w tym zakresie, które jak już wyżej wspomniano wejdą w życie z dniem 22.02.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1220) wprowadza już konkretny maksymalny czas na jaki można tego typu umowę zawierać.

Nov 30, 2015

Odpowiedzialność majątkowa pracownika za szkodę, którą wyrządzi pracodawcy została uregulowana w dziale piątym kodeksu pracy gdzie określono ją jako “odpowiedzialność materialna”. Przepisy te mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących, a odpowiedzialność ta oparta została na zasadzie winy (jej rodzaju i stopnia). Zgodnie z zasadami określonymi w tym dziale pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyłącznie w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. To na pracodawcy będzie spoczywał obowiązek wykazania okoliczności uzasadniającej pociągnięcie pracownika do takiej odpowiedzialności, jak również wykazania wysokości poniesionej przez niego szkody.

Sep 17, 2015

Bezspornym jest, iż przewoźnikowi powinno przysługiwać prawo do sprawdzenia czy podróżni korzystający z jego usług uiszczają należną za przewóz opłatę. Obowiązkiem podróżnego przy przewozie jest uiszczenie należności za przewóz, a zatem w sytuacji nie wywiązania się ze swego zobowiązania przewoźnik winien posiadać stosowne uprawnienia do wyciągnięcia konsekwencji wobec takich działań.

 

 

May 18, 2015


Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób obwarowane jest wymogiem uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i  Rady (we) nr 1073/2009 z dnia 21  października 2009  r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i  autobusowych i  zmieniające rozporządzenie (WE) nr  561/2006. Rozporządzenie to ma zastosowanie do międzynarodowego autobusowego i  autokarowego przewozu osób na terytorium Wspólnoty przez przewoźników wykonujących przewozy zarobkowe lub pracujących na potrzeby własne, mających siedzibę w  państwie członkowskim, przy użyciu pojazdów zarejestrowanych w  tym państwie, które ze względu na swoją konstrukcję i wyposażenie nadają się do przewozu więcej niż dziewięciu osób włącznie z kierowcą, jak również do ruchu tych pojazdów pustych w związku z takim przewozem. Istotnym jest, że licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada on zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

May 6, 2015

Już niebawem (18 maja br) zaczną obowiązywać zmiany przepisów wprowadzone ustawą z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz niektórych innych ustaw (ustawa opublikowana w dniu 17 kwietnia 2015r.) dotyczące między innymi zaostrzenia karalności nietrzeźwych kierowców, prowadzenia pojazdu z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym oraz kwestii sankcjonowania przewozu osób w liczbie przekraczającej dopuszczalną liczbę miejsc.


Mar 9, 2015

Dość często spotykanym w praktyce przypadkiem naruszenia przepisów w zakresie przewozu osób jest nie umieszczanie przez kierowców w autobusie tablicy kierunkowej, co sprawia, że podczas przeprowadzanych kontroli dochodzi do postawienia przedsiębiorcy zarzutu w postaci „wykonywania przewozu autobusem nie odpowiadającym warunkom technicznym wymaganym przy wykonywaniu regularnego transportu drogowego osób”. Czy taki zarzut stawiany przez organy Inspekcji jest prawidłowy? Niestety nie da się udzielić w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ orzecznictwo jest w tej kwestii podzielone. Znajdziemy głosy przemawiające za taką właśnie kwalifikacją prawną naruszenia jak i przeciwne takiej kwalifikacji. Ja osobiście podzielam podgląd przeciwny takiej kwalifikacji, czyli że należy rozgraniczać "warunki techniczne" od "wyposażenia" pojazdu, ponieważ wydaje się on bardziej uzasadniony i mający pełne odzwierciedlenie w przepisach obowiązujących w tym zakresie.

Jan 15, 2015

Ostatnimi czasy często docierają do nas pytania skierowane ze strony przewoźników wyrażające niewiedzę dotyczącą ewentualnych prawnych możliwości odmowy udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych. Niniejsza publikacja ma na celu wyjaśnienie czy istnieje podstawa prawna odmowy udzielenia lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w zakresie przebiegu danej linii komunikacyjnej oraz jakie są ku temu uwarunkowania.Sep 5, 2014

Firma EMAR jest producentem kas fiskalnych oraz bileterek. Jeśli jechaliście kiedyś autobusem to istnieje duże prawdopodobieństwo, że widzieliście w nim zieloną bileterkę za pomocą której kierowca wydawał wam (jeśli był nieuczciwy to nie wydawał) bilet. To urządzenie to kasa rejestrująca Emar-105. Kasa ta posiada także dodatkową funkcjonalność z której korzysta coraz więcej firm, a mianowicie odczyt kart elektronicznych. Firma ta jest także producentem kas fiskalnych Emar Printo Bus. Za pomocą tej kasy można sprzedawać bilety miesięczne.

 

Sep 1, 2014

Miało być pięknie, wyszło tak jak zawsze. Od dłuższego czasu posłowie pracowali nad nowelizacją Ustawy o drogach publicznych, a dokładnie nad zmianą w systemie karania kierujących naruszających przepisy dotyczące systemu viatoll. Smród wokół całej sprawy narastał wraz z nakładanymi przez ITD karami. Interpretacje przepisów dot. karania okazały się sprzeczne z konstytucją RP. Potwierdzenie takiego stanowiska możemy znaleźć w wielu wyrokach sądów. Przez media przelała się fala pomyj wylanych najpierw na Kapsha, a potem na twórców tego wspaniałego prawa.

 

Aug 28, 2014

Niebawem, bo już 10 września 2014 upływa termin na ukończenie szklenia okresowego dla kierowców którzy uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy kategorii „C” lub „C1” w terminie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 10 września 2009 roku!


Jun 18, 2014

Jedną z bardziej istotnych kwestii związanych z prowadzonym transportem, do której przewoźnicy niestety nie przywiązują wagi i często ją bagatelizują narażając się tym samym na wysokie kary, jest regularność w sczytywaniu danych zarówno z karty kierowcy jak i z tachografu. Zagadnienie związane z obowiązkiem regularnego sczytywania danych z tachografu i karty kierowcy uregulowane zostało w Rozporządzeniu Ministra Transportu w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz.U. Nr 159, poz. 1128), wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 23a Ustawy o systemie tachografów cyfrowych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1494), mającej na celu zagwarantowanie okresowego i regularnego pobierania danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy oraz przechowywania tych danych przez podmiot wykonujący przewozy drogowe. Wyżej przytoczone rozporządzenie ściśle określiło między innymi częstotliwość pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców.

Jun 11, 2014

Sprawa wydaje się dość oczywista, ale wielu kierowców podchodzi do tego lekceważąco, nie przywiązując wagi do surowych konsekwencji jakie grożą jemu samemu jak również innym osobom. O tym jakie sankcje i komu grożą za niedopełnienie przez kierowcę obowiązku pełnej dokumentacji aktywności w dobie przeczytacie Państwo w niniejszej publikacji, co pozwoli uświadomić wagę problemu nie tylko sobie, ale przede wszystkim kierowcom wykonującym przewozy na Waszą rzecz, a w których to rękach jest ewentualna odpowiedzialność za niedbalstwo lub niewiedzę w tym zakresie.

Apr 11, 2014

Często w mediach pojawia się informacja o wypadkach na drogach zniszczonych głównie przez przeciążone ponad dopuszczalne normy samochody. Problem dewastacji dróg jest zjawiskiem powszechnym dlatego Inspekcja Transportu Drogowego wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad chce wyeliminować nadmiernie przeładowane pojazdy z ruchu rozwijając na coraz większą skalę preselekcyjny system ważenia pojazdów. Przeładowane samochody nie tylko niszczą nawierzchnię dróg, ale także stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Apr 11, 2014

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 5 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 222, poz. 1321 - zwana ustawą zmieniającą) „postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej dotyczącej przejazdu pojazdu nienormatywnego, prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, umarza się wobec podmiotu wykonującego przejazd, jeżeli rzeczywista masa całkowita pojazdu nienormatywnego nie przekracza dopuszczalnej wielkości lub wielkości określonej w zezwoleniu na przejazd pojazdu nienormatywnego, a przekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu przy przewozie ładunków sypkich oraz drewna.”

Apr 4, 2014

Wychodząc naprzeciw potrzebom kierowców oraz przedsiębiorstw transportowych, które wykonują przewozy turystyczne celem zapewnienia elastyczniejszej organizacji czasu trwania wycieczek, z dniem 4 czerwca 2010 roku - artykułem 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 poprzez dodanie ustępu 6a, wprowadzono odstępstwo od ogólnych zasad odbioru odpoczynków tygodniowych w międzynarodowych przewozach okazjonalnych, umożliwiające przy spełnieniu określonych warunków odłożenie odbioru odpoczynku tygodniowego w tego typu przewozach, nawet do 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych, po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku.

Mar 20, 2014

Naruszenie przepisów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 - w zakresie dopuszczalnych okresów prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków, nie zawsze musi prowadzić do ukarania przez organy kontrolne, jednak aby takiej odpowiedzialności uniknąć trzeba przestrzegać określonych prawem procedur postępowania.


Mar 9, 2014

Jak już było wcześniej wspomniane we wcześniejszych publikacjach, istnieje kilka możliwości rozwiązania umowy o pracę. Jednym z nich jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Ta forma rozwiązania umowy o pracę przewidziana jest zarówno dla pracodawcy jak i pracownika i polega na jednostronnym oświadczeniu, które skutkuje natychmiastowym, bezzwłocznym ustaniem stosunku pracy, bez zachowania jakichkolwiek terminów, okresów wypowiedzenia. W tym trybie może być rozwiązana każda umowa o pracę pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w Kodeksie Pracy.

Dec 20, 2013

Podpisana umowa o pracę nawet na czas nieokreślony nie wiąże się z dożywotnią pracą u jednego pracodawcy. Każda ze stron ma prawo rozwiązać stosunek pracy.
Kodeks Pracy w art. 30 § 1 wskazuje sposoby rozwiązania wszystkich typów umów o pracę. Umowa o pracę zgodnie z przepisami Kodeksu pracy rozwiązuje się:
- na mocy porozumienia stron
- przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)
- przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)
- z upływem czasu, na który była zawarta
- z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
W niniejszej publikacji zostanie omówione rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.

Nov 18, 2013
Jak wspaniale jest żyć w kraju, w którym działa bardzo prężnie instytucja stojąca na straży Naszych (społeczeństwa) interesów - czyli Najwyższa Izba Kontroli. 29 października 2013 roku instytucja ta stanęła w naszej obronie bardzo dosadnie wydając raport w sprawie elektronicznego systemu poboru opłat (ViaTOLL). Jakich nowości dowiedzieliśmy się z tego raportu? Otóż, poruszając się po drogach krajowych, na których stoją bramownice do poboru opłat VIATOLL narażeni jesteśmy na zagrożenie życia, gdyż aż 100 bramownic może się w każdej chwili zawalić, ponieważ zostały one wybudowane z chińskiej stali, a jak wiadomo- chińszczyzna to tandeta.
Oct 21, 2013

Akta wewnątrzzakładowe pełnią bardzo ważna rolę w organizacji pracy, gdyż umożliwiają wprowadzenie własnych ustaleń, które odbiegają od przepisów ustawowych, a tym samym wyłączają zastosowanie tych przepisów. Ich istotną rolę podkreślił już ustawodawca określając niektóre z nich jako obowiązkowe. Należy jednak pamiętać, że wewnętrzne uregulowania przedsiębiorstwa nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy kodeksu pracy, innych ustaw, czy aktów prawnych wykonawczych do kodeksu.

Oct 18, 2013

Sprawa wydaje się dość oczywista, ale wielu kierowców podchodzi do tego lekceważąco, nie przywiązując wagi do surowych konsekwencji jakie grożą jemu samemu jak również innym osobom. O tym jakie sankcje i komu grożą za niedopełnienie przez kierowcę obowiązku pełnej dokumentacji aktywności w dobie przeczytacie Państwo w niniejszej publikacji, co pozwoli uświadomić wagę problemu nie tylko sobie, ale przede wszystkim kierowcom wykonującym przewozy na Waszą rzecz, a rękach których jest ewentualna odpowiedzialność za niedbalstwo lub niewiedzę tym zakresie.

Oct 9, 2013

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą nie będącą działalnością transportową i chce wykonać przewozy drogowe pomocniczo w stosunku do swojej podstawowej działalności, realizując je pojazdem powyżej 3,5 tony musi mieć świadomość braku dowolności w wykonywaniu takich przewozów i konieczności spełnienia określonych prawem wymagań. W przeciwnym razie może ponieść dotkliwą karę finansową.


Sep 26, 2013

Zatrudnianie danej osoby na stanowisku kierowcy zawsze wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody w mieniu pracodawcy. W każdej chwili może dojść do stłuczki, wypadku czy kradzieży samochodu. Dlatego warto przyjrzeć się zagadnieniu odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy, aby wiedzieć do jakiej kwoty pracodawca może żądać odszkodowania od pracownika za wyrządzoną szkodę i jakie są uwarunkowania takiej odpowiedzialności, a także jakie są jej rodzaje.

 

Sep 25, 2013

W wyniku licznych wątpliwości, które docierają do nas od przewoźników wykonujących przewozy regularne osób, poniżej przedstawiamy krótkie opracowanie na temat przewozów uczniów do szkół wykonywanych w ramach przewozów regularnych.
Pierwszym zagadnieniem jakie należy poruszyć w tej kwestii jest okoliczność, czy w świetle obowiązującego prawa możliwy jest przewóz określonej kategorii osób, jaką są „uczniowie” w ramach wykonywanych przez przewoźnika w oparciu o posiadane zezwolenie przewozów regularnych.

Sep 25, 2013

W wyniku licznych zapytań ze strony przewoźników, dotyczących obowiązku rozliczania opłaty za korzystanie ze środowiska, niniejszym informujemy, że od dnia 1 stycznia 2013 roku zaszły w tym zakresie istotne zmiany.
Otóż, według nowych przepisów, podmiot korzystający ze środowiska wnosi jedną opłatę za dany rok kalendarzowy, w terminie do dnia 31 marca następnego roku. Poprzednio, opłata ta była uiszczana do końca miesiąca następującego po upływie pierwszego półrocza (czyli do 31 lipca)  i następnie w terminie do końca lutego roku następnego, za drugie półrocze.

Aug 19, 2013

Zmiana ustawy o czasie pracy kierowców nastąpiła przy zmianie ustawy o transporcie drogowym (Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców poz. 567).

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym w omawianym zakresie uległa zmianie m.in. w części dotyczącej zadań Inspekcji Transportu Drogowego jak również określenia naruszeń przepisów o czasie pracy i prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców niebędących pracownikami, a także wysokości kar za te naruszenia.

Aug 19, 2013

Z dniem 16 lipca br. zaczęła obowiązywać część przepisów ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców poz. 567, regulujących między innymi kwestię związaną z obowiązkiem prowadzenia ewidencji czasu pracy. Mocą nowych przepisów, koniecznością prowadzenia ewidencji czasu pracy zostali objęci przedsiębiorcy osobiście wykonujących przewozy drogowe oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujące przewozy na jego rzecz. Do ustawy o czasie pracy kierowców wprowadzono również dodatkowy rozdział (Rozdział 3a), regulujący czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy (szczegółowiej o tym w odrębnym artykule).

Aug 9, 2013

Sierpniowa nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym wprowadza wielkie zmiany w dostępie do zawodu kierowcy zawodowego. Do 15 sierpnia 2013 roku zgodnie z art. 39 a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym przedsiębiorca mógł zatrudniać tylko kierowców, którzy spełniali poniższe warunki: mieli ukończone 21 lat, posiadali odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami, nie mieli przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy, uzyskali kwalifikację wstępną lub ukończyli szkolenia okresowe a także nie mogli być karani.


Aug 2, 2013

Już od 1 marca 2011 roku obowiązuje Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która reguluje wykonywanie powszechnie dostępnego regularnego przewozu osób wykonywanego w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, czyli ogólnie mówiąc dotychczasowe przewozy na liniach regularnych.
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wprowadza trzy nowe podmioty związane z wykonywaniem przewozów o charakterze użyteczności publicznej i komercyjnych: organizatora publicznego transportu zbiorowego, operatora, a także przewoźnika komercyjnego.

Jul 16, 2013

Każda kara viaTOLL to osobista tragedia kierowcy. Pytanie: co dalej? Od ponad roku staramy się zmienić obecne prawo. Spotkania z Ministerstwem Transportu, GDDKiA oraz GITD nie przynoszą jak na razie żadnych efektów. Kolejne pisma wysyłane do różnych instytucji nie przynoszą żadnego rezultatu.Jul 16, 2013

Od marca 2011 roku zmieniły się zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w transporcie drogowym. Od tej pory transport publiczny wykonują operatorzy na podstawie zawartych umów z organizatorami oraz przewoźnicy komercyjni na podstawie zgłoszenia przewozu. Operatorzy świadczą usługi o charakterze użyteczności publicznej mające na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb przewozowych mieszkańców, przewoźnicy natomiast realizują przewozy stricte komercyjne by osiągnąć zysk.


Jun 11, 2013
W dniu jutrzejszym (12 czerwca 2012) poseł Łukasz Zbonikowski (PiS) zgłosi do Marszałka Sejmu RP interpelację dotyczącą ustawy o drogach publicznych, a dokładnie przepisów dotyczących elektronicznego systemu poboru opłat - ViaTOLL oraz wygłosi oświadczenie w tej sprawie na forum sejmu RP. Posła Zbonikowskiego zainteresowaliśmy kontrowersyjnymi praktykami jakich dopuszcza się GITD i Ministerstwo Transportu. Zobowiązał się on do nadzorowania całej sprawy gdyż ustawa a raczej system karania krzywdzi obecnie wielu kierowców w naszym kraju i jest sprzeczna z zasadami zawartymi w konstytucji RP. Jako zaplecze merytoryczne posła będziemy starali się doprowadzić do zmiany prawa i wysokości kar
May 17, 2013

W dniu 24 kwietnia 2013 r. Prezydent podpisał kolejną długo wyczekiwaną nowelizację ustawy o transporcie drogowym (Ustawa z dnia z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców).

 

 


Mar 12, 2013

5 lutego 2013 roku rząd przekazał do sejmu rządową nowelizację kodeksowych przepisów o czasie pracy. Głównym celem wprowadzenia zmian jest umożliwienie pracodawcom i pracownikom organizowanie czasu pracy w drodze wzajemnych porozumień. Nowelizacja działu VI Kodeksu pracy wprowadzi rozluźnienie ustawowych norm i swobodę, by pracownik i pracodawca mogli kształtować czas pracy stosownie do swoich potrzeb.

 

Mar 12, 2013

Pod koniec lutego 2013 roku marszałek Sejmu przekazał do Senatu projekt nowelizacji Ustawy o transporcie drogowym i Ustawy o czasie pracy kierowców. Projekt zawiera szereg uregulowań, które dostosują polskie prawo do przepisów unijnych, które w Polsce obowiązują już od 4 grudnia 2011 roku.

 

 

Feb 19, 2013

Wiele firm transportowych zobowiązuje zatrudnionych kierowców do wykorzystywania odpoczynków w kabinie prowadzonego pojazdu. Z perspektywy pracodawcy jest to podwójna korzyść, gdyż nie generuje dodatkowych kosztów oraz zapewnia dodatkową ochronę pojazdu i ładunku. Jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (SN wyrok z 1.4.2011 (II PK 234/10)) wykorzystywanie odpoczynków dobowych oraz skróconych tygodniowych w pojeździe nie zwalnia pracodawców z obowiązku wypłacania kierowcom ryczałtów za nocleg wynikających z podróży służbowych.

Feb 18, 2013

W myśl ustawy o transporcie drogowym jednym z koniecznych wymogów dla posiadania licencji na transport drogowy jest posiadanie dobrej reputacji przez wskazane przepisami osoby. Od grudnia 2011 r. wiemy, że taką reputację powinni posiadać nie tylko przedsiębiorcy, ale i osoby zarządzające transportem, co reguluje Rozporządzenie 1071/2009/WE. Natomiast niniejsze opracowanie nie zostało poświęcone samemu pojęciu „dobrej reputacji”, a sytuacji kiedy po utracie dobrej reputacji, w wyniku skazania za umyśle przestępstwo – ponownie można się nią legitymować – po tzw. „zatarciu skazania”.

Feb 18, 2013

Wybierając się w podróż każdy z nas na ogół zabiera ze sobą bagaż. Prawo przewozowe przewiduje dwa sposoby przewożenia bagaży przez podróżnych: pod własnym nadzorem oraz jako przesyłkę bagażową umieszczoną w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu pod nadzorem przewoźnika. Ponadto każda firma przewozowa świadcząca usługi przewozu osób posiada regulamin określający kiedy i w jakiej wysokości odpowiada za utratę lub uszkodzenie bagażu. Jednak przyjrzyjmy się jak do tej kwestii odnosi się ustawa Prawo przewozowe.

Feb 12, 2013

29 stycznia 2013 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podpisało projekt w sprawie wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej wynikające z art. 775 Kodeksu Pracy.

Nowe rozporządzenie ma zastąpić obowiązujące aktualnie dwa rozporządzania – rozporządzenie dot. podróży służbowych na terenie kraju i rozporządzenie dot. podróży poza granicami kraju i będzie obowiązywać od 1 marca 2013 roku.


Feb 4, 2013

Od samego początku nasz magazyn wraz zespołem prawnym Transtica zajmują się kontrowersjami związanymi z systemem ViaTOLL. Przez ten czas operator systemu - konsorcjum Kapsch poprawiło wiele elementów systemu wychodząc naprzeciw firmom transportowym i kierowcom. Wszyscy wiemy, że problem z ViaTOLL-em leży w rozwiązaniach prawnych, a dokładniej rzecz ujmując z nakładaniem nieludzkich kar wbrew uwarunkowaniom prawnym.


Jan 16, 2013

Anno domini 2013. Miejsce Polska, system represja.

W najbliższym roku możemy się spodziewać poważnych represji ze strony władzy. Celem tych represji będą kierowcy oraz szeroko rozumiany transport. Niewielu już to dziwi. Ta grupa społeczna już od wielu lat jest ciemiężona przez władzę. Kiedy brakuje pieniędzy, niemal zawsze władza wyciąga swoje łapki w stronę kierowców. Czasem w postaci nowych podatków, innym razem w postaci kija czyli kar. Podatki mamy już wyśrubowane więc tym razem padło na kary.

Jan 16, 2013

Wszyscy wiemy, że rząd lubi sięgać głęboko do kieszeni. Domyślacie się jednak Państwo, że nie jest to jego kieszeń. Bardzo często zaś jest to kieszeń użytkowników dróg, czyli kierowców.

Chyba nie ma sensu pisać tutaj o podatkach, cenie paliw itp. Z tymi problemami posiadacz samochodu styka się każdego dnia. Nie żyjemy w anarchii i każdy dorosły obywatel wie, że musi łożyć na państwo, w którym żyje.  Niestety, najwyraźniej to nie wystarcza.


Nov 28, 2012

W niniejszej publikacji omówimy kwestie odpoczynków dziennych kierowców, jak również odpoczynków tygodniowych kierowców, które mają zastosowanie w przypadku kierowców wykonujących przewozy drogowe pojazdami o dmc powyżej 3,5 tony lub pojazdu przystosowanego do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.Nov 27, 2012

Od pierwszego dnia 2012 r. weszła w życie kolejna znacząca nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, której celem było m.in. dostosowanie przepisów ustawy do rozporządzeń unijnych, które weszły w życie z dniem 4 grudnia 2011 r. Znaczna część nowelizacji, to wykazy naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego oraz kar pieniężnych wymierzanych za poszczególne naruszenia. Wykaz taki ma formę załączników do ustawy o transporcie drogowym. Załączniki, a jest ich już trzy, a nie jak poprzednio jeden - kolejno określają za co odpowiada i w jakiej wysokości kary są nakładane na przedsiębiorcę (załącznik nr 3), zarządzającego transportem (załącznik nr 2) oraz kierowców (załącznik nr 1). I to właśnie tej ostatniej grupie – kierowcom – poświęcone jest niniejsze opracowanie.

Nov 27, 2012

W transporcie drogowym zdarzają się sytuacje, kiedy to dłużnik nie chce lub nie jest w stanie uregulować zaległego roszczenia. Upływ czasu utrudnia lub nawet uniemożliwia skuteczne dochodzenie zapłaty. Dla porządku prawnego jest kwestią bardzo ważną, aby strony nie pozostawały bezterminowo w niepewności dlatego kodeks cywilny w art. 117-125 zawiera  podstawowe zasady dotyczące instytucji przedawnienia. Jednak Ustawa prawo przewozowe i Konwencja CMR zawierają szereg odstępstw od tych reguł.


Nov 19, 2012

W transporcie drogowym osób często dochodzi do zawarcia umowy przewozu między przewoźnikiem, a podróżnym. Poprzez zawarcie takiej umowy zgodnie z art. 774 Kodeksu cywilnego przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia osób za wynagrodzeniem.Nov 19, 2012

Od kilku miesięcy polskie prawo transportowe, chyba jak nigdy dotąd stało się przedmiotem zainteresowań i prac naszych prawodawców, którzy w każdym miesiącu serwują nam zmiany w przepisach. Taka sytuacja jest jak najbardziej uzasadniona, potrzebą dostosowania naszego prawa krajowego do wymogów unijnych narzuconych licznymi rozporządzeniami i dyrektywami oraz koniecznością wprowadzenia w życie aktów wykonawczych do znowelizowanych ustaw m.in. ustawy o transporcie drogowym.


Nov 9, 2012

ViaTOLL działa już na blisko 2 tys. kilometrów dróg krajowych. Od początku 2013 roku kolejne kilometry dróg krajowych i autostrad zostaną włączone w elektroniczny system poboru opłat. W styczniu 2013 roku do systemu zostaną włączone kolejne 140 km autostrad i dróg ekspresowych, a w marcu 2013 roku 160 km dróg ekspresowych i tras niższych kategorii.


Nov 9, 2012
W czwartek 8 listopada 2012 roku w Warszawie Zespół prawny Transtica uczestniczył w konsultacjach społecznych  w sprawie indywidualnych uwag i przypadków zgłaszanych w ramach funkcjonowania  Elektronicznego Systemu Poboru Opłat – Viatoll. Na spotkanie zostały  zaproszone  wszystkie najważniejsze i największe Stowarzyszenia transportowe, a także osoby związane z problemami transportowców.  W spotkaniu wziął udział także Viceminister Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz oraz przedstawiciele GDDKiA, GiTD oraz konsorcjum Kapsch.
Oct 30, 2012

Od 1 lipca 2011 roku, każdy pojazd lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony zobowiązany jest do uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd przez wymienione w rozporządzeniu odcinki dróg krajowych. Istnieją jednak sytuacje, kiedy bramownica odpowiedzialna za zarejestrowanie przejazdu i pobranie opłaty nie nawiązała połączenia z urządzeniem Viabox, stwierdzając jednocześnie brak środków na koncie lub uiszczenie opłaty w niepełnej wysokości.


Oct 30, 2012

Poniższe opracowanie poświęcone zostało instytucji cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego zarówno krajowego jak i międzynarodowego, które następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej na postawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) dalej nazwanej utd, i w przypadkach w niej określonych.
Ponadto od 4 grudnia 2011 r., czyli momentu kiedy w życie weszło m.in. rozporządzenie 1071/2009 (WE), organy uprawnione do cofnięcia mogą ponadto wydać takową decyzję w okolicznościach określonych w przywołanym wspólnotowym akcie prawnym, ale to zagadnienie wymaga odrębnego opracowania.

Oct 25, 2012

A jednak to nie plotki ….…UWAGA KIEROWCY - nowe wytyczne Głównego Inspektora Transportu Drogowego         Kierowcy z przerażeniem przyjęli nowe przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia 2012 r., nakładające na nich kary w drodze mandatów nawet do 2 tys. zł, ale większość z nich nie jest świadoma, że to wysokość maksymalna jednego mandatu, a nie suma kilku mandatów możliwych podczas nawet jednej kontroli…

 

Oct 24, 2012
Firmy transportowe twierdzą, że grozi im bankructwo przez błędy w elektronicznym systemie poboru opłat za płatne odcinki dróg - viaTOLL. Rekordzista ma zapłacić prawie 2 mln zł


Oct 1, 2012


Zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006 WE „przerwa” oznacza okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, wykorzystywany wyłącznie do wypoczynku.


Oct 1, 2012

Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu 561/2006 WE „dzienny czas prowadzenia pojazdu” oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku, a tygodniowym okresem odpoczynku.Sep 28, 2012

Zlecenie transportowe zawsze wiąże się z ryzykiem finansowym, że osoba zlecająca nie zapłaci za wykonane zlecenie. Jednak, ustawodawca polski przewidział, że taka sytuacja może mieć miejsce dlatego zabezpieczył interesy takich osób poprzez wprowadzenie zabezpieczenia w formie zastawu na przesyłce.

 


Aug 23, 2012

Definicja „transportu drogowego” została sformułowana w art. 4 ustawy o transporcie drogowym i wydawałoby się, iż jest zrozumiała i klarowna. Tymczasem okazuje się to nie tylko moje wyobrażenie, pomimo doświadczenia w tej branży na temat tego czym jest transport drogowy może okazać się błędne. A to wszystko z powodu poniżej opisanej sytuacji. Otóż, jeden z naszych klientów prowadzący sobie zwykłą działalność gospodarcza tylko i wyłącznie w zakresie handlu (bez żadnej licencji na wykonywanie transportu), został ukarany za wykonywanie transportu drogowego bez licencji i wykonywanie przewozu pojazdem nie wyposażonym w tachograf.

Aug 14, 2012

W ostatnim okresie znacznie wzrosła liczba kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego za przekroczenie pomiaru nacisków na osie i masy całkowitej pojazdu, co jest między innymi spowodowane z wdrożeniem preselektywnego system ważenia pojazdów. Jednocześnie spowodował, iż coraz głośniej podnoszone one są wątpliwości, co do legalności i poprawności samej procedury ważenia i otrzymywanych wyników.
W związku z powyższym, poniżej krótko o aktualnym stanie prawnych, który uzasadnia słuszne wątpliwości zrodzone wokół „systemu ważenia”, i o tym jak powinien zachować się przewoźnik i jego kierowca, aby uniknąć niesłusznie nakładanych kar, co niestety nie ma charakteru incydentalnego.

Aug 9, 2012

Kolejne zmiany tym razem dotyczą przewoźników na liniach regularnych, którzy będą starali się o nowe zezwolenia, lub zmieniających aktualne. 10 maja 2012 weszło w życie Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 25 kwietnia 2012 poz. 451) w sprawie rozkładów jazdy. Celem rozporządzenia jest ujednolicenie rozkładów jazdy, wprowadzenie takich samych oznaczeń i symboli dla wszystkich rozkładów jazdy.
Nowością jest wprowadzenie w rozkładzie prędkości technicznej oraz wskazanie zarządzającego transportem.

Aug 7, 2012

18 sierpnia 2011 roku Sejm rewolucyjnie zmienił dwie ustawy: Prawo o ruchu drogowym, a także Ustawę o drogach publicznych. Wielkim zmianom uległy przepisy dotyczące wykonywania przewozów pojazdami nienormatywnymi. Potrzeba zmian to efekt licznych uwag zgłaszanych przez przewoźników na przestarzały i archaiczny system wykonywania przewozów ponadgabartowych. Nowe zasady przewozów nienormatywnych wejdą w życie 18 października 2012 roku.

 

Jul 5, 2012

Spedycja polega na organizowaniu przewozu towaru. Spedytorem może być osoba prawna lub fizyczna (przedsiębiorca), która zajmuje się organizowaniem przewozów na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej, a także na wykonywaniu niezbędnych czynności, które wynikają ze specyfiki zlecenia.

 

 

Jul 4, 2012

W czerwcu weszły w życie dwie istotne regulacje dotyczące transportu drogowego, jedna z nich to rozporządzenie dotyczące uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego obowiązujące od 21 czerwca 2012 br., druga zaś to nowelizacja ustawy o transporcie drogowym obowiązująca od 29 czerwca br., która wprowadziła m.in. zmiany w zakresie przewozu okazjonalnego pojazdami kontrukcyjnie przystosowanymi do przewozu powyżej 7 osób wraz z kierowcą, oraz inne zmiany o czym w niniejszym opracowaniu.Jul 3, 2012

Przy świadczeniu usług przewozowych często zdarzają się sytuacje, kiedy przewoźnik pomimo zawarcia umowy przewozu nie podstawia samochodu pod załadunek lub podstawia go, ale z opóźnieniem. Jednak Konwencja CMR nie przewiduje zapisów, które regulowałyby odpowiedzialność za inne szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przewozu. Nie oznacza to jednak, że przewoźnik nie ponosi za to odpowiedzialności. Podstawą odpowiedzialności są tutaj bowiem przepisy prawa krajowego.Jun 19, 2012

List przewozowy to dokument określający warunki wykonania usługi transportowej towaru. W praktyce sporządzany jest wspólnie przez osobę, która zleca przesyłkę i przewoźnika, który stwierdza w nim przyjęcie przesyłki do transportu.

 


Jun 15, 2012

W poniższym opracowaniu omówiono kolejno dobrą reputację zarządzającego transportem w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym oraz w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 obowiązującego na terenie naszego kraju od 4 grudnia 2011. Celem tego opracowania jest dokonanie porównania tych dwóch regulacji, które zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi powinny być spójne. Czy są…? o tym właśnie poniżej!


Jun 13, 2012

Obowiązujące w Polsce od 4 grudnia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, reguluje nowe zasady wykonywania przewozów drogowych osób i rzeczy. Przywołany akt prawny wprowadził m.in. zmiany w warunkach związanych z wymogiem potwierdzenia zdolności finansowej przez przedsiębiorców transportowych.Jun 11, 2012

Omówienie najistotniejszych regulacji prawnych planowanej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym

W ostatnim czasie na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, pojawił się projekt kolejnej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym (Projekt z dnia 24.02.2012 r. USTAWA o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami).


Jun 11, 2012

W ostatnim czasie nasilone kontrole ITD dają się we znaki firmom transportowym.
W dużym stopniu spowodowane to jest zmianami, które nastąpiły po 4 grudnia 2011 i od stycznia 2012 roku.
Do końca 2014 roku zgodnie z wymogami unijnymi będą sprawdzone wszystkie firmy transportowe, głównie pod kątem spełnienia wymogów wynikających z Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

O czym należy pamiętać przygotowując się do kontroli.....

May 30, 2012

Przewoźnicy, którzy wykonują przewóz towarów na podstawie Konwencji CMR odpowiadają zgodnie z art. 23 ust. 1 na zasadzie ryzyka za:
- całkowite lub częściowe zaginięcie towaru,
- całkowite lub częściowe uszkodzenie towaru,
- opóźnienie dostawy.
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka oznacza, że nawet w momencie kiedy to przewoźnik wykaże brak swojej winy nie zwalnia go to z odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe w przewożonym towarze.

May 25, 2012

24 kwietnia 2012 roku powstał projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Nowelizacja ma na celu rozszerzenie katalogu pojazdów, które będą zwolnione z opłaty elektronicznej, a także wprowadzenie kar dla kierujących poruszających się pojazdami samochodowymi, których rzeczywista masa całkowita jest większa od dopuszczalnej masy całkowitej określonej w dowodzie rejestracyjnym.

 


May 21, 2012

W dniu 9 maja br. Minister Spraw Wewnętrznych podpisał nowe Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Przywołany akt prawny wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2012 r., i określa m.in.
1) sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogwego;
2)  warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej „ewidencją”.

May 21, 2012

"Łaskawy Ustawodawca...”

Od 1 lipca 2011 r., w związku z dokonaną nowelizacją kodeksu spółek handlowych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić ją w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.


Apr 30, 2012

Odpowiedzialność zarządzającego transportem po nowelizacji ustawy o transporcie drogowym - obowiązki i konsekwencje ich naruszeń.
Obowiązek wyznaczenia w przedsiębiorstwie transportowym osoby zarządzającej transportem, wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009  r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, a przewoźnicy polscy są zobowiązani do jego przestrzegania od 4 grudnia 2012 r.  O czym dokładnie pisaliśmy we wcześniejszej publikacji.

Apr 24, 2012

Chcielibyśmy zaproponować Państwu analizę rozkładów jazdy, która stwierdzi czy posiadają Państwo odpowiednią liczbę kierowców do stworzenia harmonogramów czasu pracy kierowców na liniach regularnych do 50 km. Celem naszym jest również wskazanie, jak istotnym jest aktualizowanie rozkładów jazdy o kursy nowe bądź zawieszanie kursów nie wykonywanych przez przewoźników, o czym mogą Państwo przeczytać poniżej. Analiza rozkładów jazdy ma na celu ustrzec przewoźników wykonujących przewozy na liniach regularnych do 50 km przed karą 2000 zł, którą zgodnie z załącznikiem III ustawy o transporcie drogowym w lp. 2.11. grozi przewoźnikowi za brak harmonogramu okresów pracy kierowcy obejmującego okresy prowadzenia pojazdu.

Apr 20, 2012

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Prawa Cywilnego „umowa” to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, które ustala ich wzajemne prawa lub obowiązki. Najczęściej występującą formą umowy jest umowa dwustronnie zobowiązująca. Umowa taka rodzi dla każdej ze stron prawa, a także obowiązki. Prawa i obowiązki stron kształtują się w ten sposób, że każda ze stron zobowiązuje się do świadczenia, które jest ekwiwalentem świadczenia drugiej strony. W naszych rozważaniach przyjrzymy się umowie jaką przewoźnicy, którzy poruszają się po drogach krajowych musieli zawrzeć ze Spółką Kapsch, a także jak każda ze stron wywiązuje się z tej umowy.

Apr 19, 2012

Odpowiedzialność przewoźnika za przewożony towar jest problemem bardzo złożonym. Inaczej bowiem odpowiedzialność ta kształtuje się w prawie krajowym, a inaczej w międzynarodowym. Przewozy krajowe podlegają regulacji przepisów Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, a w kwestiach nieuregulowanych tą ustawą - przepisom Kodeksu Cywilnego, zaś przewozy międzynarodowe Konwencji CMR z dnia 19 maja 1956 roku. Ustawa Prawo przewozowe reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy przewozu, przez uprawnionych do tego przewoźników na terenie kraju z wyłączeniem transportu morskiego, lotniczego i konnego.

Apr 17, 2012

System czasu pracy to nic innego jak sposób ustalenia czasu pracy - w naszym przypadku kierowcy według norm określonych Rozporządzeniem 561/2006 WE lub ustawą o czasie pracy kierowcy (zwanej dalej Uoczpk). W każdym systemie faktyczny czas pracy będzie wyliczany w sposób przewidziany dla danego systemu. Wybór odpowiedniego systemu czasu pracy obowiązującego w firmie ma duże znaczenie dla naliczania godzin nadliczbowych i rozliczania dyżurów kierowcy, gdyż każdy system ma zarówno plusy, jak i minusy zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika.

Apr 12, 2012

Obowiązujące w Polsce od 4 grudnia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, reguluje nowe zasady wykonywania przewozów drogowych osób i rzeczy. Przywołany akt prawny wprowadził m.in. zmiany w warunkach związanych z wymogiem potwierdzenia zdolności finansowej przez przedsiębiorców transportowych.


Mar 15, 2012

Akta osobowe pracowników to dokumenty, których żąda w pierwszej kolejności Inspektor Pracy w czasie kontroli. Obowiązek prowadzenia akt osobowych pracownika nakłada na pracodawcę art. 94 pkt 9 Kodeksu Pracy. Natomiast szczegółowe zasady prowadzenia akt osobowych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Mar 15, 2012

Przez ostatnie kilka miesięcy prawo transportowe przeszło gruntowną reformę, o której głośno nie tylko w środowisku transportowym, ale i w mediach. Taka sytuacja ma miejsce ponieważ  tak wielkich przemian prawo transportowe nie przeszło od czasów wejścia w życie ustawy o transporcie drogowym. Niestety wiele z nowych regulacji jest niejasnych i opatrzonych licznymi lukami, co budzi uzasadnione obawy wśród przewoźników, którzy obawiają się o swoją przyszłość. Obawy mają także organy kontrolne, które zobligowane są stosować wobec przewoźników nowe regulacje prawne, które niestety z w/w. względów jest kłopotliwe.


Feb 27, 2012

Nowa pora nocna wciąż budzi wiele wątpliwości i niejasności. Poniżej postaramy się przybliżyć dwie definicje pory nocnej, jednej do naliczania dodatków do wynagrodzenia i drugiej do ustalania czasu pracy kierowcy.

Podpisana przez prezydenta ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 września 2011 r. wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 r. liczne i bardzo istotne zmiany nie tylko w ustawie o transporcie drogowym czy ustawie Prawo o ruchu drogowym, ale także w ustawie o czasie pracy kierowców.

Jan 9, 2012

Z dniem 4 grudnia 2011 r. weszły w życie trzy rozporządzenia unijne regulujące
w sposób istotny, kwestie związane z wykonywaniu zawodu przewoźnika drogowego. Pakiet tych aktów prawnych obowiązuje bezpośrednio w naszym państwie. Na tle tych nowych regulacji prawnych wielokrotnie wyrażono wątpliwości co do wymogów prawnych jakie powinny spełniać przedsiębiorcy wykonujący przewóz na potrzeby własne, i tej właśnie materii zostało poświęcone niniejsze opracowanie.

Jan 7, 2012

Do 31 grudnia 2011 roku za niedopatrzenia bądź zaniedbanie obowiązków przez kierowcę najczęściej karany był przedsiębiorca. Od 1 stycznia 2012 r. na mocy ustawy nowelizującej ustawę o transporcie drogowym (DzU 2011. Nr 244, Poz. 1454) także kierowca wykonujący przewóz drogowy będzie narażony na karę grzywny nawet do 2000 zł w trakcie przeprowadzanej kontroli na drodze. Ustawodawca zmienił system nakładania kar, za niedopełnienie podstawowych obowiązków, a tym samym naruszenie przepisów będą karani nie tylko przedsiębiorcy, ale także kierowcy, zarządzający transportem, spedytorzy i inne osoby związane z przewozem drogowym.

Jan 5, 2012

Z doświadczenia wiemy, że kierowcy często nie wiedzą jak się zachować w przypadku, gdy podczas trasy nastąpi awaria tachografu. Problem ten ciągle budzi wiele wątpliwości, zatem poniżej omówimy w jaki sposób powinien zachować się kierowca i jakie kroki powinien poczynić, aby uniknąć odpowiedzialności, w sytuacji, kiedy w trakcie wykonywania zadania przewozowego, tachograf ulegnie uszkodzeniu. Zgodnie z Art. 16 rozporządzenia EWG nr 3821/85 w razie uszkodzenia lub wadliwego działania urządzenia pracodawca zobowiązany jest do jego naprawy przez uprawnionego instalatora lub warsztat, jak tylko okoliczności na to pozwolą.

Jan 3, 2012
Zgodnie art. 1518 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Należy zaznaczyć, iż wysokość dodatku zależy od wysokości wynagrodzenia minimalnego na dany rok oraz liczby godzin pracy przypadających na konkretny miesiąc. W 2012 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie wynosić 1500 zł brutto (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. Dz.U. 2011 nr 192 poz. 1141)
Dec 9, 2011
Do tej pory tworzenie harmonogramy było obowiązkowe, jednakże ich brak nie wiązał się z żadnymi karami. Był to więc tylko ni mniej ni więcej martwy zapis.
Jednak już z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawodawca w załączniku nr 3 Ustawy o transporcie drogowym w pkt 2.11 wprowadza karę za brak harmonogramu okresów pracy kierowcy obejmującego okresy prowadzenia pojazdu w wysokości 2000zł. Ustawa o czasie pracy kierowców z 16 kwietnia 2004 roku w Art. 31e. wprowadza tworzenie rozkładów czasu pracy na okres co najmniej jednego miesiąca, które powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko kierowcy....
Dec 2, 2011

Elektroniczny System Poboru Opłat działa już od 5 miesięcy. Niestety system ten nadal nie działa sprawnie. Przewoźnicy nadal skarżą się na pobieranie nienależnej opłaty kilkakrotnie wyższej niż powinna być. Pobieranie opłaty wyższej niż powinna być skutkuje tym, że przedpłata w sposób niezasadny „schodzi” z konta szybciej, niż przewoźnik to zakładał.  Skutkuje to tym, że w pewnym momencie podróży ViaBox może poinformować kierowcę o braku środków na koncie. Następnie ITD zatrzymuje takiego kierowcę, któremu „z mocy prawa” nakłada się karę 3000 zł za przejazd płatnymi odcinkami bez uiszczenia opłaty.

Nov 30, 2011
Ważne, aby pamiętać, że korzystanie systemu pre-paid wymaga od przewoźnika bardzo dużej dyscypliny. Kierowca musi ze sobą wozić gotówkę na doładowania urządzenia i gromadzić kwity za płatności. A jeśli firma dokonuje doładowania przez internet, viaBOX będzie gotowe do pracy dopiero po zaksięgowaniu przelewu na koncie viaTOLL – co może trwać nawet kilka dni i spowodować naliczenie kar za nieopłacone korzystanie z dróg.Opłaty drogowe w Polsce nie podlegają podatkowi VAT. Ich ujęcie w fakturze DKV oznacza tylko tyle, że ich koszt wyodrębniony jest obok innych transakcji dokonywanych za pośrednictwem DKV, jak paliwo, myjnia czy serwis auta.
Nov 29, 2011

Resort finansów w interpretacji podatkowej z sierpnia 2010 r. uznał generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad za organ władzy publicznej w związku z poborem opłat elektronicznych i opłat za przejazd autostradą co spowodowało zgodnie z art. 15 ust 6 ustawy o Vat, iż nie są uznawane za podatnika VAT. Skutkuje to tym, że e-myto nie podlega podatkowi od towarów i usług. Zgodnie z art 13 ust 1 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej „ krajowe” (…) organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności opłaty, składki lub płatności w związku...

Nov 29, 2011

Podstawowy aktem prawnym prawa wspólnotowego dotyczącym opłat za korzystanie z dróg publicznych jest dyrektywa 2006/38/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe. Została ona przyjęta z uwagi na potrzebę eliminacji zakłóceń konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami transportowymi w państwach członkowskich UE, a także w celu harmonizacji systemów obciążeń oraz ustanowienia sprawiedliwych mechanizmów obciążeń przewoźników kosztami infrastruktury.

Nov 29, 2011
Ustawodawca w sposób niekonsekwentny sformułował obowiązki i kary związane z e-mytem.  Zgodnie  z artykułem 13 ust 1 ustawy o drogach publicznych obowiązek uiszczania opłaty ciąży na osobie „ korzystającej z dróg publicznych”. Natomiast karę za poruszanie się po drogach krajowych na których pobierana jest opłata nakłada się na kierującego. W orzecznictwie przyjęto zasadę, że korzystającym z dróg publicznych jest właściciel pojazdu lub osoba korzystająca za zgodą właściciela z pojazdu (np. leasingobiorca). Taka konstrukcja prawna nakłada obowiązek uiszczenia opłaty na przedsiębiorcę, a ryzyko kary na kierowcę.
Keep in touch with us

Nie wiesz? Zadzwoń 500 561 861

Udzielimy Ci odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.